Cover Image
Compartir este registro

Acta de sesión 1995/03/31_Ordinaria

Institution: Arquivo Deputación de Pontevedra
Signature: 1995-03-31_Ordinaria
Author/Creator: Deputación de Pontevedra. Secretaría Xeral
Description: 1 acta de sesión
Format: Item
Language: Galician
Published/Created: 1995-03-31
Summary: Folla: 19 Da sesión ordinaria en primeira convocatoria, celebrada polo Pleno desta Excma. Deputación o día, 31 de marzo de 1995 No Salón de sesións da Excma. Deputación Provincial de Pontevedra, sendo as once horas e cinco minutos do día trinta e un de marzo de mil novecentos noventa e cinco, baixo a Presidencia do Ilmo. Sr. Presidente D. César Xosé Mera Rodríguez, reuníronse os Sres. Deputados, D. José Ramón Abal Varela, D. Xosé Manuel Barros González, D. Laureano Calero Valverde, D. José Crespo Iglesias, D. José Manuel Chapela Seijo, D. Avelino Fernández Alonso, Dona. Mª Dolores Fernández Alonso, D. José Manuel Fernández Rodríguez, D. Manuel Freire Lino, D. Emilio González Iglesias, D. Manuel Iglesias Carrera, D. José Luis Jorge Caramés, D. Emiliano Lage Rodríguez, D. Bernardo López Abadín, D. César Marcelino López Freire, D. Juan Francisco Martínez-Herrera Escribano, D. Xosé Cesáreo Mosquera Lorenzo, D. Antonio Nieto Figueroa, D. José Luis Rodríguez Lorenzo, D. Juan José Salgueiro Montouto, D. Francisco Santomé Otero, D. Isidoro Serantes Serantes, D. Santiago Tirado Serén e D. Manuel Vilar Márquez, co obxecto de celebrar sesión ordinaria da Deputación en Pleno, en primeira convocatoria, consonte á correspondente orde do día. A efecto de votacións faise constar que a Corporación está formada por vintesete Deputados de feito e de dereito, incluído o Presidente. Da fé do acto o Secretario Xeral, D. Rogelio Nicieza de la Cerra, e está presente o Sr. Interventor, D. Bautista Pérez Carnero. Non asisten os Sres. Deputados, D. Manuel Ramón Conde Romero quen excusa a súa ausencia nin D. Arturo Grandal Vaqueiro. Declarada aberta a sesión e de orde da Presidencia éntrase seguidamente no exame da orde do día, adoptándose en relación coa mesma os seguintes acordos: 1.3709.- ACTAS ANTERIORES O Pleno acorda por unanimidade, aproba-los borradores das actas das anteriores sesións, ordinaria do día 24 de febreiro e extraordinaria do día 10 de marzo, ámbalas dúas de 1995. ------ Folla: 19,20 2.3710.- APROBACION DEFINITIVA DO PROGRAMA DE PREVENCION E EXTINCION DE INCENDIOS PARA 1995 Sr. Presidente.- Se somete a aprobación definitiva el programa de prevención e extinción de incendios para 1995. ¿Votos a favor?. Unanimidad. O Pleno, de conformidade co dictame da Comisión Informativa de Cooperación e Mancomunidades, acorda por unanimidade, aproba-lo seguinte: Distribuído polo Ministerio para as Administracións Públicas o crédito para o Programa de Prevención e Extinción de Incendios para a anualidade de 1995, apróbase definitivamente o concerniente a esta provincia por importe de CENTO VINTECINCO MILLONS DE PESETAS (125.000.000), para a adquisición de: - 1 vehículo de 1ª intervención 35.000.000 ptas. - 1 vehículo nodriza 25.000.000 ptas. - 1 vehículo rescate en altura 65.000.000 ptas. co seguinte financiamento: - M.A.P. (50%) 62.500.000 ptas. - XUNTA (25%) 31.250.000 ptas. - Deputación (25%) 31.250.000 ptas. TOTAL 25.000.000 ptas. Estes vehículos destínanse ó Parque Comarcal do Deza, no Concello de Silleda, tal como se recolle no acordo 7.3656, do Pleno da Corporación de 13 de decembro de 1994, coa exclusión do equipamento (material diverso), que xa foi exposto ó público e sometido ó informe da Comisión Provincial de Colaboración do Estado coas Corporacións Locais. ------ Folla: 20 3.3711.- SOLICITUDE DE CAMBIO DE APLICACION DUNHA OBRA DO CONCELLO DE REDONDELA, DO PID - 1992 Sr. Presidente.- ¿Alguha intervención?. Sr. Mosquera. Sr. Mosquera Lorenzo.- Si, moitas gracias Sr. Presidente. Seguindo a norma habitual esto é do Plan de Infraestructuras Deportivas do 92 e o outro día na Comisión déronse as razóns porque se pediu o cambio, pero puido ser antes. Esto é un incumprimento de prazos habitual, que nós non vamos avalar. Vámonos abster. Sr. Presidente.- Moitas gracias. Sometemos a votación este punto da orde do día. ¿Votos en contra?. Non hai. ¿Abstencións?. Sr. Mosquera. Os demais votamos a favor. Queda aprobado por maioría. De conformidade co dictame da Comisión Informativa de Cooperación e Mancomunidades, o Pleno acorda por maioría, coa abstención do BNG, e os votos a favor do PSOE e do PP, aproba-la solicitude de cambio de aplicación da subvención da obra: - "Construcción de Pista Polideportiva en Ventosela", incluída no PID/92, por importe de DOUS MILLÓNS CINCOCENTAS MIL PESETAS (2.500.000), para a obra: "Construcción de Pistas Polideportivas na Marisma de Santa Mariña", no mesmo Concello, que terá que xustificarse antes do 20 de decembro de 1995. ------ Folla: 20,22 4.3712.- RECOÑECEMENTO DE CREDITOS Sr. Presidente.- ¿Algunha intervención?. Sr. Mosquera. Sr. Mosquera Lorenzo.- Si, moitas gracias. Trátase de gastos feitos en anos pasados para os que non hai consignación e demostra unha vez máis como vai a contabilidade desta casa, porque se houbera consignación neste ano xa o faría a Comisión de Goberno mediante ese famoso acordo que nos fixo tragar no Pleno de delegación de competencias. Pero é que non hai nin consignación, o que quere dicir que si a estas alturas non hai consignación nesas partidas, non sei como pensan acaba-lo ano metendo facturas de gasoil e cousas así, que xa non hai nestes momentos cartos para metelas. Mire, os Presupostos hai que facelos con rigor, os gastos hai que pagalos en tempo e forma e non un ano ou dous despois mediante este procedemento. Polo tanto, non imos avalalo. Votamos en contra. Sr. Presidente.- ¿Algunha intervención máis?. Sometemos a votación este punto da orde do día. ¿Votos en contra?. Sr. Mosquera. ¿Abstencións?. Non hai. Os demais votamos a favor. Queda aprobado por maioría. Vistas as relacións de facturas para recoñecemento de créditos polos motivos, acreedores, importes números de facturas e partidas que constan nas mesmas, de gastos efectuados polo SERVICIO AGRARIO, que importan un total global DUN MILLON DUASCENTAS SETENTA E TRES MIL CATROCENTAS CINCUENTA E CATRO PESETAS (1.273.454), que por tratarse de exercicios pechados non foron tramitadas no seu día; visto así mesmo o informe de Intervención de data 20 de marzo do ano en curso, e en virtude das facultades que lle confire a base 17-1 das de execución do Presuposto, o Pleno, de conformidade co dictame da Comisión Informativa de Economía, acorda por maioría, co voto en contra do BNG e os votos a favor do PSOE e do PP, recoñecer estes créditos e que se inclúan no primeiro expediente de modificación de créditos que se tramite, e sendo o seu detalle o seguinte: PARTIDA 711.711.213.00.- A relación comprensiva de DUAS FACTURAS por un total global de SETENTA E SEIS MIL SEISCENTAS NOVENTA E CATRO PESETAS (76.694), que comeza coa factura nº 0006692 de data 27-12-94 por importe de 69.000 ptas. a favor do proveedor PERKIN ELMER, e remata coa factura nº 1051 de data 30-09-94 por importe de 7.694 ptas. a favor de NEUMÁTICOS FAIFER. PARTIDA 711.711.214.00.- A relación comprensiva de OITO FACTURAS por un total global de NOVENTA E CATRO MIL CENTO VINTECINCO PESETAS (94.125), que comeza coa factura nº A/02334 de data 22-12-94 por importe de 14.114 ptas. a favor de TALLERES CASTILLA, S.L., e remata coa factura nº BO12938 de data 10-12-94 por importe de 3.680 ptas. a favor de COMERCIAL CUSTODIO. PARTIDA 711.711.220.00.- A relación comprensiva de TRES FACTURAS, por un total global de SETENTA E UNHA MIL CINCUENTA E CINCO PESETAS (71.055), e que comeza coa factura nº 1074 de data 30-11-94 por importe de 34.255 ptas. a favor de FOTO OLIMPIO, e remata coa factura nº 000406 de data 26-12-94 por 29.210 ptas. a favor de A.S.M. SOFT, S.L. PARTIDA 711.711.220.01.- A relación comprensiva dunha factura nº M459293 de data 27-12-94 por un importe de DEZANOVE MIL CENTO DEZ PESETAS (19.110) a favor de DIAZ DE SANTOS S.A. PARTIDA 711.711.221.03.- A relación comprensiva de DUAS FACTURAS por un total global de OITENTA E UNHA MIL SEISCENTAS SETENTA E CINCO PESETAS (81.675), que comeza coa factura nº 02291 de data 31-12-94 por 70.615 ptas., e remata coa factura nº 788/CC de data 31-12-94 por 11.060 ptas., ámbalas dúas a favor do proveedor ESTACION SERVICIO MOLLABAO, S.L. PARTIDA 711.711.221.04.- A relación comprensiva DUNHA FACTURA nº 10242 de data 15-11-94 por un importe de SETE MIL VINTE PESETAS (7.020) a favor do proveedor FERRETERÍA SILVA. PARTIDA 711.711.221.07.- A relación comprensiva de VINTE FACTURAS por un total global de TRESCENTAS CINCUENTA E OITO MIL OITOCENTAS OITENTA PESETAS (358.880), que comeza coa factura nº 6514 de data 5-12-94 por importe de 13.674 ptas., a favor de VORQUIMICA, S.L., e remata coa factura nº 30418 de data 24-12-94 por importe de 12.360 ptas. a favor de MUREX DIAGNOSTICOS, S.A. PARTIDA 711.711.221.12.- A relación comprensiva de VINTECATRO FACTURAS por un total global de CINCOCENTAS SESENTA E CATRO MIL OITOCENTAS NOVENTA E CINCO PESETAS (564.895), que comeza coa factura nº 6839 de data 23-12-94 por importe de 11.788 ptas., a favor de VORQUIMICA, S.L., e remata coa factura nº 30418 de data 24-12-94 por importe de 4.683 ptas. a favor de AFORA S.A. Vistas as relacións de facturas para recoñecemento de créditos polos motivos, acreedores, importes números de facturas e partidas que constan nas mesmas, de gastos efectuados polo SERVICIO AGRARIO que importan un total global de VINTETRES MIL TRINTA E NOVE PESETAS (23.039), que por tratarse de exercicios pechados non foron tramitadas no seu día; visto así mesmo o informe de Intervención de data 22 de marzo do ano en curso, e en virtude das facultades que lle confire a base 17-1 das de execución do Presuposto, o Pleno, de conformidade co dictame da Comisión Informativa de Economía, acorda por maioría, co voto en contra do BNG e os votos a favor do PSOE e do PP, recoñecer estes créditos e que se inclúan no primeiro expediente de modificación de créditos que se tramite, e sendo o seu detalle o seguinte: - A relación comprensiva de TRES FACTURAS por un total global de VINTETRES MIL TRINTA E NOVE PESETAS (23.039), que comeza coa factura nº 2831 de data 30-11-94 por importe de 10.781 ptas., a favor de AFRICOR, e remata coa factura nº 1102100 de data 30-11-94 por importe de 4.927 ptas. a favor de CARBUROS METALICOS. Para o pagamento de ditas facturas inclúese crédito na partida 95/711.711.227.99, segundo expediente de modificación de créditos en trámite. Vistas as relacións de facturas para recoñecemento de créditos polos motivos, acreedores, importes números de facturas e partidas que constan nas mesmas, de gastos efectuados polo PARQUE MÓVIL, que importan un total global de CINCOCENTAS CINCUENTA E DUAS MIL SEISCENTAS NOVENTA E DUAS PESETAS (552.692), que por tratarse de exercicios pechados non foron tramitados no seu día; visto así mesmo o informe de Intervención de data 20 de marzo do ano que andamos, e en virtude das facultades que lle confire a base 17-1 das de execución do Presuposto, o Pleno, de conformidade co dictame da Comisión Informativa de Economía, acorda por maioría, co voto en contra do BNG e os votos a favor do PSOE e do PP, recoñecer estes créditos e que se inclúan no primeiro expediente de modificación de créditos que se tramite sendo o seu detalle o seguinte: PARTIDA 94/131.121.214-00.- A relación comprensiva de OITO FACTURAS por un total global de DUASCENTAS OITENTA E SETE MIL DUASCENTAS TRINTA E TRES PESETAS (287.233), que comeza coa factura nº 1664 de data 30-11-94 por importe de 3.605 ptas. a favor de CORTIZO E HIJOS, e remata coa factura nº 1508 de data 30-11-94 por 61.776 ptas. a favor de NEUMÁTICOS FAYFER. PARTIDA 95/131.121.221-03.- A relación comprensiva de catro facturas por un total global de DUASCENTAS SESENTA E CINCO MIL CATROCENTAS CINCUENTA E NOVE PESETAS (265.459), que comeza coa factura nº L728 de data 31-12-94 por 6.670 ptas. a favor de CORTIZO E HIJOS, e remata coa factura nº 9399 de data 30-11-94 por 24.609 ptas. a favor de TILVECA. ------ Folla: 22,23 5.3713.- MODIFICACION DE POSTO DE TRABALLO LABORAL FIXO Sr. Presidente.- ¿Algunha intervención?. Sr. López Freire, ten a palabra. Sr. López Freire.- Sr. Presidente quisiera que el Sr. Secretario leyera el punto 4º del informe de Intervención. Sr. Presidente.- Sr. López Freire, el Sr. Secretario no va a dar lectura a ningún informe puesto que ya figuraba en el orden del día y usted tiene conocimiento del mismo. Sr. López Freire.- Sr. Presidente, en el punto 4º del informe de Intervención se dice claramente que este no es un puesto de trabajo laboral fijo sino que es eventual, por lo tanto no puede modificar un puesto de trabajo laboral fijo cuando por su propio carácter es eventual. Existe total contradicción entre el enunciado y el informe del Servicio de Intervención. Por lo tanto no se puede, si el informe declara claramente la cualificación del puesto de trabajo como trabajo eventual, votar como laboral fijo lo que no lo es. Sr. Presidente.- Simplemente contestarle que inicialmente el puesto es de laboral eventual independientemente que después en la oferta de empleo público, una vez que se haga, vendrá como laboral fijo. Siga interviniendo. Sr. López Freire.- Pero Sr. Presidente, lo que se va a votar aquí es modificación do posto de traballo laboral fixo, y no lo es. Por lo tanto no podemos votar ese punto del orden del día. Sr. Presidente.- Nosotros en este tema tratamos según una petición del Gerente del Complejo Hospitalario, que el puesto tenga dedicación completa y como laboral eventual. Otra cuestión es que a posteriori se transforme en laboral fijo al aprobar la oferta de empleo. Sr. López Freire.- No, no, perdone Sr. Presidente que le interrumpa, pero es que no dice que sea puesto eventual, dice que es puesto laboral fijo. Sr. Presidente.- Bien, me dice el Sr. Secretario que votemos lo de laboral eventual, que se modificará. Sometemos a votación este punto del orden del día. ¿Votos en contra?. No hay. ¿Abstenciones?. Abstenciones el Grupo Socialista y el Sr. Mosquera. Los demás votamos a favor. Queda aprobado por mayoría. Vista a petición formulada o 13-03-95 polo Xerente do Complexo Hospitalario, interesando amplia-la xornada de traballo da Arquiveira - Bibliotecaria dos Servicios de Saúde Mental "O Rebullón", polo excesivo volume de traballo na Biblioteca do centro, de conformidade co establecido no art. 129 e 126.2.a) do R.D. 781/86, de 18 de abril, o Pleno, de conformidade co dictame da Comisión Informativa de Réxime Interior, acorda por maioría, coas abstencións do PSOE e do BNG e o voto a favor do PP, modifica-la relación de postos de traballo laboral eventual e amplia-la dedicación horaria da Arquiveira - Bibliotecaria dos Servicios de Saúde Mental "O Rebullón" de media xornada a xornada completa con efectos 01-04-95. Como queira que no expediente obra informe de inexistencia de consignación presupostaria acórdase habilitar ou suplementar crédito para a atención do gasto no primeiro expediente de modificación de créditos que se leve a cabo. ------ Folla: 23,24 6.3714.- MODIFICACIÓN DE NIVEL DE COMPLEMENTO DE DESTINO Sr. Presidente.- ¿Alguna intervención?. Sr. Mosquera. Sr. Mosquera Lorenzo.- Moitas gracias, Sr. Presidente. Trátase do Director do Museo; de pasarlle do nivel de complemento de destino 27 ó 28. Supón unhas 43.000 pts. ó mes e, desde logo, nós non vamos a entrar a discuti-la calidade nin a cualificación das persoas que desempeñan os postos; pero, e xa así o fixemos constar cando se lle subiu ós outros Xefes de Servicio, tampouco nos parece de recibo empezar a subir complementos de destino. Aquí todos somos moi bos, e todo vai en cadea. Como esto se fai a razón e por comparación con outros, como nós non votamos a favor de que se lle subira ós outros Xefes de Servicio, pois tampouco vamos a votar neste caso. Polo tanto nos abstemos. Sr. Presidente.- Moitas gracias pola súa intervención. Sr. López Freire. Sr. López Freire.- Sr. Presidente, o Grupo Socialista vai votar a favor da modificación do nivel de complemento de destino del Director del Museo de Pontevedra, porque consideramos que es de las pocas modificaciones de complemento que se han hecho aquí que son absolutamente merecidas, tanto por su labor como por todo lo que viene desarrollando a lo largo de estos años. Consideramos que esa modificación del complemento de destino es adecuada. Por lo tanto votamos a favor. Sr. Presidente.- Moitas gracias. Sometemos a votación este punto da orde do día. ¿Votos en contra?. Non hai. ¿Abstencións?. Sr. Mosquera. Os demais votamos a favor. Queda aprobado por maioría. Resultando que nos últimos anos o Director do Museo Provincial asumiu unha maior responsabilidade no desempeño do seu posto de traballo ó experimentarse un incremento das competencias e actividades, tanto internas como externas do Centro, que requerían unha maior entrega e dedicación. Resultando que o Presuposto Provincial 1995, elevou o nivel de Complemento de Destino dalgunhas Xefaturas de Servicio como Persoal, Cooperación, Mecanización, Contratación, etc., pasando do 26 ó 28, aumentándoselles simultaneamente o importe do Complemento Específico. Considerando que a modificación do nivel de Complemento de Destino e Complemento Específico do Director do Museo atópase motivada e xustificada polas razóns expostas, que se derivan das maiores funcións a el encomendadas e por analoxía ou similitude cos postos da estructura establecida. De conformidade co establecido nos art. 3 e 4 do R.D. 861/86 en relación co art. 93.2 do LRBRL así como art. 23 da LRFP, e de conformidade co dictame da Comisión Informativa de Réxime Interior, o Pleno acorda por maioría, coa abstención do BNG e os votos a favor do PSOE e do PP, modifica-la relación de postos de traballo e asignar ó Director do Museo Provincial o Complemento de Destino, Nivel 28, e o importe do Complemento Específico correspondente a ese nivel, debéndoselle incrementar este concepto retributivo na seguinte contía e con efectos 01-01-95. - Complemento de Destino 4.867 ptas/mes - Complemento Específico 38.244 ptas/mes Como queira que no expediente obra informe de inexistencia de consignación presupostaria acórdase habilitar ou suplementar crédito para a atención do gasto no primeiro expediente de modificación de créditos que se leve a cabo. ------ Folla: 24,25 7.3715.- AMPLIACIÓN OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 1995 (OFERTA COMPLEXO HOSPITALARIO) Sr. Presidente.- ¿Intervencións?. Sr. López Freire. Sr. López Freire.- Sr. Presidente, nesta ampliación da oferta pública de emprego que se pretende facer no Complexo Hospitalario, nos informes remitidos pola Secretaría Xeral do Servicio Galego de Saúde di que na documentación remitida non se detalla, no referente a prazas de persoal non sanitario, se estas pertencen os cadros de persoal do Hospital ou do Hospital Psiquiátrico "O Rebullón". É dicir, poñen alegacións, incluso o propio SERGAS, a esta modificación de ampliación da oferta pública de emprego. Polo tanto, o Grupo Socialista non vai a informar favorablemente este punto da oferta pública de emprego que se fai neste punto da orde do día. Sr. Presidente.- Moitas gracias. Sometemos a votación este punto da orde do día. ¿Votos en contra?. Grupo Socialista. ¿Abstencións?. Sr. Mosquera. Os demais votamos a favor. Queda aprobado por maioría. Moitas gracias. O Pleno, de conformidade co dictame da Comisión Informativa de Réxime Interior, acorda por maioría, co voto en contra do PSOE, a abstención do BNG e o voto a favor do PP, o seguinte: Aproba-la Oferta de emprego público para 1995, (ampliación) conforme co art. 18 da Lei 30/84 de 2 de agosto; RD 352/86, de 10 de febreiro, e normas concordantes. Tódalas prazas ofertadas serán obxecto de provisión mediante convocatorias públicas que, coas súas correspondentes bases e programas, iranse publicando no Boletín Oficial da provincia de Pontevedra, e os seus "anuncios" en extracto de ditas convocatorias no Boletín Oficial do Estado. As prazas que se ofertan derivadas de xubilacións de funcionarios durante o exercicio de 1995, terán a súa eficacia desde o momento da súa xubilación. ANEXO Provincia: Pontevedra.- Corporación: Deputación Provincial de Pontevedra.- Número de código territorial: 36/000. Oferta de emprego público correspondente ó Exercicio de 1995 (ampliación). A) Funcionarios de carreira: GRUPO CLASIFICACIÓN NºVacantes DENOMINACIÓN Art. 25 Lei30/84 A Escala Admón. Xeral.- Subescala Técnicos de Admón. Xeral.- Clase Técnicos Superiores.- 1 Técnico Admón. Xeral.- A Escala Admón. Especial.- Subescala Técnicos Admón. Especial.- Clase Técnicos Superiores. 1 FarmacéuticoEspecialista Farmacia Hospitalaria A Escala Admón. Especial.- Subescala Técnicos Admón. Especial.- Clase Técnicos Superiores 1 Médico Medicina Xeral Admisión A Escala Admón. Especial.- Subescala Técnicos Admón. Especial.- Clase Técnicos Superiores.- 1 Médico Medicina Xeral-Urxencias A Escala Admón. Especial.- Subescala Técnicos Admón. Especial.- Clase Técnicos Superiores. 1 Médico Anestesia-Reanimación A Escala Admón. Especial.- Subescala Técnicos Admón. Especial.- Clase Técnicos Superiores.- 1 Médico Medicina Interna A Escala Admón. Especial.- Subescala Técnicos Admón. Especial.- Clase Técnicos Superiores.- 1 Médico Oncólogo B Escala Admón. Especial.- Subescala Técnicos de Admón. Especial.- Clase Técnicos Medios.- 2 ATS-DUE B Escala Admón. Especial.- Subescala Técnicos de Admón. Especial.- Clase Técnicos Medios.- 1 Fisioterapeuta D Escala Admón. Especial.- Subescala Admón. Especial.- Clase Persoal de Oficios.- 1 Oficial Carpinteiro (1) D Escala Admón Especial.- Subescala Servicios Especiais.- Clase Persoal de Oficios.- 1 Oficial Sanitario B) Persoal laboral NIVEL TITULACIÓN DENOMINACIÓN DO POSTO Nº VACANTES UNIVERSITARIO SUPERIOR MÉDICOS 2 UNIVERSITARIO SUPERIOR PSICÓLOGOS 2 UNIVERSITARIO SUPERIOR ARQUIVEIRO- BIBLIOTECARIO 1 UNIVERSITARIO MEDIO ATS-DUE 22 UNIVERSITARIO MEDIO ATS-PARTOS 2 GRADUADO ESCOLAR OU EQUIVALENTE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS-OEI 11 FP-1 OU EQUIVALENTE AUXILIARES DE CLINICA 6 CERTIFICADO ESCOLARIDADE OPERARIOS DE SERVICIOS VARIOS 4 ------ Folla: 25,28 8.3716.- CONVOCATORIAS, BASES E PROGRAMAS, PARA CUBRIR EN PROPIEDADE PRAZAS VACANTES NO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO Sr. Presidente.- Antes de da-la palabra, é intención deste Presidente, en representación do equipo de goberno, que as dúas prazas de Administrativos de Administración Xeral se provean por promoción interna. Unha era por oposición libre e a outra era por promoción interna, ou sexa, que as dúas sexan por promoción interna, posto que o Decreto di que "poderá", entón o Presidente, neste caso concreto, quere que as dúas sexan de promoción interna. ¿Algunha intervención?. Sr. Mosquera. Sr. Mosquera Lorenzo.- Sr. Presidente moitas gracias. Con respecto a este punto dúas cousas. Unha, non estamos de acordo coas bases nin coa composición do Tribunal, polos motivos que temos dado noutros Plenos con respecto ó que significa a proba de galego e con respecto á participación, á pluralidade na composición do Tribunal. Pero en canto a esas prazas de Administrativo, antes era unha por promoción interna e agora son dúas. Vámoslle a solicitar que o retire da orde do día. Hai unha Lei que saiu no BOE de 31 de decembro, é a Lei 42/1994. Di que "o acceso a corpos ou escalas do Grupo C poderá levarse a cabo a través de promoción interna desde corpos ou escalas do Grupo D e efectuarase polo sistema de concurso - oposición, con valoración na fase de concurso de méritos relacionados coa carreira e os postos desempeñados e nivel de formación, etc.", e incluso recolle a posibilidade de que non teñan a titulación se é que teñen dez anos de antigüidade. Esta Lei é obrigatoria e forma parte do Réxime estatutario dos funcionarios, como ben recolle a propia Lei, e entón está en vigor. Non se pode convocar unha oposición sen que sexa concurso - oposición para promoción interna e tal como están as Bases desta Convocatoria é unha oposición que contradí a Lei. Eu pediríalle que a retirara e a modificaran, á parte que hai erratas nas Bases, pero bueno, pediría que a retiraran e a rectificaran para adecuala á Lei. É a Disposición Adicional vixésimo segunda, artigo 61, etc. Está en vigor nestes momentos e podería facilmente prestarse a que se recurra e quede a praza empantanada durante moito tempo e creo que con toda a razón porque a Lei está en vigor. Nada máis. Moitas gracias. Sr. Presidente.- Sr. Mosquera, eu creo que vostede chega tarde case sempre. Xa lle dixen eu ó principio de todo que esta Presidencia consideraba que as dúas prazas, de acordo con esa Lei que vostede coñece e que nós tamén coñecemos, vaian as dúas por concurso - oposición. Se eu dixen que as dúas foran por turno restrinxido, as dúas van por concurso-oposición e obviamente esa segunda praza que lle estou dicindo tamén hai que modifica-las Bases. Sr. Santomé. Sr. Santomé Otero.- Sí, a pesar de todo iso, Sr. Presidente, creemos que ten razón o compañeiro do Bloque, e á parte diso temos que dicirlle que, como sempre, o comportamento democrático dunha Corporación se mide precisamente na forma de participación de tódolos seus compoñentes. Namentras, o grupo da oposición, neste caso o Partido Socialista, que falo por el, non teñamos presencia activa dentro deses Tribunais, votaremos sempre en contra e ademais rexeitamos totalmente o sistema de rodillo que nos impón con esta forma de compoñe-los Tribunais. Sr. Presidente.- Moitas gracias. A súa postura non é nova, xa é coñecida, entón non nos sorprende. Sr. López Freire. Sr. López Freire.- Eu quería, Sr. Presidente, unha aclaración xurídica. ¿Como se poden aprobar unhas bases que inda non están feitas porque hai que modificalas?. Sr. Presidente.- Acabo de dicir fai un momento que as bases dese novo posto de traballo terán que volver a redactarse, consecuencia do que eu acabo de dicir aquí nestes momentos. Sr. Mosquera. Sr. Mosquera Lorenzo.- Entón o que temos que votar é a convocatoria. ¿Como vamos votar unhas bases que di vostede que as vai modificar e non sabemos o sentido da modificación?. Sr. Secretario.- Va a volver la misma plaza, la de la plaza que va a promoción interna. Sr. Mosquera Lorenzo.- Non, pero perdón, perdón. A ver se nos aclaramos porque o Sr. Presidente quíxome contestar moi rápido. É obrigatorio por Lei que sexa concurso - oposición. Tal como están as bases, a interna agora, non é concurso - oposición, é oposición pura e dura, de promoción interna, hai que modifica-las dúas. Entón, se hai que modificalas non sei que vamos a aprobar, o Sr. Presidente di que as modifica, o Secretario non, a ver, aclárense, eu creo que é mellor que o retiren. Sr. Presidente.- Vou a darlle a palabra ó Sr. Secretario. Sr. Secretario.-Vamos a ver si nos aclaramos. Tal como vienen a Pleno, vienen, una a promoción interna que las bases están correctas, las de esa plaza de promoción interna, y la otra viene a oposición libre que las bases, como es oposición libre, no están correctas; luego, las de esa plaza tendrán que volver al Pleno. Podrían aprobarse hoy en el Pleno las de la plaza que viene a promoción interna y la otra quedar pendiente para un próximo Pleno, sin perjuicio de que la disposición a la que tanto estamos aludiendo es potestativa, porque no dice deberán, dice podrán. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Sr. Presidente.- Sr. López Freire. Sr. López Freire.- Lo que dice el Sr. Secretario, lo de que podrán es en lo de promoción interna, pero lo que no es podrán es que las bases para promoción tienen que ser por concurso-oposición, por lo tanto consideramos que se ha retirado una plaza, digamos, y se va a votar la otra que ya era concurso - oposición. Sr. Secretario.- Exactamente, de una plaza quedan aprobadas hoy las bases y la otra queda pendiente. Sr. López Freire.- Perfectamente aclarado. Sr. Presidente.- Ya dijimos al principio que una de las plazas venía por concurso-oposición, esa no hay que tocarla. La segunda plaza que es la que venía por oposición libre, esta Presidencia propone que también sea por concurso - oposición, por lo tanto habrá que elaborar las bases y traerlas aquí al Pleno, pero es que también hay otra, la de un Médico Adjunto Especialista en Traumatología, que también viene por concurso - oposición. Es decir, que en este punto del orden del día hay tres cosas: un Médico Adjunto Especialista en Traumatología, por concurso-oposición; una plaza de Administrativo de Administración General por oposición libre que se va a transformar en concurso-oposición y que habrá que elaborar las bases; y tercero, una plaza de Administrativo de Administración General que ya venía por concurso-oposición por promoción interna. Sr. Mosquera. Sr. Mosquera Lorenzo.- Sr. Presidente. Sr. Presidente.- Treinta segundos para aclarar ese tema. Sr. Mosquera Lorenzo.- Trinta segundos. Mire, a do Traumatólogo é libre e non é concurso-oposición, é oposición-concurso, primeiro é a oposición e os que aproben pasan a concurso, bueno, eso na oposición libre vale. Pero na que dí interna é oposición pura e dura, non hai concurso antes da oposición, viola o que dí, efectuarase polo sistema de concurso-oposición, textualmente o dí, e a que está actualmente interna, de promoción interna Administrativo non hai fase de concurso previa á oposición, vanlle impugnar e isto vaise liar non sei canto tempo. Sr. Presidente.- Bueno, vamos a aclarar el tema, perdone un momentito. Para evitar problemas, dado que unha das prazas ten que volver ó Pleno para elabora-las bases, pois entón retiro esas dúas prazas de Administrativos da orde do día porque ten que vi-la outra, e sometemos a votación a primeira. ¿Votos en contra tal como está da praza de Médico Adxunto Especialista en Traumatoloxía, votos en contra?, PSOE e Sr. Mosquera. Abstencións non hai e os demais votamos a favor. Queda aprobado por maioría tendo en conta que esas dúas prazas se retiran. O Pleno, de conformidade co dictame da Comisión Informativa de Réxime Interior, acorda por maioría, cos votos en contra do PSOE e do BNG e o voto a favor do PP, prestar aprobación á Convocatoria, Bases e Programa para cubrir en propiedade unha praza no Cadro de Persoal Funcionario, polo sistema de concurso - oposición libre de Médico Adxunto especialista en Traumatoloxía (Grupo A). Daráselle á Convocatoria a publicidade regulamentaria nos idiomas galego e castelán. Retíranse da orde do día Convocatorias, Bases e Programas de dúas prazas de Administrativos de Administración Xeral . ------ Folla: 28,31 9.3717.- CONTRATACIONS LABORAIS EVENTUAIS POR AMPLIACION DE ACTIVIDADES Sr. Presidente.- ¿Intervencións?. Sr. Mosquera. Sr. Mosquera Lorenzo.- Vamos a ver. Trátase da Unidade Asistencial e Taller Ocupacional do "Rebullón". Nós evidentemente estamos a favor de que se voten a andar e se melloren estes servicios. O que pasa é que, segundo a nosa información, o persoal de que se pensa dotar é francamente escaso. Supoño que haberá que cubrilo despois con contratos de horas, e contratos así dun mes, de dous meses, en vez de facer unha planificación máis ou menos coherente, polo tanto vámonos a abster. Lamentamos a abstención en base a esto, porque nos parece positivo que esto se vote a andar. Nada máis. Sr. Presidente.- Moitas gracias. ¿Algunha intervención máis?. Non hai. Sometemos a votación este punto da orde do día. ¿Votos en contra?, non hai. ¿Abstencións?, Sr. Mosquera e Partido Socialista. Os demais votamos a favor. Queda aprobado por maioría. Vista a proposta formulada pola Dirección do Complexo Hospitalario e en atención á necesidade de impulsar como nova actividade o funcionamento da Unidade Residencial do Hospital Psiquiátrico "O Rebullón", ó amparo do establecido no art. 33.2. f) da Lei 7-85, art. 5º do RD 2546/94 e demais normas de pertinente aplicación, o Pleno, de conformidade co dictame da Comisión Informativa de Réxime Interior, acorda por maioría, coas abstencións do PSOE e do BNG e o voto a favor do PP, aproba-la contratación laboral-eventual dun ATS a tempo parcial (20 horas semanais) e cinco Auxiliares de Clínica (2 con turno de noite fixo e os restantes en turnos rotatorios) por tempo de 6 meses. Ó propio tempo apróbanse as Bases de selección de tales contratacións con sometemento ás seguintes normas: 1.- Á vista da necesidade de contar con expertos no ámbito de actuación socio-sanitaria e co obxecto de inicia-la actividade de coidados na Unidade Residencial ubicada no Hospital Psiquiátrico "O Rebullón", é preciso a contratación dun ATS a tempo parcial (20 horas semanais) e cinco Auxiliares de Clínica, con carácter de urxencia. 2.- Por iso, a contar do día seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial desta Provincia ábrese o prazo de cinco días naturais de admisión de solicitudes para dita contratación laboral eventual, a fin de que quen se consideren interesados na mesma e conten coa titulación, presenten as súas instancias dirixidas ó Ilmo. Sr. Presidente desta Deputación no Rexistro Xeral da mesma. Faise constar que, dada a urxencia de contar coa persoa que resulte seleccionada, só se admitirán as solicitudes que sexan entregadas no propio Rexistro Xeral desta Deputación, non sendo admitidas as que poideran presentar por outros medios regulados pola Lei de Procedemento Administrativo vixente, e iso precisamente pola urxencia desta contratación, e sendo de aplicación neste caso o art. 31 do RD 2223/84, de 19 de decembro. 3.- Á instancia acompañarase "curriculum vitae" e demais documentos acreditativos dos méritos que os aspirantes aleguen. Como documentación complementaria pero indispensable para tomar parte nesta "Oferta" de contratación laboral eventual, será necesario presentar. a) Fotocopia do DNI debidamente compulsada. A compulsa deste ou outro documento a presentar, non será válida se non se aboa a taxa correspondente na Tesourería de Fondos Provinciais. b) Título de ATS e FP-1 rama sanitaria -Auxiliar de Clínica-. c) Documento que acredite estar en demanda de emprego (INEM). d) Ter cumpridos 18 anos de idade, e non exceder de 55 na data en que remate o prazo de presentación de instancias, o que se acreditará con certificación de inscripción de nacemento ou Libro de Familia no que apareza rexistrado o nacemento do interesado, ou fotocopia de calquera de ditos documentos. e) Calquera outro documento ou certificación que considere o aspirante que poida constituir méritos para ser tidos en conta pola Comisión Seleccionadora e especificamente serán valorados os méritos derivados de experiencia en asistencia xeriátrica e/ou psiquiátrica. Así mesmo valorarase especificamente a formación en temas de asistencia socio-sanitaria. 4.- Comisión Seleccionadora. A Comisión Seleccionadora para a selección dos aspirantes, estará formada polos seguintes señores: Presidente: D. José Manuel Fernández Rodríguez, Deputado Provincial. Secretario: D. Carlos Cuadrado Romay. Vocais: - D. Juan José Fernández Ramos, Xerente do Complexo Hospitalario. - D. Germán González Pazó, Director Asistencial do Complexo Hospitalario. - Dona María Antonia Muñóz Mella, Directora Operativa Asistencial de Coidados. Tamén formará parte da Comisión un representante do Comité de Empresa desta Deputación, que actuará con voz pero sen voto, seguindo o art. 21 do "III Acordo Regulador - Convenio Colectivo para o persoal funcionario e laboral desta Deputación". A Comisión Seleccionadora queda facultada para que, unha vez examinados os expedientes dos aspirantes, poida convocar a estes a unha entrevista persoal se o considerase necesario. O aspirante proposto para contratar, será nomeado por Resolución Presidencial e formalizaráselle un contrato laboral eventual (art. 5º do RD 2546/94, de 29 de decembro) cunha duración de seis meses que poderá ser prorrogado, se as necesidades do servicio o aconsellasen. A Comisión Seleccionadora reunirase o día 12 de abril de 1995, ás 10,00 horas da mañá neste Pazo Provincial, a onde deben concurri-los aspirantes, advertíndolles que non se levará a cabo proba ou exercicio ningún, senón soamente exame dos respectivos expedientes, e se o considerase necesario a Comisión podería convocar a estes á entrevista persoal precitada. Como queira que no expediente obra informe de inexistencia de consignación presupostaria acórdase habilitar ou suplementar crédito para a atención do gasto no primeiro expediente de modificación de créditos que se leve a cabo." Así mesmo: Vista a proposta formulada pola Dirección do Complexo Hospitalario e en atención á necesidade de impulsar como nova actividade o funcionamento de Talleres Ocupacionais para a rehabilitación e reinserción social de pacientes psiquiátricos, ó amparo do establecido no art. 33.2. f) da Lei 7/85, art. 5º do RD 2546/94 e demais normas de pertinente aplicación, o Pleno de conformidade co dictame da Comisión Informativa de Réxime Interior, acorda por maioría, coas abstencións do PSOE e do BNG e o voto a favor do PP, aproba-la contratación laboral - eventual de dous Monitores con experiencia na rehabilitación e reinserción social de pacientes psiquiátricos. Ó propio tempo apróbanse as Bases de Selección de tales contratacións con sometemento ás seguintes normas: 1.- Á vista da necesidade de contar con Monitores que asuman a dirección de actividades en Talleres Ocupacionais, é preciso a contratación de dous Monitores con experiencia na rehabilitación e reinserción social de pacientes psiquiátricos, con carácter de urxencia. 2.- Por iso, a contar do día seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial desta Provincia ábrese o prazo de cinco días naturais de admisión de solicitudes para dita contratación laboral eventual, a fin de que quen se consideren interesados na mesma e conten coa titulación, presenten as súas instancias dirixidas ó Ilmo. Sr. Presidente desta Deputación no Rexistro Xeral da mesma. Faise constar que, dada a urxencia de contar coa persoa que resulte seleccionada, só se admitirán as solicitudes que sexan entregadas no propio Rexistro Xeral desta Deputación, non sendo admitidas as que poideran presentar por outros medios regulados pola Lei de Procedemento Administrativo vixente, e iso precisamente pola urxencia desta contratación, e sendo de aplicación neste caso o art. 31 do RD 2223/84, de 19 de decembro. 3.- Á instancia acompañarase "curriculum vitae" e demais documentos acreditativos dos méritos que os aspirantes aleguen. Como documentación complementaria pero indispensable para tomar parte nesta "Oferta" de contratación laboral eventual, será necesario presentar. a) Fotocopia do DNI debidamente compulsada. A compulsa deste ou outro documento a presentar, non será válida se non se aboa a taxa correspondente na Tesourería de Fondos Provinciais. b) Título de Técnico de Grado Medio na área sanitaria ou de rehabilitación social, ou Graduado en Artes Aplicadas. c) Documento que acredite estar en demanda de emprego (INEM). d) Ter cumpridos 18 anos de idade, e non exceder de 55 na data en que remate o prazo de presentación de instancias, o que se acreditará con certificación de inscripción de nacemento ou Libro de Familia en que apareza rexistrado o nacemento do interesado, ou fotocopia de calquera de ditos documentos. e) Calquera outro documento ou certificación que considere o aspirante que poida constituir méritos para ser tidos en conta pola Comisión Seleccionadora e especificamente serán valorados os méritos derivados de experiencia na rehabilitación e reinserción social de pacientes psiquiátricos. 4.- Comisión Seleccionadora. A Comisión Seleccionadora para a selección dos aspirantes, estará formada polos seguintes señores: Presidente: D. José Manuel Fernández Rodríguez, Deputado Provincial. Secretario: D. Carlos Cuadrado Romay. Vocais: - D. Juan José Fernández Ramos, Xerente do Complexo Hospitalario. - D. Germán González Pazó, Director Asistencial do Complexo Hospitalario. - Dona María Antonia Muñóz Mella, Directora Operativa Asistencial de Coidados. Tamén formará parte da Comisión un representante do Comité de Empresa desta Deputación, que actuará con voz pero sen voto, seguindo o art. 21 do "III Acordo Regulador-Convenio Colectivo para o persoal funcionario e laboral desta Deputación". A Comisión Seleccionadora queda facultada para que, unha vez examinados os expedientes dos aspirantes, poida convocar a estes a unha entrevista persoal se o considerase necesario. O aspirante proposto para contratar, será nomeado por Resolución Presidencial e formalizaráselle un contrato laboral eventual (art. 5º do RD 2546/94, de 29 de decembro) cunha duración de seis meses que poderá ser prorrogado, se as necesidades do servicio o aconsellasen. A Comisión Seleccionadora reunirase o día 11 de abril de 1995, ás 10,00 horas da mañá neste Pazo Provincial, a onde deben concurri-los aspirantes, advertíndolles que non se levará a cabo proba ou exercicio ningún, senón soamente exame dos respectivos expedientes, e se o considerase necesario a Comisión podería convocar a estes á entrevista persoal precitada. Como queira que no expediente obra informe de inexistencia de consignación presupostaria acórdase habilitar ou suplementar crédito para a atención do gasto no primeiro expediente de modificación de créditos que se leve a cabo. ------ Folla: 31,32 10.3718.- CONSOLIDACIÓN DE COMPLEMENTO DE DESTINO Sr. Presidente.- ¿Intervencións?. Non hai. Sometemos a votación este punto da orde do día. Vamos a votar, para evitar problemas, o dictame da Comisión. ¿Votos en contra do dictame da Comisión?. Non hai. ¿Abstencións?. Grupo Socialista e Sr. Mosquera. Os demais votamos a favor do dictame da Comisión, polo tanto queda aprobado por maioría. Visto o escrito presentado pola funcionaria D. Flora González Costas, Auxiliar Psiquiátrico adscrita ós Servicios de Saúde Mental "O Rebullón", interesando a consolidación do complemento de destino nivel 20, e considerando que a citada funcionaria desempeñou o posto de traballo de ATS en comisión de servicios durante un ano, dez meses e dez días do 01-08-92 ó 01-08-93 e do 05-11-93 ó 15-09-94, de conformidade co establecido no art. 21.1 da Lei 30/84, de 2 de agosto, modificada pola Lei 23/88, de 28 de xuño e o art. 25.2 do RD 28/90, do 15 de xaneiro, o Pleno, de conformidade co dictame da Comisión Informativa de Réxime Interior, acorda por maioría, coas abstencións do PSOE e do BNG e o voto a favor do PP, desestima-la petición formulada pola interesada ó non permanecer en tal situación durante máis de dous anos continuados. Así mesmo: Vista a petición formulada pola funcionaria D. Mª del Carmen Pumar Pereira, ATS adscrita ó Servicio de Consultas do Hospital Provincial, interesando a consolidación do complemento de destino nivel 22 por desempeñar durante máis de dous anos continuados o cargo de Supervisora. Resultando que a adscripción da reclamante a funcións de Supervisora non se produxo por ningún dos procedementos previstos no art. 20 da Lei 23/88, para provisión de postos de traballo (concurso e libre designación) e o nomeamento dun funcionario para un determinado posto de traballo efectuarase consonte ós requisitos que esixe a Lei e o Regulamento, debendo emanar de órgano lexitimado para iso (Presidente ou Pleno da Corporación Local). Considerando que o nomeamento das Supervisoras pertence ó Réxime Xurídico e Organización interna do Hospital Provincial, correspondendo a súa designación á Directora de Enfermería a proposta da Xunta de Enfermería, o Pleno, de conformidade co dictame da Comisión Informativa de Réxime Interior, acorda por maioría, coas abstencións do PSOE e do BNG e o voto a favor do PP, desestima-la pretensión de D. María del Carmen Pumar Pereira por entender que carece de fundamento xurídico algún. ------ Folla: 32,34 11.3719.- COMUNICACIÓNS [- Peaxe na autopista que circunda Vigo e conexión de Pontevedra coa Meseta e Portugal. - Proposta de dedicación do Día das Letras Galegas a José Mª Álvarez Blázquez. - Resolucións Presidenciais do 20 de febreiro ó 23 de marzo.] Sr. Presidente.- Sr. Secretario, comunicacións. Faise constar en acta que ó inicia-lo Sr. Secretario a súa intervención, produxéronse aplausos, gritos e exhibición de pancartas por parte dos presentes no Salón de Sesións, motivados pola transferencia dos Hospitais ó SERGAS, interrumpíndose a sesión algo menos de dez minutos. Sr. Presidente.- Comunicaciones. Sr. Secretario.- En comunicaciones darles cuentas de la carta que dirige al Sr. Presidente el Secretario de Estado de Política Territorial y Obras Públicas que dice así: "Contesto a los escritos dirigidos a este Ministerio, trasladando los acuerdos adoptados por el Pleno de esa Corporación Provincial el pasado 25 de noviembre, relativos a la imposición de peaje en el tramo de autopista que circunvala Vigo y a la conexión de Pontevedra y su entorno con la meseta y Portugal. Respecto al primer asunto, he de manifestarle que la autopista El Ferrol-Frontera portuguesa ha sido diseñada y está siendo construída como vía interurbana que conecta el Norte y Sur de Galicia. Ahora bien, cuando su trazado discurre próximo a una ciudad puede jugar, como sucede con cualquier otra autopista, un papel más o menos urbano, según el grado de proximidad. En el caso de Vigo, el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente está ejecutando las obras correspondientes al denominado 1er Cinturón de Circunvalación, en cumplimiento del Convenio que suscribió con su Ayuntamiento el día 3 de mayo de 1992, que será la vía destinada a descongestionar el casco urbano al facilitar los desplazamientos entre los distintos puntos de la ciudad sin necesidad de pasar por el centro de la misma. Para los desplazamientos de largo recorrido y en aras, no sólo a facilitar estos movimientos sino también para descongestionar la zona urbana, el Ministerio ha previsto que estos vehículos puedan evitar el paso por la ciudad de Vigo, utilizando los tramos Rande-Puxeiros y Puxeiros-Tui de la autopista de peaje El Ferrol-Frontera portuguesa, cuya construcción se ha regulado por los Reales Decretos 1553/1989, de 15 de diciembre, el tramo Rande-Puxeiros y 1809/1994, de 5 de agosto, el Puxeiros-Tui. El criterio del Ministerio ha sido, y sigue siendo, que los tramos señalados de la autopista El Ferrol-Frontera portuguesa permitiesen evitar el paso por la ciudad de Vigo al mayor número posible de vehículos que no necesitasen acceder a la misma, para lo que se incluyó una prescripción en la resolución aprobatoria del estudio informativo del tramo Rande-Puxeiros, en el sentido de estudiar la factibilidad de completar el enlace de Vigo Norte (Teis) con dos ramales que permitieran realizar la circunvalación de Vigo con peaje o sin él. La referencia a que la circunvalación de Vigo pudiese realizarse con peaje o sin él, quería decir que se estudiasen ambas posibilidades en función del carácter urbano o interurbano que fuese preponderante en el tramo, pero dado el alejamiento de la ciudad, se consideró que la opción válida era con peaje, eso sí, dotando al enlace de Vigo Norte de los ramales señalados para facilitar la ósmosis de la zona Norte de la ciudad y previendo, además, como libre de peaje el tramo de la autopista, entre Puxeiros y la conexión con el 2º Cinturón que permitirá cerrar éste a través de la autovía Vigo-Porriño-Tui, lo que ha quedado plasmado en el Real Decreto 1809/1994, antes citado. En consecuencia, la sociedad concesionaria redactó el proyecto de construcción del tramo Rande-Puxeiros contemplando su explotación por peaje, sin movimiento libre alguno, e incluyendo los ramales necesarios para completar el enlace de Vigo Norte (Teis), que fue aprobado por la Dirección General de Carreteras de esta Secretaría de Estado el 31 de enero de 1994. Por tanto, el repetido tramo Rande-Puxeiros será objeto de explotación por peaje, desde el momento de su puesta en servicio, para todos los vehículos que lo utilicen. Por último, y en relación con la construcción de una nueva autovía entre Pontevedra, Redondela y Porriño, he de señalarle que en dicho itinerario se está construyendo ya una vía de alta capacidad, como lo es la autopista de peaje El Ferrol - Frontera portuguesa, de la que ya hay en servicio el tramo entre Pontevedra y Rande, en construcción el Rande - Puxeiros y en fase de redacción de Estudio Informativo el Puxeiros - Porriño". Hay otro escrito de la Real Academia Galega que dice lo siguiente: "Dando contestación a su escrito de fecha 13 de los corrientes en donde se comunicaba el texto de la moción aprobada por el Pleno de esa Diputación sobre propuesta de dedicación del "Día de las Letras Gallegas" de 1996, a D. José Mª Alvarez Blázquez, le participo que en la oportuna sesión ordinaria que celebre esta Institución se dará cuenta de tal propuesta. En su día se le informará del acuerdo al que lleguen los miembros de esta Corporación". Y por último, darles cuenta de las Resoluciones Presidenciales dictadas entre el 20 de febrero y el 23 de marzo de este año, que se han dado traslado a los portavoces de los grupos políticos aquí representados, y nada más. Sr. Presidente.- Muchas gracias. Queda enterado o Pleno das seguintes comunicacións: - Escrito do Secretario de Estado de Política Territorial e Obras Públicas, do Ministerio de Obras Públicas, Transportes e Medio Ambiente, contestando escritos desta Excma. Deputación, cos que se trasladaban acordos adoptados polo Pleno en sesión de 25 de novembro de 1994, relativos á imposición de peaxe no tramo da autopista que circunvala Vigo e á conexión de Pontevedra e o seu entorno coa Meseta e Portugal. - Escrito da Real Academia Galega dando contestación a traslado de acordo desta Excma. Deputación, en relación con moción aprobada polo Pleno da Deputación sobre proposta de dedicación do "Día das Letras Galegas 1996" a D. Xosé María Alvarez Blázquez, e no que se participa que se dará conta da proposta na oportuna xunta ordinaria que celebre a Institución. - Extractos de Resolucións Presidenciais comprendidas entre o 20 de febreiro e o 23 de marzo de 1995. Sr. Presidente.- Fuera del orden del día, perdón. Sr. Nieto Figueroa. Sr. Nieto Figueroa.- Una cuestión de orden sencillamente, porque parece que si escuchamos eso y no decimos nada es como si lo aceptásemos. Usted sabe que Vigo no acepta, ni mucho menos, que el tramo Rande-Puxeiros sea de peaje, o sea, que quede constancia de que escuchamos pero no aceptamos. Sr. Presidente.- Bueno, yo creo que eso es obvio, lo que pasa es que esto es dar conocimiento al Pleno, es una comunicación y no procede debate. Ya la Diputación se manifestó en su día en contra de ese tema. Es una responsabilidad del Gobierno de la Nación el no haberlo aceptado, y nada más. FORA DA ORDE DO DÍA, tratáronse os seguintes asuntos: ------ Folla: 34 12.3720.- RECTIFICACIÓN DO ACORDO ADOPTADO POLO Pleno DA CORPORACIÓN PROVINCIAL, EN SESIÓN DE 27-02-95, SOBRE "DESAFECTACIÓN DUN TRAMO DA ESTRADA PROVINCIAL FEFIÑÁNS- OUBIÑA (CAMBADOS)" Sr. Presidente.- Hay un escrito del Ayuntamiento de Cambados que voy a leer para evitar confusiones: Téndose detectado un erro na certificación do acordo adoptado polo Pleno da Corporación Provincial en relación coa desafectación dun tramo da vía provincial "Fefiñáns-Oubiña" no que se autoriza a este Concello de Cambados para proceder á inmediata siñalización con pivotes na zona que discorre desde o "Arco de Fefiñáns" ata a praza do mesmo nome, e toda vez que o Concello solicitou a desafectación do tramo da vía pública comprendida entre o "Arco de Fefiñáns" e a "Torre da Homenaxe", adxunto cómpreme remitirlle, certificado do acordo da Comisión de Goberno, en sesión celebrada o pasado día 20 de febreiro do ano en curso, no que en definitiva se solicita desa Excma. Deputación a corrección do erro sinalado. É dicir, que eso é un erro nese sentido, pero de todas formas hai que declaralo de urxencia. ¿Votos en contra de la urgencia?. No hay. ¿Abstenciones?. Tampoco. Se declara la urgencia. ¿Alguna intervención?. ¿Algún voto en contra?. ¿Alguna abstención?. Se aprueba por unanimidad. Á vista do escrito do Ilmo. Concello de Cambados, ó que adxunta certificación de acordo adoptado pola Comisión de Goberno do mesmo, polo que se pon de manifesto que se padeceu erro en acordo adoptado polo Pleno da Corporación Provincial de 27-02-95, a petición de dito Concello e de conformidade co dictame da Comisión Informativa de Vías e Obras, toda vez que se aprobaba a iniciación de expediente de desafectación do tramo da vía provincial "Fefiñáns-Oubiña", comprendido entre "o Arco de Fefiñáns e a praza do mesmo nome", cando en realidade a solicitude do Ilmo. Concello de Cambados referíase ó tramo comprendido entre "o Arco de Fefiñáns e a Torre da Homenaxe", o Pleno da Corporación Provincial, acorda por unanimidade, rectifica-lo acordo adoptado en sesión de 27-02-95, no sentido de que o tramo da vía provincial Fefiñáns - Oubiña do que se inicia expediente de desafectación é o comprendido entre "o Arco de Fefiñáns e a Torre da Homenaxe", que se resolverá previa información pública polo prazo dun mes. ------ Folla: 34,35 13.3721.- CESIÓN GRATUITA DE PARCELA DA CIDADE INFANTIL "Príncipe FELIPE" A FAVOR DO SERVICIO GALEGO DE SAÚDE [SERGAS] Sr. Presidente.- Otro punto que hay que declararlo de urgencia es "Cesión gratuita ó SERGAS dunha parcela da Cidade Infantil "Príncipe Felipe" para construcción do heliporto". Neste tema o Pleno do 24 de febreiro de 1995 acordou aprobar inicialmente dita cesión. Someteuse a información pública, non se presentou ningunha alegación. Por consiguiente trátase de ceder xa gratuitamente con carácter definitivo esta paracela para que se proceda a face-las obras. Pero hai que declaralo de urxencia. ¿Votos en contra da urxencia?. Non hai. ¿Abstencións?. Tampouco. Declárase de urxencia. ¿Algunha intervención?. Sr. López Freire. Sr. López Freire.- Si, supoño que consta en acta o que xa foi aprobado en Comisión no senso de que os terreos, en caso de que non se cumpra a finalidade para a que son cedidos, revirtan de novo á Deputación. Sr. Presidente.- Xa vén así nese senso que vostede di. Sometemos a votación este punto da orde do día. ¿Votos en contra?. Non hai. ¿Abstencións?. Tampouco. Apróbase por unanimidade. Dada conta da comunicación do Secretario Xeral do Servicio Galego de Saúde, de data 27 de xaneiro de 1995 (nº rex. entrada 1752 de 31-01-95) pola que solicita a cesión do uso dunha parcela de 1.380 m2, aproximadamente, en terreos da Cidade Infantil "Príncipe Felipe", segundo plano que adxunta, para a construcción dunha helisuperficie para o Hospital Montecelo. Resultando que o Pleno en sesión de 22 de xuño de 1992 aprobou moción do Deputado Provincial, Sr. López Abadín, sobre construcción dunha helisuperficie sanitaria na Cidade Infantil "Príncipe Felipe", poñendo esta Deputación a disposición do Servicio Galego de Saúde, os terreos necesarios para a súa construcción. Resultando que en comunicación do Secretario do Servicio Galego de Saúde de 27 de xaneiro de 1995, co obxecto de poder inicia-lo expediente de obras, solicítase determinada documentación. Resultando que o Pleno na súa sesión de 24 de febreiro de 1995 acordou a cesión gratuita en uso a favor do Servicio Galego de Saúde dunha parcela de 1380 m2 da Cidade Infantil "Príncipe Felipe" para a construcción dunha helisuperficie e que, no suposto de que a parcela cedida non fose destinada ó uso sinalado considerar resolta a cesión, revertindo á Corporación Provincial a partir do ano da súa efectiva cesión. Resultando que foi sometida a información pública durante o prazo de 15 días segundo anuncio publicado no BOP nº 44 de 3 de marzo de 1995, e que en dito período non foi presentada alegación ningunha. Considerando as previsións do artigo 79 RDL 781/86, de 18 de abril, polo que se aproba o Texto Refundido das disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local. Considerando que consta no expediente a documentación a que fai referencia o artigo 110 do RD 1372/86, de 13 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de Bens das Entidades Locais. Visto o dictame favorable da Comisión Informativa de Sanidade, Urbanismo, Vivenda e Medio Ambiente, adoptado por unanimidade na súa sesión de 29 de marzo de 1995, o Pleno acorda por unanimidade, o seguinte: 1º.- A cesión gratuita en uso a favor do Servicio Galego de Saúde dunha parcela de 1380 m2, segundo plano adxunto, da Cidade Infantil "Príncipe Felipe", para a construcción dunha helisuperficie. 2º.-No suposto de que non fose destinada ó uso sinalado, a partir do ano da súa efectiva cesión, dita parcela revertirá automaticamente á Deputación. ------ Folla: 36 14. 3722.- MOCIÓN QUE PRESENTA O DEPUTADO PROVINCIAL SR. CHAPELA SEIJO EN RELACIÓN CO CONFLICTO PESQUEIRO DO FLETAN Sr. Presidente.- E agora hai unha serie de mocións. Hai dúas mocións, unha do Sr. Chapela Seijo e outra do Sr. Nieto Figueroa que máis ou menos din o mesmo, aproximadamente. A do Sr. Chapela Seijo di o seguinte: "Ante el agravamiento del conflicto pesquero del fletán, con una enorme incidencia económica y social en la zona del Morrazo, este Diputado que suscribe propone a la Corporación Provincial la adopción de los siguientes acuerdos: 1º.- Apoyar institucionalmente la manifestación convocada a propuesta del CES, que tendrá lugar el próximo jueves día 6 de abril, en Madrid a partir de las 13,00 horas. 2º.- Facilitar el traslado de todos los ciudadanos que quieran asistir a la citada manifestación a cuyo objeto la Diputación pondrá a disposición de los mismos, -aquí pone 10 autobuses, podrían ser 10 o si hacen falta más- cuyo lugar de salida será oportunamente publicado en los medios de comunicación. 3º.- Dirigirse al Gobierno del Estado para que en ningún caso acepte que las negociaciones que actualmente mantiene la Unión Europea con el Gobierno de Canadá, perjudiquen los legítimos intereses de la flota gallega." Esta es la moción que presenta el Sr. Chapela Seijo. Sometemos a votación a urxencia desta moción. ¿Votos en contra da urxencia?. Non hai. ¿Abstencións?. Tampouco. Declárase de urxencia. ¿Intervencións?. Hai intervencións. Señor Rodríguez Lorenzo. Sr. Rodríguez Lorenzo.- Xa que hai tal disposición por parte da Deputación, que eses autobuses saian un de cada Concello desta provincia como mínimo, porque así tería éxito esa manifestación, porque o que non vai ter sentido é que saian todos dun determinado Concello da Provincia. Sr. Presidente.- Nós poremos os autobuses a disposición dos cidadáns no sitio mellor para eles. Sr. Rodríguez Lorenzo.- Ou polo menos dos Concellos que o soliciten. Sr. Presidente.- De acordo. Acéptase esa emenda. Sometemos a votación este punto da orde do día. ¿Votos en contra?. Non hai. ¿Abstencións?. Tampouco. Apróbase por unanimidade. Moitas gracias. Apróbase por unanimidade a Moción presentada polo Deputado Sr. Chapela-Seijo, que di así: "Ante el agravamiento del conflicto pesquero del fletán, con una enorme incidencia económica y social en la zona del Morrazo, este Diputado que suscribe propone a la Corporación Provincial, la adopción de los siguientes acuerdos: 1º.- Apoyar institucionalmente, la manifestación convocada a propuesta del CES, que tendrá lugar el próximo jueves día 6 de abril, en Madrid a partir de las 13,00 horas. 2º.- Facilitar el traslado de todos los ciudadanos que quieran asistir a la citada manifestación a cuyo objeto la Diputación pondrá a disposición de los mismos, 10 autobuses, cuyo lugar de salida será oportunamente publicado en los medios de comunicación. 3º.- Dirigirse al Gobierno del Estado, para que en ningún caso, acepte que las negociaciones que actualmente mantiene la Unión Europea con el Gobierno de Canadá, perjudiquen los legítimos intereses de la flota gallega." ------ Folla: 37,38 15.3723.- MOCIÓN DO DEPUTADO PROVINCIAL SR. NIETO FIGUEROA EN RELACIÓN COA MANIFESTACIÓN A CELEBRAR EN MADRID EN DEFENSA DA NOSA FLOTA PESQUEIRA Sr. Presidente.- O Sr. Antonio Nieto Figueroa mandou un fax esta mañá cunha Moción urxente. Sr. Nieto Figueroa. Sr. Nieto Figueroa.- Si, muchas gracias. Me alegra mucho la coincidencia que ha tenido en este caso conmigo el Sr. Chapela. Lástima que cuando he presentado el primer intento de moción de este tema apenas haya tenido acogida. En fin, vamos de acuerdo y entonces la moción que yo he presentado, efectivamente a través de fax,a las dos o tres de la mañana más o menos cuando yo finalizaba mi jornada laboral dice textualmente: Vigo, Pontevedra, Galicia y España, están dilucidando en este instante una situación internacional que todos estamos obligados a defender a ultranza. Por todo éllo y a fin de que sea debatida, y si procede aceptarla por unanimidad, formulo ante la Excma. Corporación Provincial la siguiente moción urgente: Único: Promover, organizar y subvencionar los medios de comunicación que sea preciso a fin de que cuantos ciudadanos de Pontevedra lo deseen puedan acceder y volver de la manifestación a desarrollar en Madrid el próximo día 6 en defensa de los irreversibles derechos de nuestra flota pesquera. No dice nada más, pienso que también como la del Sr. Chapela sea aprobada por unanimidad y que, desde luego, fundamentalmente los vigueses y los ciudadanos de Pontevedra también y toda Galicia dejen de andar de rodillas y exijamos por todos los medios de presión posible que la justicia impere en todos los casos. Sr. Presidente.- Sr. Nieto Figueroa, su moción queda ya recogida en la moción del Sr. Chapela, puesto que la del Sr. Chapela tenía tres puntos y usted más o menos lo que dice simplemente es el tema de los autobuses. La del Sr. Chapela tiene dos puntos más. Si usted quiere que se incluya o si quiere la sometemos a votación, es igual, porque ya está aprobada por la Corporación. Sr. Nieto Figueroa.- La Moción del Sr. Chapela es por parte del Partido Popular, la mía es por parte del Partido Socialista, que afortunadamente son cosas distintas. Sr. Presidente.- Yo creo que hace usted bien en recalcar lo de afortunadamente. Hace usted bien, afortunadamente. Vamos a someter a votación, a declarar de urgencia, primeramente. Yo voy a apoyar la moción del Sr. Nieto Figueroa para evitar problemas de suspicacia, así que vamos a declarar de urgencia la moción del Sr. Nieto Figueroa. ¿Votos en contra de la misma?. No hay. Se declara la urgencia. ¿Intervenciones?. No hay. ¿Votos a favor?. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Apróbase por unanimidade a Moción presentada polo Deputado Sr. Nieto Figueroa que dí así: "Vigo, Pontevedra, Galicia y España están dilucidando en este instante una situación internacional que todos estamos obligados a defender a ultranza. Por todo ello, y a fin de que sea debatida, y si procede aceptada por unanimidad, formulo ante la Excma. Corporación Provincial la siguiente. MOCIÓN URGENTE ÚNICO.- Promover, organizar y subvencionar los medios de comunicación que sea preciso a fin de que cuántos ciudadanos de Pontevedra lo deseen, puedan acceder y volver de la manifestación a desarrollar en Madrid el próximo jueves día 6, en defensa de los irreversibles derechos de nuestra flota pesquera". ------ Folla: 38 16.3724.- MOCIÓN DO DEPUTADO PROVINCIAL SR. LÓPEZ FREIRE EN RELACIÓN COAS ESTRADAS DE CERDEDO - A PORTELA E FORCAREI - SOUTELO DE MONTES Sr. Presidente.- Hay una moción que presenta el Sr. López Freire, que no vamos a apoyar la urgencia de la misma puesto que consideramos que es una moción de oportunidad política. Alguna de las cuestiones que plantea ya están en fase de elaboración por el equipo de gobierno que son las carreteras de Cerdedo a Portela y de Forcarei a Soutelo de Montes. Esta Corporación ya se ha preocupado de estos temas. Digo que es una oportunidad política quizá debido a que las elecciones están próximas y se quieren anotar algún tanto. De todas formas vamos a someter a votación la urgencia de esta moción. Sr. López Freire, intervenga. Sr. López Freire.- Sr. Presidente, ¿quiere usted l