Cover Image
Compartir este registro

Acta de sesión 1993/12/30_Ordinaria

Institution: Arquivo Deputación de Pontevedra
Signature: 1993-12-30_Ordinaria
Author/Creator: Deputación de Pontevedra. Secretaría Xeral
Description: 1 expediente ou agrupación documental
Format: Item
Language: Galician
Published/Created: 1993-12-30
Summary: Folla: 13
Da sesión ordinaria en primeira convocatoria, celebrada polo Pleno desta Excma. Deputación o día, 30 de decembro de 1993 No Salón de Sesións da Excma. Deputación Provincial de Pontevedra, sendo as once horas do día trinta de decembro de mil novecentos noventa e tres, baixo a Presidencia do Ilmo. Sr. Presidente D. César Xosé Mera Rodríguez, reuníronse os Sres. Deputados, D. José Ramón Abal Varela, D. Xosé Manuel Barros González, D. Laureano Calero Valverde, D. Manuel Ramón Conde Romero, D. José Crespo Iglesias, D. José Manuel Chapela Seijo, Dna. Mª Dolores Fernández Alonso, D. José Manuel Fernández Rodríguez, D. Manuel Freire Lino, D. Emilio González Iglesias, D. Arturo Grandal Vaqueiro, D. Manuel Iglesias Carrera, D. José Luis Jorge Caramés, D. Emiliano Lage Rodríguez, D. Bernardo López Abadín, D. César Marcelino López Freire, D. Juan Francisco Martínez-Herrera Escribano, D. José Cesáreo Mosquera Lorenzo, D. Antonio Nieto Figueroa, D. José Luis Rodríguez Lorenzo, D. Juan José Salgueiro Montouto, D. Francisco San tomé Otero e D. Manuel Vilar Márquez, co obxecto de celebrar sesión ordinaria da Deputación en Pleno, en primeira convocatoria, consonte á correspondente orde do día. A efecto de votacións faise constar que a Corporación está formada por vintesete Deputados de dereito, incluído o Presidente, e vinteseis de feito mentras non tome posesión do seu cargo o Sr. Serantes Serantes. Da fé do acto o Secretario Accidental, D. Carlos Cuadrado Romay, e está presente o Sr. Interventor, D. Bautista Pérez Carnero. Non asisten os Sres. Deputados, D. Avelino Fernández Alonso e D. Santiago Tirado Serén, excusando a súa inasistencia ámbolos dous. Declarada aberta a sesión e de orde da presidencia éntrase seguidamente no exame da orde do día, adoptándose en relación coa mesma os seguintes acordos: 1.3461.- ACTA ANTERIOR Sr. Presidente.- Vamos a dar comienzo al Pleno ordinario. Primer punto del orden del día, aprobación do borrador da acta da sesión ordinaria do día 26 de novembro de 1993. ¿Algunha intervención?, ¿algún voto en contra?, ¿algunha abstención?. Apróbase por unanimidade. O Pleno acorda, por unanimidade, aproba-lo borrador da acta da sesión ordinaria do día 26 de novembro de 1993.
------
Folla: 13
2.3462.- TOMA DE POSESIÓN COMO DEPUTADO PROVINCIAL DE D. ISIDORO SERANTES SERANTES Sr. Presidente.- Toma de posesión como Deputado Provincial de D. Isidoro Serantes Serantes. Rógolle a D. Isidoro que se acerque á presidencia para prestar xuramento. Sr. Serantes Serantes.- Xuro pola miña conciencia e honor cumpri-las obrigas do cargo de Deputado Provincial con lealtade ó Rei e gardar e facer garda-la Constitución como norma fundamental do Estado. Sr. Presidente.- Pois vamos a impoñerlle os atributos de Deputado Provincial coa insignia corporativa. Séntese alí, ó lado de Manolo. Bueno, yo en primer lugar quiero dar la bienvenida al nuevo Diputado Provincial que se incorpora en sustitución de nuestro antiguo compañero Jorge Casal y recordar aquí también, como lo hemos hecho en su momento, que Casal fue un buen Diputado Provincial, una persona que ha estado en distintas Corporaciones Provinciales y en este sentido quiero que conste en acta el agradecimiento, por lo menos personal de la Presidencia y creo que de todos los demás grupos políticos si no tienen inconveniente, al trabajo realizado por este Diputado que acaba de cesar hace unos días, y darle la bienvenida al nuevo Diputado Provincial que se incorporará a las Comisiones que en su día veamos conveniente. Seguimos el Pleno. Muchas gracias. Como consecuencia da designación efectuada pola Xunta Electoral Central e unha vez acreditada a súa personalidade e prestado ó xuramento en forma legal, tomou posesión do cargo de Deputado Provincial polo PP en substitución do Sr. Casal Pintos, D. Isidoro Serantes Serantes, Concelleiro do Concello de Ribadumia, en representación do Partido Xudicial de Cambados, que pasou a ocupa-lo seu escaño no Salón de sesións, incorporándose desde este momento á mesma.
------
Folla: 13,14
3.3463.- CORRECCIÓN DE ERROS NO PUNTO 9.3450 DO ACORDO PLENARIO DO 26/XI/93 Sr. Presidente.- ¿Alguna intervención?. Sr. Nieto. Sr. Nieto Figueroa.- Sencillamente, recabar de los funcionarios la máxima preocupación y la máxima atención cuando se traten expedientes porque es lamentable el costo que le va a corresponder a cada ciudadano con un problema absurdo, un problema de tres pesetas, pero que ha dado la vuelta a Madrid, que viene para acá, que ahora nos consume tiempo, etc., etc., etc.; hay que preocuparse, por encima es de A Cañiza, Sr. Presidente. Pero bueno, lo dicho, la máxima prudencia en estas cuestiones porque estos errores provocan unas situaciones auténticamente absurdas, como esta. Sr. Presidente.- Los funcionarios de esta Diputación de momento son personas, cuando sean robots o máquinas a lo mejor no se equivocarán, es decir, yo creo que ha sido un error material, como pasa en todas las cosas; es un error humano que se está asumiendo y punto, nada más. Padecéndose erro na cantidade asignada ó MAP para financia-las obras propostas por aplicación dos remanentes producidos na contratación das obras que conforman a Medida 1.1 "Estradas" do Programa Operativo Local (POL) 1993, a cargo da Deputación, a que se contrae o acordo adoptado polo Pleno Provincial o 26 de novembro do presente ano, subsánase o mesmo no sentido de minorar en tres pesetas (3,00) a aportación do MAP e incrementar en igual contía a aportación da Deputación en relación coa obra denominada: "Muro, sostenimiento y reposición regadíos en CP A Cañiza-Mourentán", manténdose invariable o seu presuposto de CINCO MILLÓNS CATROCENTAS CORENTA E CATRO MIL NOVECENTAS CINCUENTA E OITO PESETAS (5.444.958), xa que as demais aportacións previstas permanecen inalterables. En consecuencia do exposto, o Pleno acorda por unanimidad e efectua-la correspondente rectificación quedando o financiamento aprobado como segue: - Obra: "Muro, sostenimiento y reposición regadíos en CP Ca. A Cañiza-Mourentán". - Aportación do MAP............................ 1.194.111 pts. - Fondos Estructurais (CEE).................... 2.148.432 pts. - Comunidad e Autónoma........................... 668.510 pts. - Deputación................................... 1.433.905 pts. TOTAL.............. 5.444.958 pts. ================================== Así mesmo, subsánase o erro de omisión padecido en relación coa obra que é obxecto de proposta con cargo ós remanentes producidos por baixa na contratación de obras do Programa Operativo Interreg 1993, facéndose constar o seu efecto que a mesma responde á denominación que se expresa: "CP Salceda-Caldelas" (obra complementaria).
------
Folla: 14,15
4.3464.- RATIFICACIÓN DE ACORDO DA COMISIÓN DE GOBERNO DE 29/11/93 SOBRE APLICACIÓN DE REMANENTES DE OBRAS DA REDE VIARIA LOCAL RVL 1993 Sr. Presidente.- ¿Intervenciones?. Sr. Nieto Figueroa. Sr. Nieto Figueroa.- Queremos ratificar una vez más nuestra negativa rotunda a que los remanentes de todas las obras que se están realizando, que se vayan a realizar en la provincia, sean utilizados por el mismo Ayuntamiento. Vamos a iniciar una nueva etapa sumando desde el primero de enero próximo todo lo que se va a distribuir en este tema, y que venga, vuelvo a repetir una vez más, que vuelva a la Diputación para que la Diputación obre en consecuencia. En este caso concreto son nueve millones y medio casi de pesetas que se adjudican a quién no le corresponden, porque las obras para las que se dio el dinero efectivamente ya las realizaron; nada más, nos oponemos rotundamente a que esto continúe así. Sr. Presidente.- Muchas gracias. Sr. Mosquera. Sr. Mosquera Lorenzo.- Bos días. Bueno, trátase dunhas obras que hai na Rede Viaria Local, ou sexa, obras da Deputación que a propia Deputación volve a aplicar; en todo caso esto foi tratado na Comisión de Goberno; esto en principio é competencia do Pleno, foi tratado na Comisión de Goberno do 29/11 cando houbera un Pleno o 26; estamos no de sempre, é dicir, se van decidi-lo que queiran, polo menos respeta-lo formalismo de que pase por Pleno. Desde logo, neste caso non hai nada de que os Concellos se queden porque son obras da Deputación, que a propia Deputación volve a aplicar. En todo caso o que hai que discutir, e creo que xa é moi reiterado e moi viciado, é que xa poucas competencias ten o Pleno, llas quitaron todas, e agora as poucas que ten pois quitarllas por esta vía, ¿non?. Polo tanto nós ímonos abster e nada máis. Sr. Presidente.- Moitas gracias. Sometemos a votación este punto da orde do día: ¿votos en contra?, Grupo Socialista; ¿abstencións?, Sr. Mosquera; os demais votamos a favor. O Pleno acorda por maioría, co voto en contra do PSOE, a abstención do BNG e o voto a favor do PP, ratificar acordo da Comisión de Goberno de 29/XI/93 sobre aplicación de remanentes de obras da Rede Viaria Local 1993 e que é como segue: "O art. 17.1 do RD 665/90, de 25 de maio, establece que os remanentes de subvencións do Estado que se produzan como consecuencia da contratación ou variación de obras incluídas nos Plans de Cooperación, utilizaranse durante o exercicio correspondente ó Plan, e a contratación das obras deberá terminar antes de remata-lo mesmo. De acordo con tal disposición e a efectos de non causar prexuízos pola demora que suporía espera-la celebración do próximo Pleno, e con obxecto de facer posible no tempo a tramitación destes expedientes, a proposta do Presidente da Comisión de Cooperación e Mancomunidades, acórdase: - Aproba-la aplicación dos remanentes producidos na contratación das obras da Rede Viaria Local 1993, a cargo da Deputación, co fin de destina-lo seu importe ás novas obras que se propoñen, consonte ó financiamento que se expresa: "Ampliación CP Cerdedo-Quireza (Cerdedo)" Aportación do M. A. P. .................... 2.000.000 ptas. Aportación de Deputación .................. 2.000.000 ptas. TOTAL ....................... 4.000.000 ptas. ============================================= "Meiora CP Castrelo-O Facho, 2ª fase (Cambados)" Aportación do M. A. P. .................... 800.000 ptas. Aportación de Deputación .................. 800.000 ptas. TOTAL ..................... 1.600.000 ptas. =========================================== "Meiora CP Dena-Couto de Abaixo (Meaño)" Aportación do M.A.P. ................... 1.818.117 ptas. Aportación de Deputación ............... 1.818.121 ptas. TOTAL .................... 3.636.238 ptas. ========================================== A aplicación dos remanentes de referencia, consideraranse definitivamente aprobados unha vez que sexa ratificada polo Pleno e recaia a resolución favorable do Ministerio para as Administracións Públicas, debendo seguirse os trámites que prescribe a lexislación vixente (exposición pública e informe da Comisión Provincial de Colaboración do Estado coas Corporacións Locais), e xustificación pola Deputación, por medio de certificación, de que as novas obras que se propoñen reúnen os requisitos que establece o art. 7.3 do RD 665/90, de 25 de maio."
------
Folla: 15
5.3465.- APROBACIÓN DOS ESTATUTOS DO CONSORCIO PARA O ABASTECEMENTO DE AUGA NA COMARCA DE PONTEVEDRA Sr. Presidente.- ¿Intervencións?, ¿non hai?. Sométese a votación: ¿votos en contra?; ¿abstencións?, apróbase por unanimidade. Moitas gracias. O Pleno acorda por unanimidade, aproba-los Estatutos do Consorcio para o Abastecemento de Auga á Comarca de Pontevedra, remitidos pola Dirección Xeral de Obras Públicas da COTOP.
------
Folla: 15
6.3466.- DAR CONTA DE COMUNICACIÓN DO MAP SOBRE SENTENCIA DICTADA POLA SALA DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DA AUDIENCIA NACIONAL NA QUE SE ESTIMA PARCIALMENTE O RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO INTERPOSTO POR D. JORGE FONTENLA COELLO E RESOLVE-LA SÚA PETICIÓN Sr. Presidente.- ¿Intervencións?. Sr. Nieto Figueroa. Sr. Nieto Figueroa.- Bueno, como saben, yo he presentado, mejor dicho prácticamente el Partido Socialista, el pasado día 8 de noviembre una moción en la que intentaba que la Corporación provincial entrase en este juego definitivamente, y una vez que se dice tanto y lamentablemente es cierto, de la escasez de trabajo que hay hoy en España, que efectivamente las gentes que tienen consolidado un puesto se abstengan de ocupar dos plazas, como en este caso ha estado ocurriendo con un Médico del Hospital Provincial, que incluso ha estado trabajando, increíblemente, en el Hospital Provincial y al propio tiempo en otro puesto de trabajo en el INSALUD. Ahora, efectivamente, los Tribunales le dicen que ya está bien, que se deje estar en el Hospital provincial. A mi no me parece mal que la gente quiera trabajar, pero hay que repartir el trabajo, hay que repartir el trabajo y este señor quiere montar una clínica privada. ¿Cuánto darían, cuánto tiempo y cuánto estudio darían muchos Médicos en paro para tener una plaza en el Hospital Provincial?. De manera que, en esta misma tesitura, nosotros nos oponemos rotundamente a que se sigan dando este tipo de facilidades y este tipo de bonificaciones a personas que tienen un puesto consolidado como este señor. Muchas gracias. Sr. Presidente.- ¿Algunha intervención máis?. Sométese a votación o dictame da Comisión: ¿votos en contra?, Grupo Socialista e Sr. Mosquera; ¿abstencións?; ¿votos a favor?, o Grupo Popular. Queda aprobado por maioría. Moitas gracias. Resultando que en escrito de data 31/12/85 D. Jorge Fontenla Coello, funcionario desta Excma. Deputación Provincial coa especialidade de ORL, adscrito ó Hospital Provincial, solicita a compatibilidade entre os dous postos sanitarios que desenvolve na Deputación Provincial e na Seguridade Social como Xefe de Grupo ORL, interesando, no caso de que non se lle concedera esta, a compatibilidade co exercicio da medicina privada. Resultando que o MAP en Resolución de 28/06/88 declarou a incompatibilidade do interesado ó non optar por un dos postos de traballo no prazo de tres meses a partir de 1 de outubro de 1985, como esixe a disposición transitoria da Lei 53/84. Resultando que D. Jorge Fontenla Coello interpuso Recurso Contencioso-Administrativo contra esta Resolución perante a Sala III da Audiencia Nacional. Considerando que esta Sala acordou anula-la Resolución do MAP de data 26/06/88 ó dictarse por un órgano manifestamente incompetente. Considerando que o artigo 9 da Lei 53/84 atribue ó Pleno da Corporación Local á que figura adscrito ó posto principal a concesión ou denegación da compatibilidade para un segundo posto ou actividade no sector público. Considerando que esta actividade non está comprendida en ningún dos supostos que contempla a Lei para autoriza-la compatibilidade co exercicio dunha actividade pública, de conformidade co establecido nos artigos 3, 5 e 6 da Lei 53/84. Considerando que o desenvolvemento do seu traballo no Hospital Provincial é compatible co exercicio da medicina privada, o Pleno acorda por maioría, cos votos en contra do Grupo Socialista e do BNG e o voto a favor do PP, e con fundamento no artigo 4 do RD 861/86 de 25 de abril e artigo 126, apartados 3 e 4 do RD 781/86 de 18 de abril, concede-la compatibilidade co exercicio da actividad e privada a D. Jorge Fontenla Coello, podendo exercela fóra do horario de traballo ó que está sometido, sempre e cando non menoscabe ou repercuta no seu rendemento funcionarial.
------
Folla: 15,16
7.3467.- CONVOCATORIA, BASES E PROGRAMA PARA CUBRIR MEDIANTE PROMOCIÓN INTERNA 3 PRAZAS VACANTES NO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO Sr. Presidente.- ¿Intervencións?. Sometemos a votación este punto: ¿votos en contra?; ¿abstencións?, abstención do Sr. Mosquera, os demais votamos a favor. Queda aprobado por maioría coa abstención do Sr. Mosquera. O Pleno, de conformidade co dictame da Comisión Informativa de Réxime Interior acorda por maioría, coa abstención do BNG e os votos a favor do PSOE e do PP, aproba-la convocatoria de concurso-oposición mediante o sistema de promoción interna, para cubrir tres prazas de Oficiais de Ceremonial, con funcionarios de carreira, da subes cala de Administración Especial, denominación Axudantes de Ceremonial, ou da Administración Xeral denominación Porteiros e Ordenanzas, vacantes no Cadro de Persoal Funcionario desta Excma. Deputación Provincial, e que figuran incluídas na Oferta Pública de Emprego 1993.
------
Folla: 16,19
8.3468.- APROBACIÓN DE BASES ESPECÍFICAS DO CONCURSO ORDINARIO PARA A PROVISIÓN DOS POSTOS DE TRABALLO DE SECRETARIO, INTERVENTOR E ADXUNTO A SECRETARIA. Sr. Presidente.- ¿Intervencións?. Sr. Mosquera. Sr. Mosquera Lorenzo.- Primeiro, explica-lo voto anterior, é dicir, eu non teño nada en contra das tres prazas anteriores de promoción interna, pero estamos no de sempre, composición do Tribunal, etc., e enlace con este, provisión de Secretario, Interventor e Adxunto a Secretaría, e aquí si que temos un problema máis delicado. É o de sempre, é dicir, o Tribunal vai se-lo Presidente máis quen designe, e despois as bases fanse a medida do que convén, claro, sen embargo entón entramos con persoas concretas, que si son valiosas ou non; eu penso que si e en función deso abstémonos. Estamos sempre coa mesma mecánica, que non se cambia nunca, deste tipo de funcionamento, composición de tribunais, bases, etc., e polo tanto abstémonos polo significado desta tal, se non votaríamos en contra. Sr. Presidente.- Bueno, sometemos a votación o punto número oito. ¿Votos en contra?, non hai; ¿abstencións?, Sr. Mosquera. Os demais votamos a favor, queda aprobado por maioría coa abstención do Sr. Mosquera. 8.3468.a).- APROBACIÓN DE BASES ESPECIFICAS DO CONCURSO ORDINARIO PARA A PROVISIÓN DO POSTO DE TRABALLO DE SECRETARIO XERAL A vista do dictame favorable da Comisión de Réxime Interior e de conformidade co establecido na Lei 10/93, de 21 de abril, o Real Decreto 731/93, de 14 de maio, a Orde Ministerial de 7 de xullo de 1993 e as instruccións da Dirección Xeral da Función Pública de 9 de decembro de 1993 e unha vez publicado o Decreto de convocatoria pola Presidencia, o Pleno acorda por maioría, coa abstención do BNG e os votos a favor do PSOE e do PP, aproba-las bases específicas, que xunto coas xerais que aprobe o Ministerio para as Administracións Públicas, rexirán o concurso ordinario para a provisión do posto de Secretario Xeral desta Corporación, que son do seguinte teor literal: BASES ESPECÍFICAS DO CONCURSO ORDINARIO PARA A PROVISIÓN DO POSTO DE SECRETARIO XERAL - Corporación.- Deputación Provincial de Pontevedra. - Denominación do posto.- Secretario Xeral Código............. - Subescala e categoría a que pertence o posto.- Secretaría. Superior. - Nivel de Complemento de Destino.- 30. - Contía do complemento Específico.- 3.168.767 pts. - ¿Cuberto con titular que se xubilará nos seis meses seguintes á publicación desta convocatoria?.- Non. - Méritos específicos: A) Curso de iniciación do idioma galego........ 1,50 puntos. Curso de perfeccionamento do idioma galego... 1,75 puntos. Curso de especialización do idioma galego..... 2,00 puntos. Na valoración destes cursos terase en conta unicamente o de maior puntuación. B) Por cada ano ou fracción de servicios prestados en postos de traballo reservados a funcionarios de Administración Local con Habilitación de carácter nacional en Deputacións, Concellos capital de Provincia ou Entidades Locais de máis de 50.000 habitantes: 0,25 puntos por ano ou fracción, cun máximo de 2,00 puntos. C) Por cada ano ou fracción de exercicio da Avogacía, acreditado mediante certificación do Colexio correspondente: 0,20 puntos, cun máximo de 1,00 punto. D) Por servicios prestados como Secretario de Organismos, Centros ou Dependencias de Comunidades Autónomas, debidamente certificados polos mesmos: 0,25 puntos por cada un deles, cun máximo de 0,50 puntos. E) Por servicios prestados ou actividades desenvoltas en Organismos, Centros ou Dependencias relacionadas co turismo: 0,50 puntos. F) Por ter impartido algunha materia en cursos de habilitación ou perfeccionamento de funcionarios e outros cursos similares en materias xurídico administrativas, en Centros oficiais: 0,50 puntos. G) Por ter realizado os seguintes cursos: - Os relacionados co Dereito Público Galego: 0,25 puntos. - Os relacionados coa Comunidad e Europea: 0,25 puntos. - Os relacionados con outras materias xurídico-administrativas e non computados no baremo xeral, por cada un deles: 0,10 puntos, cun máximo de 0,50 puntos. A valoración total de todos estes cursos non poderá exceder de 1,00 punto. - Forma de acredita-los méritos específicos.- Mediante certificación, certificado de asistencia, diploma ou fotocopia compulsada de ditos documentos, expedidos polo organismo competente afectado ou mencionado. - Puntuación mínima para concursar ó posto.- Non poderá ser superior ó 25% do total, conforme ó artigo 14.2 do Real Decreto 731/93. - ¿Prevén as bases específicas da convocatoria a realización de entrevista?.- Non. - Composición do Tribunal: Presidente: O Ilmo. Sr. Presidente da Deputación Provincial ou Deputado en quen delegue. Secretario-Vocal: O Oficial Maior en funcións da Corporación. Vocais: O Deputado Presidente da Comisión de Réxime Interior, un representante designado pola Comunidade Autónoma de Galicia e un funcionario de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional destinado na Provincia e designado polo Colexio Provincial de Secretarios, Interventores e Tesoureiros. Para o suposto de que a Comunidad e Autónoma non fixera uso da prerrogativa que lle outorga o artigo 20 do Real Decreto 731/93, de 14 de maio, designarase no seu lugar ó Xefe do Servicio de Persoal da Corporación. - Aprobadas as bases deste concurso polo Pleno na súa reunión de data 30 de decembro de 1993. - Aprobada a convocatoria polo Presidente mediante Decreto de data 21 de decembro de 1993. 8.3468.b).- APROBACIÓN DE BASES ESPECÍFICAS DO CONCURSO ORDINARIO PARA A PROVISIÓN DO POSTO DE TRABALLO DE INTERVENTOR A vista do dictame favorable da Comisión de Réxime Interior e de conformidade co establecido na Lei 10/93, de 21 de abril, o Real Decreto 731/93, de 14 de maio, a Orde Ministerial de 7 de xullo de 1993 e as instruccións da Dirección Xeral da Función Pública de 9 de decembro de 1993 e unha vez publicado o Decreto de convocatoria pola Presidencia, o Pleno acorda por maioría, coa abstención do BNG e os votos a favor do PSOE e do PP, aproba-las bases específicas, que xunto coas xerais que aprobe o Ministerio para as Administracións Públicas, rexirán o concurso ordinario para a provisión do posto de Interventor desta Corporación, que son do seguinte teor literal: BASES ESPECÍFICAS DO CONCURSO ORDINARIO PARA A PROVISIÓN DO POSTO DE INTERVENTOR - Corporación.- Deputación Provincial de Pontevedra. - Denominación do posto.- Interventor Código............ - Subescala e categoría a que pertence o posto.- Intervención-Tesourería. Superior. - Nivel de Complemento de Destino.- 30. - Contía do complemento Específico.- 3.168.767 pts. - ¿Cuberto con titular que se xubilara nos seis meses seguintes á publicación desta convocatoria?.- Non. - Méritos específicos: A) Curso de iniciación do idioma galego......... 1,50 puntos. Curso de perfeccionamento do idioma galego... 1,75 puntos. Curso de especialización do idioma galego.... 2,00 puntos. Na valoración destes cursos terase en conta unicamente o de maior puntuación. B) Por cada ano ou fracción de servicios prestados en postos de traballo reservados a funcionarios de Administración Local con Habilitación de carácter nacional en Deputacións, Concellos capital de Provincia ou Entidades Locais de máis de 50.000 habitantes: 0,25 puntos por ano ou fracción, cun máximo de 2,00 puntos. C) Por estar en posesión do título de Profesor Mercantil, sempre e cando non se valorase no baremo xeral: 1,00 punto. D) Por servicios prestados nalgún posto directivo equivalente a Director ou Subdirector Xeral relacionado coa Administración Local nunha Comunidad e Autónoma: 0,50 puntos, por cada ano ou fracción, sen que poida exceder dun máximo de 1,00 punto. E) Por ter impartido algunha materia en cursos relacionados con Presupostos, Contabilidade e outras materias xurídico-administrativas, en Centros oficiais: 0,50 por curso, cun máximo de 1,50 puntos. - Forma de acredita-los méritos específicos.- Mediante certificación, certificado de asistencia, diploma ou fotocopia compulsada de ditos documentos, expedidos polo organismo competente afectado ou mencionado. - Puntuación mínima para concursar ó posto.- Non poderá ser superior ó 25% do total, conforme ó artigo 14.2 do Real Decreto 731/93. - ¿Prevén as bases específicas da convocatoria a realización de entrevista?.- Non. - Composición do Tribunal: Presidente: O Ilmo. Sr. Presidente da Deputación Provincial ou Deputado en quen delegue. Secretario-Vocal: O Secretario Xeral Interino da Corporación. Vocais: O Deputado Presidente da Comisión de Réxime Interior, un representante designado pola Comunidade Autónoma de Galicia e un funcionario de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional destinado na Provincia e designado polo Colexio Provincial de Secretarios, Interventores e Tesoureiros. Para o suposto de que a Comunidad e Autónoma no fixera uso da prerrogativa que lle outorga o artigo 20 do Real Decreto 731/93, de 14 de maio, designarase no seu lugar ó Xefe do Servicio de Persoal da Corporación. - Aprobadas as bases deste concurso polo Pleno na súa reunión de data 30 de decembro de 1993. - Aprobada a convocatoria polo Presidente mediante Decreto de data 21 de decembro de 1993. 8.3468.c).- APROBACIÓN DE BASES ESPECÍFICAS DO CONCURSO ORDINARIO PARA A PROVISIÓN DO POSTO DE TRABALLO DE ADXUNTO A SECRETARÍA A vista do dictame favorable da Comisión de Réxime Interior e de conformidade co establecido na Lei 10/93, de 21 de abril, o Real Decreto 731/93, de 14 de maio, a Orde Ministerial de 7 de xullo de 1993 e as instruccións da Dirección Xeral da Función Pública de 9 de decembro de 1993 e unha vez publicado o Decreto de convocatoria pola Presidencia, o Pleno acorda por maioría, coa abstención do BNG e os votos a favor do PSOE e do PP, aproba-las bases específicas, que xunto coas xerais que aprobe o Ministerio para as Administracións Públicas, rexirán o concurso ordinario para a provisión do posto de Adxunto a Secretaría desta Corporación, que son do seguinte teor lite BASES ESPECÍFICAS DO CONCURSO ORDINARIO PARA A PROVISIÓN DO POSTO DE ADXUNTO A SECRETARÍA - Corporación.- Deputación Provincial de Pontevedra. - Denominación do posto.- Adxunto a Secretaría Código........ - Subescala e categoría a que pertence o posto.- Secretaría. Superior. - Nivel de Complemento de Destino.- 29. - Con tía do complemento Específico.- 621.080 pts. - ¿Cuberto con titular que se xubilará nos seis meses seguintes á publicación desta convocatoria?.- Non - Méritos específicos: A) Curso de iniciación do idioma galego......... 1,50 puntos. Curso de perfeccionamento do idioma galego... 1,75 puntos. Curso de especialización do idioma galego.... 2,00 puntos. Na valoración destes cursos terase en conta unicamente o de maior puntuación. B) Por cada ano ou fracción de servicios prestados en postos de traballo reservados a funcionarios de Administración Local con Habilitación de carácter nacional en Deputacións, Concellos capital de Provincia ou Entidades Locais de máis de 50.000 habitantes: 0,25 puntos por ano ou fracción, cun máximo de 2,00 puntos. C) Por ter obtido por oposición praza de Técnico de Administración Xeral en calquera Entidade Local: 0,50 puntos. D) Por servicios prestados ou actividades desenvoltas en Organismos, Centros ou Dependencias relacionadas coa xestión hospitalaria: 1,00 punto. E) Por servicios prestados ou actividades desenvoltas en Organismos, Centros ou Dependencias relacionadas coa función de asistencia e cooperación xurídica ós Municipios (Artigo 36.1.b da Lei 7/85): 1,00 punto. F) Por ter realizado os seguintes cursos: - Os relacionados co Dereito Público Galego: 0,25 puntos. - Os relacionados coa Comunidade Europea: 0,25 puntos. - Os relacionados con outras materias xurídico-administrativas e non computados no baremo xeral, por cada un deles: 0,10 puntos, cun máximo de 0,50 puntos. A valoración total de todos estes cursos non poderá exceder de 1,00 punto. - Forma de acredita-los méritos específicos.- Mediante certificación, certificado de asistencia, diploma ou fotocopia compulsada de ditos documentos, expedidos polo organismo competente afectado ou mencionado. - Puntuación mínima para concursar ó posto.- Non poderá ser superior ó 25% do total, conforme ó artigo 14.2 do Real Decreto 731/93. - ¿Prevén as bases específicas da convocatoria a realización de entrevista?.- Non. - Composición do Tribunal: Presidente: O Ilmo. Sr. Presidente da Deputación Provincial ou Deputado en quen delegue. Secretario-Vocal: O Secretario Xeral Interino da Corporación. Vocais: O Deputado Presidente da Comisión de Réxime Interior, un representante designado pola Comunidad e Autónoma de Galicia e un funcionario de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional destinado na Provincia e designado polo Colexio Provincial de Secretarios, Interventores e Tesoureiros. Para o suposto de que a Comunidade Autónoma non fixera uso da prerrogativa que lle outorga o artigo 20 do Real Decreto 731/93, de 14 de maio, designarase no seu lugar ó Xefe do Servicio de Persoal da Corporación. - Aprobadas as bases deste concurso polo Pleno na súa reunión de data 30 de decembro de 1993. - Aprobada a convocatoria polo Presidente mediante Decreto de data 21 de decembro de 1993.
------
Folla: 19,21
9.3469.- MOCIÓN DO DEPUTADO SR. NIETO FIGUEROA EN RELACIÓN COA LEI ELECTORAL Sr. Presidente.- Sr. Nieto Figueroa tiene usted la palabra. Sr. Nieto Figueroa.- Gracias. Bueno, yo pienso que es de dominio público, de absoluto y rotundo dominio público, la preocupación tremenda que, cuando se acercan las municipales, surge en millares o millones de personas que se van a ver obligadas en muchos casos, si la situación no cambia, a votar incluso, en algunos momentos, por personas a las que no quieren ni ver delante, y al propio tiempo, otras veces, las que quieren ver delante van acompañadas por otras a las que no quieren ver. Entonces, como pienso que, tarde o temprano, las listas cerradas, afortunadamente, van a reventar, las listas cerradas tienen que reventar tarde o temprano, yo voy a dar lectura a la moción que ya he presentado en el Ayuntamiento de Vigo y que dice textualmente: "Profundo conocedor de la temática general en torno a las Elecciones Municipales y dado que las mismas no se celebrarán hasta 1995, con el suficiente tiempo para su estudio, debate, formulación de enmiendas y decisión parlamentaria, el ciudadano vigués, Concejal y Diputado Provincial que suscribe expone: De todos es sabida la problemática que millones de españoles han de sufrir cuando deseando votar por determinado partido, se encuentran en su candidatura con personas a las que, por lo que sea, les es imposible apoyar, lo cuál motiva, como mínimo, una rotunda abstención, o lo que es peor, votar candidatura diferenciada de su ideología; así las cosas y tras múltiples consultas y estudios al respecto, considero idóneo el momento de iniciar el proceso para la modificación de la Ley Electoral a fin de que las Elecciones Municipales de 1995 sean el más puro y fiel reflejo de nuestra bendita democracia, motivo por el cuál formulo la siguiente moción: Dirigirse a los órganos, instituciones y personalidades correspondientes a fin de que se inicien los trámites imprescindibles para que en las Elecciones Municipales de 1995 entren en vigor los siguientes apartados: 1.- Que todos los militantes de un partido político mayores de edad y con una antigüedad mínima de dos años, que lo deseen, puedan figurar en la lista del mismo en las Elecciones Municipales 1995 a fin de que los ciudadanos elijan en consecuencia. 2.- Que todos los ciudadanos mayores de edad que lo deseen, puedan participar en una lista generalizada y que los electores decidan, naturalmente, si o no. 3.- Siguiendo la línea trazada, que las Elecciones de Alcalde, encabezamiento de listas por apellidos, nombres, sorteos, etc. y demás fórmulas técnicas, sean definidas por el Senado, Parlamento, y si caso hubiese, por el Tribunal Constitucional". Así dice textualmente esta moción, gracias. Sr. Presidente.- Yo creo que el Sr. Nieto Figueroa en vez de decir profundo conocer de la temática general, debería decir "Doctor Honoris Causa" en temas electorales municipales. Creo que se le olvidó; dicha esta broma vamos a someter a debate esta cuestión. Sr. Mosquera, por favor. Sr. Mosquera Lorenzo.- Este é un tema que se presta a múltiples interpretacións e incluso a todo tipo de actitudes, se cadra, que en principio parece que están moi ben e que no fondo son absolutamente contraproducentes. Afirma, por exemplo, na moción, que iso leva a unha rotunda abstención. A evidencia real é todo o contrario, exactamente o contrario, cada vez hai máis participación, ou sexa que parece que parte dun suposto falso. Ese tipo de funcionamento en que a xente pode votar individualizadamente por unha persoa, xa existe para o Senado, e o funcionamento real é que dos tres que propón cada partido o primeiro saca máis votos, o segundo algúns menos e o terceiro menos, por orde alfabético estricto, a suma das vontades individuais e dese suposto coñecemento do candidato, da valiosidade do candidato e a versión a candidato doutros ó final da ese resultado e aí están os datos. Hai detalles, por exemplo, como sucedeu nalgunha circunscripción, na que algún preboste dun partido impuxo que os outros dous foran de orde alfabético inferior, ou sexa, foran detrás porque se non a pesar de que están moi convencidos, e moi coñecidos, e moi apreciados, resulta que non ían saír porque sempre sáe por orde alfabético. Iso na práctica non funciona. Entón, o que nos está propoñendo o Sr. Nieto Figueroa, na práctica, para que funcionara, tería que ser un réxime maioritario, porque entón non valen as listas, ou sexa, entón iso é tecnicamente unha auténtica chapuza, iso é imposible que funcione, é absolutamente imposible que funcione, e máxime cando na política municipal hai unha serie de connotacións difíciles, a xente se pon moi nerviosa. E unha cousa evidente que en Concellos incluso pequenos se presenten quince listas e cousas así, ou sexa, que hai unha dinámica inmensa aí, e a xente ten moito onde elixir, pois daría cousas tan curiosas como a ver quen se iba a encargar de se-lo Concellal encargado de cobra-las multas, ese non sairía nunca elexido, evidentemente, nunca sairía elixido. ¿Como se formaría un goberno de todos pasa-la man polo lombo?, un goberno tamén ten que ter xente xestora, xente gris, xente dura, xente que pase a man polo lombo, ten que ter de todo, ¿non?, máxime un goberno municipal; non se pode facer un goberno municipal a base dos máis coñecidos, os máis populares, os que invitan máis a viños, os que prometen máis, os que pasan máis a man polo lombo, iso ten que ser unha lista. Eu, en todo caso, creo que a preocupación tal como está hoxe a Lei Electoral, que me parece que non é a peor de todas, só temos que ver, por exemplo, o que está sucedendo en Italia ou en Francia; en Italia teñen un sistema maioritario, en cambio un cinco por cento dos votos pegan uns bandazos terroríficos na representación, ou sexa que a representación da opinión popular queda terriblemente sesgada; aquí é un sistema proporcional correxido, pero bueno, máis ou menos se representa, máis ou menos, aínda quedan castigadas as minorías, pero se representa. Entón, non temos un sistema electoral peor que o sistema maioritario, que máis ou menos sería a única alternativa e da como resultados eses que tampouco son nada desexables, ¿non?. Eu creo que a alternativa que propón o Sr. Nieto Figueroa vai máis por unha preocupación interna, vai máis por modificar posiblemente a Lei de Partidos Políticos, en que se nun partido político non pode a Executiva fixar todas, fixa-las listas en contra do criterio das Asambleas Locais; eso sí é un problema real, que a Executiva dun partido pode coller e a Asamblea Local vota unha lista ou vota uns señores para unha lista, eles coñecen o seu proxecto político e coñecen quen é mellor, e de repente a Executiva desde arriba llo cepilla todo e pon outra; pero iso iría máis ben polos problemas internos da vida dos partidos, pola democracia interna nos partidos e non por facer un batiburrillo dunha lista na que pode ir todo o mundo, unhas listas abertas, unhas listas que ó final non se sabe o que vai pasar, que poden dar uns resultados estrañísimos, quen sairía elixido Alcalde nese caso, o máis votado que igual non quere ser, ou sexa, que é un auténtico batiburrillo. Eu creo que máis ben a preocupación, creo que compartindo a preocupación no sentido do funcionamento real á hora de elabora-las listas, creo que debía caer máis ben pola democracia interna dos partidos, recollida en Lei ou recollida no funcionamento concreto de cada partido, ¿non?. Nada máis. Desde logo, vamos a votar en contra porque nos parece algo absolutamente moi distorsionado, incluso compartindo en parte a preocupación de fondo. Sr. Presidente.- Yo quiero recordarle al Sr. Nieto Figueroa que, en estos momentos, hay unas negociaciones abiertas entre el Partido Popular y el Partido Socialista en la que uno de los temas que se está tratando, dentro de lo que se llama la regeneración del impulso democrático, es precisamente que el Alcalde sea elegido directamente por los vecinos. Es un tema que yo personalmente apoyaría, independientemente de que, ya digo, serán los grandes partidos quiénes tendrán que ponerse de acuerdo; pero yo creo que no es competencia de esta institución pronunciarnos sobre este tema. A mi, a nivel incluso personal me alegraría que esas conversaciones avanzasen, fructificaran en algo positivo porque yo en el fondo algunas cuestiones las comparto, por ejemplo que el Alcalde fuera elegido directamente, que se evitaran ese tipo de cambalaches a los que estamos asistiendo; por ejemplo, hay Ayuntamientos, como uno que tenemos aquí al lado, que no vamos a nombrar, que de veintiún Concejales el Alcalde es el único candidato de su lista; cosas tan extrañas como esa creo que no deben darse en una democracia, pues está de alguna forma burlando la voluntad popular y el voto de los vecinos. Ya digo, en este momento, ustedes saben que hay conversaciones, que ojalá fructificaran, que creo que sería bueno para el país para evitar esos tránsfugas, que están pasando en estos momentos en todos los grupos políticos, porque el tránsfuga normalmente no es de ningún grupo, el tránsfuga es un personaje que lo único que va es a lucrarse personalmente. De todas formas, nosotros vamos a votar en contra de su moción porque hay una serie de cuestiones con las que lógicamente o estamos de acuerdo, y ya digo que el órgano competente para resolver estos temas es el Parlamento, no nosotros, y que en estos momentos, están abiertas conversaciones que ojalá fructifiquen, a mi me gustaría realmente que fructificasen. Sr. Nieto Figueroa, tiene usted la palabra. Sr. Nieto Figueroa.- Si, bueno, algo está pasando; por lo que veo, algo está pasando. Usted dice que éste no es un órgano competente; este es un órgano competente para dirigirse a quién estime oportuno, que es lo que yo solicito. También sería bueno que la Diputación Provincial, un cadáver político como éste, tuviese poder de decisión en ese tema, ¿no?. El Sr. Mosquera parece ser que no leyó bien o no escuchó bien la primera frase de la moción, porque empieza diciendo "profundo conocedor de la temática general en torno a las Elecciones Municipales", y yo le puedo asegurar que sí que conozco profundamente el camino de las urnas, lo he, afortunadamente, bendecido y trabajado muchas veces, de manera que no me puede usted mezclar, Sr. Mosquera, que es un hombre bastante preparado políticamente. Cuando hablemos de Elecciones Municipales no me hable del Senado ni me hable del Congreso, las Elecciones Estatales o las Elecciones Autonómicas son completamente diferentes de las Elecciones Municipales, y usted lo sabe sobradamente. Además, de la forma que dice que el pueblo vota por inercia, pues hombre, parece que usted considera a los electores tontos, o sea que, votan al primero; haga usted constar en una lista libre en un Ayuntamiento la gente idónea del PSOE, la gente idónea del Bloque, la gente idónea del PP, y entonces verá usted cómo la abstención, que usted dice, deja de existir, o la que yo digo, porque sí que existe naturalmente una abstención por esos motivos que decimos que hay que votar a la fuerza a quién uno no quiere votar. No mezcle las Elecciones del Senado, vuelvo a repetir, con las Elecciones Municipales; qué más quisieran los ciudadanos, tanto de Pontevedra como de Vigo, como de cualquier lugar, elegir justo a las personas que quieren de cada partido político. Yo he conocido ese asunto, ¿comprende?, de manera que, por favor, de verdad, me imagino que se le ha escapado, no haga pensar que los ciudadanos y los electores son tontos y que votan por inercia; es que no les queda otra forma, si quieren cumplir con esa obligación no les queda más remedio que ir a votar por quién a lo mejor no desean, y usted lo sabe sobradamente. En fin, no vamos a hacer una polémica de esto. Naturalmente, vuelvo a repetir, Sr. Presidente, que éste no es un órgano ejecutivo para eso; es un auténtico cadáver que ya no vale para nada en este país, para nada de nada. Gracias. Sr. Presidente.- Simplemente recordarle al Sr. Nieto Figueroa lo que está pasando en este momento, y ojalá en las próximas Elecciones Municipales de 1995 los ciudadanos de Vigo, por ejemplo, los de A Cañiza o los de cualquier pueblo de España puedan elegir directamente a su Alcalde; a mi me gustaría que usted, por ejemplo, se presentase como candidato a la Alcaldía de Vigo y que los vecinos decidieran si quieren al Sr. Nieto, a Pepito Pérez o a Manolito o quién sea; ojalá eso suceda, y yo hago votos para que eso suceda. Una de las cosas que le desearía al año 1994 es que se alumbrara un proyecto de esa naturaleza en el sentido de que los ciudadanos de este país votaran directamente a su Alcalde, como pasa en otros países. Sr. Mosquera. Sr. Mosquera Lorenzo.- Bueno, eu creo que o circunloquio que deu o Sr. Nieto Figueroa alá el, que o faga; eu non dixen nada dos electores, dixen os resultados que están aí e que os mire calquera e punto; eu dixen que era a suma de vontades individuais. Os electores son moi intelixentes un por un, pero a suma, o resultado é ese, está aí e calquera que o mire, e punto. Non dixen nada máis; se el quere retorcela que retorza o que lle dea a gana. E con respecto á moción de censura e demais, mire, é que efectivamente están pasando fenómenos estraños, pero tamén despois todo vén o seu; hai que ve-lo que pasou con Rodríguez Sahagún en Madrid e cousas polo estilo. Efectivamente, pódese dar coa actual Lei, xa que meteuse en debate, coa actual Lei pódese da-lo fenómeno deso, pero tamén ten a avantaxa de que garantiza unha maioría dentro da Corporación; entón, que ten defectos, moi ben, están despois as eleccións para pulilos, e non vaia a suceder que os defectos que ten a actual nos induza a aceptar acriticamente calquera outra alternativa que ó final pode ser peor, pode ser moito peor. Temos un exemplo, eu estou nun sector onde temos un exemplo, neste momento no Ensino hai moitas queixas sobre o seu funcionamento, ben, e resulta que nos poñen unha reforma que os que están ahora, a maioría, dicindo calquera cousa é mellor, cando agora están con ela se votan as mans á cabeza, Virgencita déjame como estoy, claro; entón coidado, coidado, porque se cadra, despois os outros efectos igual sáe un Alcalde elixido cunha Corporación que non lle aproba un presuposto nin locos; mira que maravilla, elexiu o pobo pero iso non funciona nin a tiros, ou sexa que moito coidado con esas cousas, que parecen así moi claras e despois nos topamos con que o peor é a incoherencia. Elixir Alcalde directamente é tecnicamente moi difícil, a menos que despois o Alcalde elixa á Corporación el mesmo, co cal a representación se viola. Non é nada fácil e por iso digo que unha cousa é face-las críticas do que sucede para melloralo, e outra cousa é calquera alternativa que parece que é alternativa a esto, aceptala criticamente, porque a consecuencia pode ser moito peor a pesar de que se presente como algo tal. Creo que o debate, tendo o Presuposto detrás, non merece prolongalo, ¿non?. Sr. Presidente.- Moitas gracias. Sometemos a votación este punto da orde do día pero antes vou a indicar como é a votación. Vamos a vota-lo dictame da Comisión, o dictame da Comisión di que se rechaza a moción do Sr. Nieto Figueroa, é dicir, entón os que voten a favor do dictame están rechazando a moción. ¿Votos en contra do dictame da Comisión?, Sr. Nieto Figueroa: ¿abstencións?, o resto do Grupo Socialista; ¿votos a favor do dictame?, Grupo Popular e BNG. Muchas gracias. A favor el BNG y el PP, abstención el PSOE excepto usted y en contra usted, para que tome nota. O Pleno, de conformidade co dictame da Comisión de Réxime Interior acorda por maioría, cos votos a favor do BNG e do PP, a abstención do PSOE excepto o Sr. Nieto Figueroa quen vota en contra, rexeita-la moción do Sr. Deputado D. Antonio Nieto Figueroa en relación coa modificación da Lei Electoral.
------
Folla: 21,22
10.3470.- MOCIÓN DA PRESIDENCIA EN RELACIÓN CON DENUNCIA DO CONVENIO DA CIDADE INFANTIL "PRÍNCIPE FELIPE" Sr. Presidente.- ¿Intervenciones?. Sr. López Freire. Sr. López Freire.- Penso Sr. Presidente que debera usted explicar un pouco cal é o contido básico da súa moción, se é que a fixo vostede, vamos, porque é unha moción da Presidencia. Sr. Presidente.- Si, la hice yo. Le estaba preguntando al Secretario si los asuntos estuvieron a disposición de los Diputados y me acaba de decir que sí, lo cuál quiere decir que usted debe tener conocimiento de los mismos. Ya que usted me invita a hacer esa reflexión, usted sabe perfectamente que el convenio que tenemos de la Ciudad Infantil "Príncipe Felipe" es un convenio obsoleto, desde hace muchísimos años; desde aquella época han pasado una serie de normativas de tipo jurídico en la enseñanza, entonces nosotros creemos que es conveniente denunciar este convenio porque en general nos está perjudicando, por varias razones, pero una de ellas, que a nosotros nos preocupa, es que en la Ciudad Infantil hay una serie de niños que no solamente son aquellos niños que de alguna forma son acogidos por la Diputación, sino que son niños incluso del propio Municipio de Pontevedra, y que la Diputación se está haciendo cargo de los gastos de mantenimiento de calefacción, limpieza, etc., etc., cuando nosotros consideramos que esto no debe de ser así puesto que en los demás Ayuntamientos de la provincia esto no sucede. Entonces, vamos a denunciar el convenio. Estamos abiertos a cualquier estudio posterior en este sentido, y la única razón de traer lo aquí es denunciarlo; creo sinceramente que lo debiéramos haber hecho antes, también asumo esa crítica, pero en fin, nunca es tarde si la dicha es buena, dice el refrán, entonces hemos pensado que ya no se puede pasar más de ese tema. El Diputado Delegado de la Ciudad Infantil "Príncipe Felipe", que conoce este tema, sabe que la normativa jurídica en el tema de la enseñanza cambió sustancialmente desde que se firmó el convenio hasta el día de la fecha. Eso es un poco en síntesis lo que hemos hecho, y ha sido una iniciativa mía, como Presidente, por lo cuál conozco la moción, como comprenderá, porque es un tema que realmente me preocupa y que afecta a la economía de la Diputación, al tema económico que es uno de los temas que a mí realmente me preocupa. Tiene usted la palabra. Sr. López Freire.- Sr. Presidente, para que vexa que as veces tamén coincidimos, tamén eu estou de acordo en que é un convenio obsoleto e que xa debeu de ser denunciado fai moito tempo. O que me preocupa a mín, Sr. Presidente, non é a denuncia do convenio senón que se intente probablemente, e iso o deduzo das súas palabras, que o único que se ve aquí, como dixo vostede, é o tema económico do que custa a Cidade Infantil "Príncipe Felipe" e non se vexa a outra parte que é fundamental, que é a parte social, é dicir, dos rapaces recollidos en "Príncipe Felipe". O Grupo Socialista estaría moi de acordo, Sr. Presidente, en que os centros traspasables á Xunta de Galicia se lle traspasen á Xunta de Galicia para que sexan potenciados, é dicir, co que non estamos de acordo, Sr. Presidente, é que se intente, como se demostrará máis adiante no Presuposto deste ano, reduci-los gastos de "Príncipe Felipe" non en función de mellora-lo servicio, facelo máis adsequible, senón en función de disminui-la contía, reduci-lo número dos rapaces, deixar na calle moitos rapaces fillos da Deputación etc., etc.; polo tanto, nós, Sr. Presidente, estamos pendentes dese novo convenio, se é que se vai firmar un novo convenio, inda que houbéramos preferido que a decisión da presidencia non fora denuncia-lo convenio para firmar outro senón para traspasar á Xunta de Galicia aqueles centros que foran ou que tiveran que ser de competencia exclusiva da Xunta de Galicia. Nada máis de momento. Sr. Presidente.- Moitas gracias. Sr. Mosquera. Sr. Mosquera Lorenzo.- Si, eu creo que o tema está claro, quero dicir que espero que o criterio se aplique tamén noutras entidades nas que non ten competencia a Deputación. Este é un problema, máis que a denuncia do convenio que é absolutamente correcta, é dicir, o sostemento dos centros de EXG corresponde á Consellería e ós Concellos, pero debería corresponder única e exclusivamente á Consellería, non soamente ós Concellos. En certo modo non sei que ten que ver "Príncipe Felipe" porque se están aí acollidos chavales e se mandan a un centro de EXB, eses chavales teñen dereito por parte da Consellería a ter escola gratuita. Outro problema será que posiblemente haxa que traspasar tamén o centro, darlle o centro tamén á Consellería, claro, o centro de EXB, dado que son as condicións normais, pero esta multiplicidade non beneficia a ninguén porque ou a es cola é un dereito universal de tódolos chavales e debe ser gratuita é uniforme, ou se non empezamos a crear redes, e uns están nunha situación, outros noutra, e me parece que non é o correcto. Nada máis, vamos votar a favor porque en todo caso só é unha denuncia que tampouco sabemos como vai quedar ó final, entón contra iso non temos nada. Sr. Presidente.- Bueno, eu coincido basicamente co plantexamento que vostede fai que é máis ou menos o que eu dixen. A mín gustaríame que a Consellería de Educación fixérase cargo desas competencias, a pesar de que hai un aspecto social que dicía o Sr. López Freire. Hai uns entes, que son os entes autonómicos nestes momentos, que teñen unhas competencias definidas e que incluso desde tódolos partidos políticos, desde a Federación de Municipios, tanto Alcaldes como Presidentes de Deputacións, estamos reivindicando constantemente, que dos gastos de mantemento dos centros de EXB se fagan cargo as autoridades académicas, como se fan, por exemplo, nos demais escalóns da enseñanza, como é na Enseñanza Media, Formación Profesional e incluso na Enseñanza Universitaria. Isto é unha reivindicación permanente de tódolos grupos políticos, de tódolos Alcaldes de España, practicamente, de calquera ideoloxía porque esa batalla inda non a ganamos, pero non renunciamos a ganala. Dito esto sometemos a votación este punto: ¿votos en contra?; ¿abstencións?. Apróbase por unanimidade, moitas gracias. O Pleno acorda por unanimidade, aproba-la moción da Presidencia en relación con denuncia do Convenio da Cidade Infantil "Príncipe Felipe" e que di o seguinte: Moción da presidencia A Deputación Provincial de Pontevedra xestiona e soporta o custo dos Centros Educativos de Preescolar, EXB, Educación Especial e Formación Profesional, todos el es dentro da Cidade Infantil "Príncipe Felipe". Con data 3 de novembro de 1983 asinouse un Convenio entre esta Deputación e a entón Consellería de Educación e Cultura da Xunta de Galicia para o funcionamento de ditos Centros docentes, complementado posteriormente con outro de 3 de outubro de 1986, prorrogado este a súa vez por outro de 27 de setembro de 1989. De conformidade co Convenio, os gastos de persoal non docente, xestión, explotación, mantemento, conservación, administración e calquera que leve aparexado calquera Centro son sufragados pola Deputación Provincial, gasto que é aproximadamente duns SESENTA MILLÓNS anuais (60.000.000). Como queira que a lexislación vixente non outorga competencias ás Deputacións en materia educativa, estos gastos deberían ser sufragados pola Consellería de Educación, e no seu caso, polo Concello de Pontevedra. Por iso, de conformidade coa cláusula 13º) do Convenio denúnciase o mesmo, estando disposta non obstante esta Deputación Provincial a negociar coa Consellería de Educación da Xunta de Galicia, sempre que iso sexa posible para ambas partes, un novo Convenio adecuado á nova realidade.
------
Folla: 23
11.3471.- SOLICITUDE DO SR. SECRETARIO XERAL INTERINO, INTERESANDO CONCESIÓN DE ACCESO DIFERIDO A PROPIEDADE DA VIVENDA QUE HABITA Sr. Presidente.- El once se retira del Orden del Día. Retírase da orde do día expediente relativo a "Solicitude do Sr. Secretario Xeral Interino, interesando concesión de acceso diferido á propiedade da vivenda que habita".
------
Folla: 23,40
12.3472.- APROBACIÓN INICIAL DO PRESUPOSTO PROVINCIAL PARA O EXERCICIO DE 1994 Sr. Presidente.- Voy a hacer una pequeña exposición porque en la Comisión de Economía ya se habló de este tema, a través de los medios de comunicación ya hemos comentado un poco los Presupuestos, en fin, yo creo que ya hoy en día es un tema sumamente conocido por lo tanto no voy a alargarme demasiado y ya digo, cada grupo político, en fin, que haga las críticas necesarias o las puntualizaciones que vea convenientes. Yo tengo que decir como presentación del Presupuesto que el del año 1994 es un Presupuesto expansivo, cosa que no sucede en la mayor parte de las Corporaciones Locales de este país debido a la crisis económica que estamos atravesando, que tiene un crecimiento de un 9,17% y un crecimiento de un valor absoluto de mil quinientos treinta y ocho millones de pesetas. No es que hayamos aumentado pues hay que ser realmente sinceros, que tengamos más ingresos, probablemente mil quinientos treinta y ocho millones de pesetas más que el año pasado, sino que se han metido ahí una serie de cuestiones como que los Planes de Obras y Servicios, el Plan Operativo Local, el Plan de Acción Especial, las aportaciones de los Ayuntamientos forman parte de ese paquete, como se hizo en el ejercicio del 93 pero a mediados del ejercicio, como se explicó el otro día en la Comisión de Economía, las aportaciones de estos entes pues evidentemente suben el Presupuesto. También están ahí las aportaciones del Cuartel de "San Fernando" que fuera del orden del día, después de que se apruebe el Presupuesto, se tratará este tema. Pero una cuestión que quisiera destacar, y es una nota altamente positiva para nosotros es que el endeudamiento, es decir, lo que es la petición de crédito ha caído vertiginosamente en esta institución, cosa que no sucede en otras, en otros sitios ha caído porque no pueden pedir más, están al borde de la quiebra, aquí afortunadamente no es ese tema, es decir, nosotros hemos pedido, por citar algunos años, en el año 1991 fueron dos mil millones, en el año 92 otra cantidad, en el año 93 novecientos cincuenta millones, y en este año van solamente quinientos noventa y siete millones de pesetas, es decir, que estamos pidiendo poco dinero y al mismo tiempo creo que podemos ofrecer un Presupuesto realmente atractivo para las obligaciones que esta institución tiene. Tengo que decir también que la carga financiera no sube, es decir, estamos entre el 19 y el 20%, al final del año será menor debido a que como ustedes saben perfectamente cuando se pide algún crédito con cargo al ejercicio se presupuesta el aumento de los intereses de ese ejercicio, por lo menos una parte importante. Realmente los créditos como acabamos de ver aún hace poco tiempo, se suelen solicitar al final del ejercicio, es cuando se necesita, entonces los intereses que están previstos pues no va a hacer falta gastarlos, pero que desde una política seria, por decir lo de alguna forma, lo estamos haciendo. Tenemos una novedad este año en el Presupuesto, vamos a hacer una serie de inversiones de carácter plurianual, vamos a invertir como mínimo dos mil millones de pesetas en carreteras provinciales, sumando las aportaciones de los distintos planes que son, la Red Viaria Local del 95, la del 95, el Plan Operativo Local del 94, el del 95 más ochocientos millones de pesetas que van en el Presupuesto con carácter plurianual, vamos a hacer un Plan de Acción Municipal por valor de setecientos millones de pesetas, cosa que tengo que decir que prácticamente ninguna Diputación hace, simplemente hacen los Planes de Obras y Servicios, los planes clásicos por no citarlos otra vez, mientras que esta Diputación va a colaborar con los Municipios aparte de con los planes normales con un plan especial de setecientos millones de pesetas, el año pasado tuvimos uno de cuatrocientos cuarenta millones, el año 93, en el 92 no lo hubo. Vamos también en instalaciones deportivas a tener una cantidad global de cien millones de pesetas aparte de la anualidad que nos corresponde como fruto del Convenio que se firmó en su día con la Comunidad Autónoma que se están ejecutando una serie de obras importantes en nuestra provincia, entre él las en Vigo, que a veces se critica, o en la propia capital de la provincia, como son una piscina climatizada, tanto en un lugar como en el otro, y en otras zonas de la provincia, en Redondela, en A Cañiza, en otros sitios más, por si usted cree que yo me olvido de algunos temas, y entonces nosotros tenemos ahí una anualidad de doscientos y pico millones de pesetas pero aparte de eso van cien millones nuevos para aquellas inversiones que nosotros consideremos convenientes. Van trescientos cincuenta millones de pesetas para eso que le molesta tanto al Sr. Mosquera que son las operaciones de colaboración con los Municipios y con la propia estructura viaria de la Diputación para carreteras provinciales que se necesitan, esos pequeños bacheos, ese dinero va preferentemente orientado pues a alquilar maquinaria, a colaborar con los Ayuntamientos pues en pequeñas cuestiones de aglomerado, etc., y ya digo, y parte de ese dinero también va a la propia red provincial con una cuantía mínima, puesto que desde que se están haciendo acciones importantes, en las carreteras provinciales se están gastando muchos miles de millones de pesetas aunque ustedes no lo quieran reconocer, pues el nivel de conservación está bajando. Después tenemos otros centros importantes como son el Hospital Provincial, y "El Rebullón", y la Ciudad Infantil que hablaremos después también. En el Hospital Provincial el Presupuesto inicial del año 1993, durante el ejercicio ha sufrido una serie de modificaciones importantes, hemos tomado como referencia ese Presupuesto lo cuál quiere decir que tiene un incremento notable el Hospital. Otra cuestión también que creo que debe destacarse es que en el Hospital, que es una de las reivindicaciones clásicas de los Médicos sobre todo, se van a invertir cien millones de pesetas en equipamiento, para que el Hospital tenga mejor tecnología. Vamos a seguir con una política de obras, de mejora de obras en el centro, van presupuestados inicialmente cien millones de pesetas, intentaremos mejorarlo durante el ejercicio. En la Ciudad Infantil "Príncipe Felipe" que dice el Sr. López Freire, tiene un Presupuesto todavía bastante alto, sino me falla la memoria creo que es del orden de ochocientos setenta y un millones de pesetas, de momento aún no me fallan las neuronas. Tengo que decir que la Ciudad Infantil es una institución que alberga normalmente una serie de niños marginados, que no tiene competencia en este momento esta institución, sino digamos todo lo que está... la Diputación de A Coruña, la de Ourense, por citar nuestras Diputaciones gallegas, pero que nosotros mientras tengamos ahí los niños les vamos a seguir haciendo frente, yo me comprometí hace poco recibiendo a un colectivo sindical y otros señores de la Ciudad Infantil, funcionarios que no formaban parte de ese colectivo sindical pero que estaban preocupados por este tema, a enviarle una carta al Conselleiro para que se firmara un convenio entre la institución de la Diputación y la Ciudad Infantil para que aprovecharan esas instalaciones, y nosotros estamos en esa línea, otra cosa es que la Comunidad Autónoma acepte o no. En cuanto a actividades culturales y deportivas seguimos manteniendo el nivel del año pasado, en general no tenemos quejas de que haya sido un nivel bajo, este año tenemos como ustedes saben la Bienal de Arte, que se realiza cada dos años. Lo que es la Bienal en sí, este año tiene una partida mayor que la del año pasado y al mismo tiempo la partida presupuestaria que ahí radica no tiene nada que ver con la realidad porque saben ustedes que la Bienal se hace, aparte del Presupuesto ordinario con una serie de ayudas externas, de la propia Comunidad Autónoma y de una serie de colaboraciones, a veces incluso a través del propio Museo, incluso la Fundación Barrié, etc., etc., se hacen gestiones en ese sentido para que se haga un evento cultural importante, reconocido, pues creo que es el evento cultural más importante que se hace en la Comunidad Autónoma de Galicia, y que, de alguna forma ya digo, participan una serie de instituciones desde el punto de vista financiero colaborando con nosotros. Tenemos una partida también para arreglos de mataderos, plazas de abastos, etc., tengo que decir que en ese sentido el otro día tuve una conversación con el Conselleiro de Agricultura y que a lo mejor se puede llegar a firmar un convenio entre la Consellería de Agricultura y la propia Diputación para colaborar con aquellos mataderos que la Comunidad Autónoma vea viables y no los cierre porque hay una normativa muy rígida en ese sentido de la propia Comunidad Económica Europea. Lo que me decía a mi el otro día el Conselleiro es que subvencionemos aquellos mataderos que van a ser viables, que ellos les van a autorizar y que saben que tienen posibilidades de futuro y no los demás, porque los demás se van a cerrar porque no cumplen la normativa. En síntesis, es un Presupuesto expansivo, mucho mayor que el del año pasado, que no se resiente, es decir, no es un Presupuesto expansivo como hacen otras instituciones locales que tenemos muy próximas a base de endeudar más, es decir, porque claro, nosotros podemos hacer crecer la inversión aquí si queremos en dos mil millones de pesetas si yo en vez de pedir quinientos noventa y siete pido dos mil quinientos noventa y siete, ya hago crecer la inversión, pido dos mil millones de pesetas más, pero estaríamos haciendo una política que pagaríamos a largo plazo. También anuncio, lo dije el otro día en la Comisión, que intentaremos hacer una re financiación de la deuda nueva aprovechando la situación, es decir, la coyuntura económica de la bajada de intereses, estamos ya negociando con una serie de instituciones, no se si van a dar fruto o no. Nosotros tenemos en estos momentos un crédito con el Banco de Crédito Local de España de diez mil trescientos veintiséis millones de pesetas, no se si es al 12,50 ó al 12,75, al 12,75% teniendo en cuenta que el MIBOR en estos momentos está sobre el 8,80, 8,90, saben ustedes que es un interés variable, pues si conseguimos refinanciar esos diez mil trescientos veintiséis millones de pesetas, los demás no porque ya están al MIBOR, entonces se están fluctuando en el mercado constantemente, si lo conseguimos hacer sería un aho