Cover Image
Compartir este registro

Acta de sesión 2012/09/07_Ordinaria

Institution: Arquivo Deputación de Pontevedra
Signature: 2012-09-07_Ordinaria
Author/Creator: Deputación de Pontevedra. Secretaría Xeral
Other Authors: Deputación de Pontevedra. Xunta de Goberno
Description: 1 acta de sesión
Format: Item
Language: Galician
Published/Created: 2012-09-07
Summary: XUNTA DE GOBERNO Sesión do día 7 de setembro de 2012 --------o0o-------- En Pontevedra, na Sala de Xuntas do Pazo Provincial, sendo as dez horas do día sete de setembro do ano dous mil doce, baixo a Presidencia do Ilmo. Sr. D. Rafael Louzán Abal, Presidente da Deputación Provincial de Pontevedra, reuníronse as/os señoras/es deputadas/os, D. José Crespo Iglesias, D. Jorge Domínguez Rosal, Dna. Begoña Estévez Bernárdez, D. José Manuel Figueroa Vila, D. Jose Carlos López Campos, Dna. María Pilar Ramallo Vázquez, D. José Nelson Cándido Santos Argibay, D. Alberto Valverde Pérez e D. Jesús Vázquez Almuíña, co obxecto de celebrar sesión ordinaria da Xunta de Goberno, con carácter executivo, en primeira convocatoria, consonte á correspondente orde do día. Así mesmo asisten os señores deputados D. Pablo Baquero Álvarez, D. José María Bello Maneiro, D. Arturo Grandal Vaqueiro, Dna. Marta Iglesias Bueno, D. Jose Alberto Pazos Couñago, D. Severino Reguera Varela e Dna. Ana Isabel Vázquez Reboredo. Da fe do acto D. Carlos Cuadrado Romay, Secretario Xeral, e está presente o Sr. Interventor, D. Antonio Graña Gómez. Declarada aberta a sesión e de orde da Presidencia éntrase seguidamente no exame da orde do día, adoptándose en relación coa mesma os seguintes acordos: 1.20229.- ACTA ANTERIOR A Xunta de Goberno acorda por unanimidade aprobar o borrador da acta da sesión ordinaria do día 31 de agosto do ano 2012. 2.20230.- CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS DO PROGRAMA “SAÚDE E BENESTAR 2012” (1ª GRUPO) A Deputación de Pontevedra promove para o ano 2012 o Programa de Saúde e Benestar co obxectivo de mellorar a calidade de vida das persoas a partires de 50 anos, pensionistas ou con necesidades dun respiro familiar, cunha dotación económica de 100.000,00 € e unha oferta de 3.333 prazas, mediante a cobertura dos seis días con cinco noites nos establecementos hoteleiros (Spa, Balnearios, etc.) da provincia escollidos polos usuarios, polo que remitido o primeiro grupo de solicitudes á Intervención para a súa fiscalización, e á vista do informe emitido polo Sr. Interventor o 28 de agosto de 2012, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade conceder as subvencións do Programa Saúde e Benestar (1º grupo), con un total de 1579 participantes, polo importe de 47.370,00 €, con cargo á aplicación orzamentaria 12/232.230.227.07.   PROGRAMA SAÚDE E BENESTAR ANO 2012 – PARTICIPACIÓN CIUDADANA BALNEARIO/SPA REXISTRO PAZO PROVINCIAL REXISTRO SEDE VIGO TOTAL Hotel Hesperia Isla de la Toja 243 322 565 Hotel Norat Marina -O Grove 32 50 82 Hotal SPA Oca Galate de Sanxenxo 89 193 282 Hotel SPA Oca Katiuska- Silleda 35 27 62 Hotel Talaso Atlántico de Oia 296 111 407 Hotel Talaso SPA Moaña 57 21 78 Hotel Torre do Deza de Lalín 66 37 103 TOTAL 818 761 1.579 3.20231.- ADXUDICACIÓN DO CONTRATO PARA A EXECUCIÓN DA OBRA “CAMPO DE FÚTBOL E EDIFICACIÓN ANEXA EN MORAÑA” A Xunta de Goberno, en sesión celebrada o día 02/03/2012, prestou aprobación ó expediente de contratación para a adxudicación, mediante procedemento aberto, da obra “Campo de fútbol e edificación anexa en Moraña”, con orzamento de 847.085,79 €, máis a cantidade de 152.475,44 € correspondentes ó IVE. O 18/04/2012 constituíuse a Mesa de Contratación do procedemento aberto convocado para a contratación da referida obra, procedendo a continuación á cualificación da documentación xeral (sobre “A”) admitindo a todas as empresas presentadas. O 23/04/2012, este mesmo órgano, en acto público, indicou as plicas que foron cualificadas como non admitidas e admitidas, procedendo á apertura dos Sobres “B” destas últimas, correspondente á documentación técnica valorable mediante criterios non avaliables mediante fórmulas, tal e como prevé o artigo 27 do Real Decreto 817/2009, polo que se desenvolve parcialmente a Lei de contratos do sector público. O 01/08/2012, a Mesa de Contratación, á vista do informe emitido polo Enxeñeiro Director de Infraestruturas en funcións relativo á documentación técnica presentada polos licitadores, fixo pública a ponderación asignada ás propostas técnicas, contidas nos sobres “B”, procedendo a continuación á apertura dos sobres “C” das empresas que obtiveron unha valoración superior a 30 puntos. A Mesa de Contratación identificou unha serie de propostas das empresas UTE COPCISA MARCONSA, JESUS MARTINEZ ALVAREZ CONSTRUCCIONES, S.A. e ELSAMEX, S.A., que podían ser consideradas como desproporcionadas ou anormais, e en cumprimento do estipulado no art. 152.3 Trlcsp., déuselles audiencia para que puidesen xustificar a súa oferta e precisasen as condicións desta.   Unha vez recibidas, agás a de ELSAMEX, S.A. que non atendeu ó requirimento, as explicacións dos valores anormais por parte das empresas, o director de infraestruturas informa, con data 06/08/12, que estas non foron xustificadas de forma coherente nin abondo as ofertas económicas realizadas por estas empresas. Tras valorar as propostas dos licitadores, atendendo ós criterios de adxudicación sinalados no prego, daqueles que non foron declarados desproporcionadas ou anormais, a proposta economicamente máis vantaxosa é a presentada pola empresa Construcciones Eiriña, S.L. (CIF A-36005411). Esta empresa atendeu ó requirimento formulado mediante resolución n. 10471/12, e presentou a documentación xustificativa de atoparse ó corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, de dispoñer efectivamente dos medios que se tivese comprometido a dedicar ou adscribir á execución do contrato, e de ter constituído a garantía definitiva equivalente ó 5% do prezo do contrato excluído o IVE, por importe de 35.946,09 € segundo acredita mediante carta de pagamento n. 201200070215, de data 05/09/12, procedendo, así mesmo, a ingresar na Tesourería da Deputación a suma de 96,10 € correspondente á publicación da licitación no BOP. Considerando que a disposición adicional segunda do sinalado R.d.l. 3/2011 Trlcsp., no seu apartado 1, faculta o Sr. Presidente para actuar como órgano de contratación con competencia respecto a este contrato de obra, e tendo en conta o disposto no artigo 185 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e o establecido nas bases de execución do orzamento, concretamente na Base 16ª. 2 a) onde figura que lle compete á Xunta de Goberno a disposición e autorización dos gastos precisos para contratación de obras que, sendo competencia da Presidencia, superen o importe dos contratos que se poidan tramitar por procedemento negociado sen publicidade por razón da contía. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade: Adxudicar á empresa Construcciones Eiriña, S.L. (CIFA-36005411) o contrato para a execución da obra “Campo de fútbol e edificación anexa en Moraña”, conforme ó seguinte detalle: Importe, sen IVE 718.921,71 € IVE 129.405,91 € Importe total 848.327,62 € Prazo de execución Tres meses Melloras ofertadas 49.718,78 € Porcentaxe de control de calidade 3,00 % Dito importe librarase no seu día da seguinte forma: ANUALIDADE APLICACIÓN IMPORTE 2012 12/942.942-652.45.2009 848.327,62 € 4.20232.- COMUNICACIÓNS Non houbo. FÓRA DA ORDE DO DÍA, e previa declaración de urxencia adoptáronse os seguintes acordos: 5.20233.- INFORME EN RELACIÓN CO PROXECTO DE TRAZADO E IMPACTO AMBIENTAL DA OBRA:DESDOBRAMENTO DA VG-4.1 SANXENXO (AG-41)-A LANZADA (PO-550), QUE REMITE A CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS Dada conta da comunicación da Axencia Galega de Infraestruturas da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, de data 11 de xullo de 2012, recibida nesta Deputación o día 16 de xullo de 2012 (Rex. de entrada núm. 19002), remitindo Proxecto de trazado e impacto ambiental da obra: desdobramento da V-4.1 Sanxenxo – A Lanzada (PO-550), ós efectos de emisión de informe por parte desta Deputación, e Resultando que o Director de Infraestruturas, emite informe con data 20 de agosto de 2012, no que manifesta: “Examinada la documentación presentada y a la vista de los planes que se adjuntan, con motivo de este desdoblamiento, resultará necesaria la ampliación de sendos pasos inferiores en dos carreteras de la red provincial: S.P.9207 Vichona-Dena (que conectará en enlace de Portonovo) y la E.P. 9208 Noalla-Aios. La tipología de ambos pasos inferiores se han de ajustar a las características geométricas (ancho de la explanada entre estribos y gálibos) de los estudios existentes. Además se deberán señalizar adecuadamente los desvíos provisionales permitiendo una adecuada circulación de tráfico rodado en la conexión de los núcleos o lugares a los que da servicio” A Xunta de Goberno acorda por unanimidade prestar conformidade ó citado informe, e a súa remisión á Dirección Xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. 6.20234.- INFORME EN RELACIÓN COA DECISIÓN DE AVALIACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DO PROXECTO DE ADECUACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO SECTOR COMERCIAL DO PORTO DE MARIN, QUE REMITE A DIRECCIÓN XERAL DE CALIDADE E AVALIACIÓN AMBIENTAL E MEDIO NATURAL DO MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE   Dada conta da comunicación da Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental e Medio Natural do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, de data 8 de agosto de 2012, recibida nesta Deputación o día 13 de agosto de 2012 (Rex. de entrada núm. 22968), remitindo proxecto “adecuación de infraestruturas no sector comercial do Porto de Marín”, ós efectos de emisión de informe de impacto ambiental por parte desta Deputación, e Resultando que a Técnica do Servizo de Medio Ambiente, emite informe con data 22 de agosto de 2012, no que manifesta: “El presente informe consta de: 1. Antecedentes. 2. Actuaciones propuestas. 3. Alternativas propuestas. 4. Análisis ambiental. 5. Medidas Correctoras y de vigilancia. 6. Conclusión. 1. Antecedentes El tráfico portuario de Marín se ha incrementado en los últimos años, pasando de manejar 533 toneladas en 1990 a más de 1.800 en 2011, triplicando las toneladas en 20 años, y con un crecimiento medio del 6,5% al año desde 1990. Es por esto que el puerto se ha quedado pequeño para el volumen de mercancías que maneja actualmente y es por ello que se han pedido las siguientes actuaciones sobre el mismo: 2. Actuaciones propuestas  Prolongación del muelle comercial sur en 70 m aproximadamente.  Prolongación del muelle comercial oeste 30 metros.  Urbanización de la explanada formada por ambos muelles de 5000 m₂ aproximados 3. Alternativas propuestas En cuanto a las alternativas de actuación, cualquier ampliación de la zona de servicio está limitada por las siguientes circunstancias:  Al Oeste del puerto no es posible su ampliación, ya que limita con las instalaciones militares de la Escuela Naval Militar.  Al Este de la Punta de Placeres, fundamentalmente las condiciones de calados no permiten considerar una zona de ampliación.  Las instalaciones de manipulación de fruta, dotadas con cámaras de refrigeración y conservación, así como todas las instalaciones necesarias para la recepción y expedición de fruta, se encuentran en el Muelle Comercial Sur.   Debido a lo anterior, la única alternativa considerada viable es adecuar las infraestructuras existentes prolongando el Muelle Comercial Sur con los calados suficientes y resolviendo su encuentro con el Muelle Comercial Oeste. 4. Análisis ambiental Impactos significativos que se puedan derivar de la ejecución del proyecto:  Variación de corrientes marinas: las obras a realizar afectan básicamente a la configuración interna de la dársena y el dragado afecta al interior y bocana de la dársena comercial sur y de pesca. Por ello, las corrientes externas a la dársena no se verán afectadas y sólo podrán producirse alteraciones en la zona de la obra y bocana.  Dispersión de finos por dragados: la caracterización del sedimento a dragarnos determina que éste tiene un bajo contenido de finos. al situarse dentro del puerto, se prevé no generen plumas que puedan extenderse dentro de la ría.  Renovación de aguas: Al realizar la ampliación del nuevo muelle comercial se produce una pequeña disminución de zona de la bocana, por lo que la renovación de las aguas sufre una leve disminución. Los grados de renovación de las aguas son altos, la variación de un 1% respecto a lo actual no se considera significativa. Así mismo, el aumento de calado previsto ayudará a la renovación de aguas también. Es un Impacto negativo compatible de magnitud baja.  Aumento de los niveles sonoros: La contaminación acústica producida durante la Fase de Construcción es un impacto negativo de efecto inmediato, con una duración temporal asociada a las obras. es un impacto negativo compatible de magnitud media.  Destrucción de fondos y afecciones de dragados. Marisqueo: se trata de fondos portuarios, ya anteriormente dragados, por lo que no existen especies de importancia ecológica. Importancia alta del impacto pero de magnitud baja. 5. Medidas Correctoras y de vigilancia  Seguimiento ambiental general de las obras.  Seguimiento ambiental: Aguas. Se dispondrán cuatro puntos en zonas de obras en los cuales se medirán en las aguas los parámetros: nitratos, ortofosfatos, sólidos en suspensión, PCB`s, mercurio, cadmio y plomo. Trimestral.  Seguimiento contaminación acústica. Se dispondrán adecuadamente cuatro puntos de medición acústica, con medidas en día, tarde y noche. Bimensual.  Seguimiento Banco de Placeres. Se llevará a cabo un seguimiento de las capturas del marisqueo en el banco. Por otra parte, se dispondrán tres puntos en la zona del Banco de Placeres en donde se tomarán muestras de aguas y sedimentos. Semestral. 6. Conclusión Este proyecto se inserta, en espacio y tiempo, entre dos actuaciones de mayor envergadura como son los Proyectos de “Adecuación de Infraestructuras del Sector Comercial” y “Ampliación de la Infraestructura Portuaria en el Nuevo Muelle Comercial”, ambos del Puerto de Marín. Ambos disponen de su correspondiente declaración de Impacto Ambiental contemplados en el BOE de 19 de septiembre de 2009 y en el BOE de 14 de abril de 2011. En general, puede concluirse del estudio ambiental, que la mayor parte de los impactos negativos se producirán durante la Fase de Ejecución y desaparecerán en cuanto se concluyan las obras. Con todo, el proyecto deberá ser sometido a Evaluación de Impacto Ambiental si la Consellería de Medio Ambiente lo considerase oportuno antes de ser tramitadas las autorizaciones correspondientes.” A Xunta de Goberno acorda por unanimidade prestar conformidade ó citado informe, e a súa remisión á Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental e Medio Natural do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente. 7.20235.- INFORME EN RELACIÓN CO PLAN PARCIAL DE SOLO URBANIZABLE DELIMITADO P.C.R.-01- E INFORME DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO CONCELLO DO PORRIÑO Dada conta da comunicación do Concello de Porriño, de data 17 de xullo de 2012, recibida nesta Deputación o día 6 de agosto de 2012 (Rex. de entrada núm. 22209), remitindo Plan Parcial del SUR PCR (Solo urbanizable privado concertado 1 – Residencial), ós efectos de emisión de informes por parte desta Deputación, e Resultando que o Director de Infraestruturas, emite informe con data 20 de agosto de 2012, no que manifesta: “Analizado el documento, se emite el siguiente INFORME - El plan parcial no afecta, en su ámbito, a ninguna carretera provincial, ni a ninguna infraestructura dependiente de este Organismo. - Los distintos sistemas generales y sus conexiones exteriores tampoco afecta a ninguna carretera provincial.” Así mesmo, resultando que a Técnica de Medio Ambiente, emite informe con data 24 de agosto de 2012, no que manifesta: “Este proxecto ten como obxectivo informar as autoridades competentes en materia de Medio Ambiente sobre as principais condicionantes da planificación prevista, co fin de acadar un desenrolo sostible, e informar ó público interesado e a opinión sobre as accións proxectadas, có fin de facilitar a participación dos mesmos na toma de decisión. Ó presente informe consta de: 1. Antecedentes. 2. Alternativas propostas. 3. Valoración das propostas 4. Conclusión. 1.- Antecedentes: O proxecto consiste na construción dunha área residencial onde se incluirá: • unha zona residencial adosada, • vivendas unifamiliares, • equipamentos privados, • equipamentos públicos, • espazos libres públicos e • prazas de aparcamento. O ámbito de actuación localízase no extremo norte do Concello de Porriño, a unha distancia aproximada de 2.000 m do centro do núcleo que constitúe a capital municipal. Ocupará unha superficie total de 32.228 m2. Esta ubicación non se localiza en ningún espazo protexido, os espazos protexidos máis próximos son: • as Gándaras de Budiño. • El LIC Baixo Miño, incluído na Red Natura 2000. 2.- Alternativas propostas: O documento considera tres alternativas, que xorden da valoración das diferentes posibilidades de desenrolo da zona, mais unha cuarta alternativa que sería a non execución da actuación proxectada, as alternativas son: a. A primeira alternativa formula o aproveitamento do 100% do terreo, considerada a mellor desde o punto de vista do aproveitamento sobre o plano. b. A segunda alternativa xurde tras considerar unha mellor preservación da zona en cuanto a vexetación. c. A terceira alternativa considera o mellor aproveitamento do terreo tendo en conta a valoración económica e a integración do proxecto no medio natural. 3.- Valoración das propostas: Os criterios seleccionados para levar a cabo a valoración das alternativas foron: • Criterios económicos.   • Criterios sociais, en cuanto a dotación de servizos e mellora na calidade de vida (accesibilidade, creación de vivendas e mellora de infraestruturas, servizo de abastecemento, saneamento, etc). • Criterios ambientais, en relación a conservación das condicións naturais e a integración do proxecto no entorno. En base a estes criterios avaliados, o proxecto considera a “Alternativa 3” a máis axeitada, sendo esta a alternativa seleccionada. Esta alternativa, segundo o proxecto, presenta as seguintes características: • Continuidade entre os núcleos de poboación xa establecidos no entorno, mellorando os acceso e servizos. • Permite a integración das vivendas previstas no entorno. • Zona de vexetación máis desenvolvida integrándose na xa existente. • Construción dun centro xeriátrico de titularidade privada e dunha gardería pública. A maior parte dos impactos previstas no proxecto serán minimizados mediante a adopción de diferentes medidas preventivas, durante a fase de planeamento, proxecto e construción có fin de evitar os posibles impactos ou minimizar as súas consecuencias; e correctoras destinadas a eliminar, corrixir ou mitigar os efectos da construción deste proxecto. 4.- Conclusión: Desde o punto de vista medioambiental, pódese concluír que, visto os datos, os impactos esperados pola realización deste proxecto son asumibles e non afectarán, significativamente, os valores ambientais actuais da zona. Polo tanto, a alternativa seleccionada, considérase que é a mais adecuada, desde o punto de vista medioambiental, sempre que as medidas preventivas e correctoras descritas neste proxecto se leven a cabo con rigor. Ademais, se deberá ter un control continuado da execución efectiva do Plan de Vixilancia Ambiental proposto.” A Xunta de Goberno acorda por unanimidade prestar conformidade ós citados informes, e a súa remisión ó Concello do Porriño. 8.20236.- APROBACIÓN DO CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, A CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA E OS CONCELLOS DE MOS, PAZOS DE BORBÉN, REDONDELA E SOUTOMAIOR PARA O DESENVOLVEMENTO DUN PROXECTO PILOTO DE FUNCIONAMENTO DOS GRUPOS LOCAIS DE ATENCIÓN ÁS EMERXENCIAS E Ó MEDIO AMBIENTE Dada conta da proposta de convenio entre a Consellería de Presidencia Administracións Públicas e Xustiza, a Deputación Provincial de Pontevedra e os Concellos de Mos, Pazos de Borbén, Redondela e Soutomaior para o desenvolvemento dun “Proxecto piloto de funcionamento dos grupos locais de atención ás emerxencias e o medio ambiente”, sendo o obxecto do mesmo, no marco da cooperación entre as distintas administracións, posibilitar a prestación do servizo público de protección civil e emerxencias no ámbito territorial dos concellos asinantes, sen menoscabo da atención a outros territorios en situación de risco ou emerxencia, e cuxo custe estimado, segundo se desprende da memoria xustificativa do proxecto, ascende a cincuenta e seis mil euros (56.000,00€). Vistos os conformes do Secretario Xeral e da Intervención desta Deputación, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: 1.- Aprobar o Convenio de Colaboración entre a Deputación de Pontevedra, a Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e os Concellos de Mos, Pazos de Borbén, Redondela e Soutomaior para o desenvolvemento dun Proxecto piloto de funcionamento de grupos locais de atención ás emerxencias e ó medio ambiente. O texto do convenio é o transcrito deseguido: “CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA A CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA, E OS CONCELLOS DE MOS, PAZOS DE BORBÉN, REDONDELA E SOUTOMAIOR PARA O DESENVOLVEMENTO DUN PROXECTO PILOTO DE FUNCIONAMENTO DOS GRUPOS LOCAIS DE ATENCIÓN ÁS EMERXENCIAS E Ó MEDIO AMBIENTE En Santiago de Compostela, __ de __ de 2012 REUNIDOS Dunha parte, D. Rafael Louzán Abal, presidente da Deputación Provincial de Pontevedra, en virtude das atribucións que lle confire o artigo 34.1.b) da lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local. Por outra parte, D. Alfonso Rueda Valenzuela, conselleiro da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, facultado para a formalización deste convenio polo artigo 34º da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia. Por outra parte, os Sres. Alcaldes/as dos seguintes concellos: D. Nidia María Arévalo Gómez, Alcaldesa do Concello de Mos. D. Andrés Iglesias Rodríguez, Alcalde do Concello de Pazos de Borbén. D. Javier Bas Corugeira, Alcalde do Concello de Redondela. D. Agustín Reguera Ocampo, Alcalde do Concello de Soutomaior.   Todos en nome e representación do seu referido Concello, en virtude do artigo 21.1.b) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local (LRBRL) e o artigo 61.1a) da Lei 5/1997, do 22 de xullo, reguladora da administración Local de Galicia (LALGA). Os reunidos actúan no exercicio dos seus cargos e, na representación que ostentan, recoñécense capacidade para obrigarse nos termos do presente convenio de colaboración e para o efecto: EXPOÑEN Primeiro.- O actual contexto de acentuada crise económica que afecta ó conxunto das administracións obriga a activar medidas tendentes á xestión eficiente dos recursos dispoñibles, co obxecto de garantir a prestación de servizos á cidadanía en condicións de calidade e igualdade. A Constitución Española sinala no seu artigo 103 que a Administración debe actuar de acordo, entre outros, cos principios de eficacia e coordinación. Seguindo este mandato constitucional, cómpre impulsar políticas públicas de cooperación interadministrativa que permitan minimizar os custos da xestión e gañar en eficiencia a través das economías de escala. En particular, enténdese que é necesario traballar conxuntamente en fórmulas innovadoras de xestión compartida daqueles servizos públicos de carácter local que teñen un impacto directo na calidade de vida das persoas. Segundo.- A Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, e a Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia (en adiante LALGA), recollen ó longo do seu articulado o principio xeral de colaboración interadministrativa. Terceiro.- O artigo 109 da LALGA encoméndalle ás Deputacións Provinciais a coordinación dos servizos municipais entre sí para garantir a prestación integral e adecuada dos servizos públicos en todo o territorio da provincia, cooperando, especialmente, cos municipios de poboación inferior á 20.000 habitantes. Igualmente atribúelles a prestación de asistencia e cooperación xurídica, económica e técnica aos municipios, particularmente aos que teñen menor capacidade económica e de xestión e, así mesmo, a prestación dos servizos públicos de carácter supramunicipal. Cuarto.- Por outra banda, entre as competencias que lle corresponden á Xunta de Galicia en materia de relacións coas entidades locais galegas, de acordo co disposto nos artigos 193 e seguintes da LALGA, figuran as de cooperación e colaboración, que poderán materializarse, entre outras posibilidades, a través da subscrición de convenios e mediante a prestación de asistencia e cooperación xurídica e técnica.   Quinto.- O artigo 80 da LALGA, regula que o municipio, para a xestión dos seus intereses e no ámbito das súas competencias, poderá promover toda clase de actividades e prestar todos os servizos públicos que contribúan a satisfacer as necesidades e aspiracións da comunidade de veciños. Sexto.- Con data 20 de xuño de 2012, asinouse o Protocolo Xeral entre a Xunta de Galicia e as Deputacións Provinciais Galegas para unha mellor cooperación territorial. O dito Protocolo establece os acordos básicos para fortalecer a xestión, reducir as duplicidades e optimizar a prestación de servizos públicos e fixa o marco xeral de colaboración entre a Xunta de Galicia e as Deputacións Provinciais galegas para maximizar as posibilidades de cooperación e fortalecer a prestación dos servizos públicos. Entre outras previsións, cabe sinalar a colaboración entre as Deputacións, a Xunta de Galicia e os gobernos municipais na posta en marcha dun Plan integral de asistencia ás emerxencias que teña como obxectivo a cobertura da totalidade do territorio da Comunidade Autónoma. Sétimo.- A propia Lei 5/2007, do 7 de maio, de Emerxencias de Galicia, establece que as Administracións Públicas galegas, no ámbito das súas respectivas competencias, garanten a existencia dun sistema integrado de protección civil e emerxencias, baseado nos principios de coordinación, solidariedade, participación, subsidiariedade, colaboración, responsabilidade pública e privada e lealdade institucional. Oitavo.- En data 29 de xuño de 2012, o Consello da Xunta de Galicia aprobou o marco xeral de cooperación para o financiamento da xestión compartida entre a Consellería de Presidencia Administracións Públicas e Xustiza, as Deputacións Provinciais e Concellos para proxectos piloto de funcionamento dos Grupos Locais de Atención as Emerxencias e o Medio Ambiente. No mesmo, se establece que para o desenvolvemento do marco de colaboración formalizaranse os correspondentes convenios de colaboración mediante os que se contraerán, con cargo aos créditos orzamentarios que legalmente procedan, os compromisos económicos concretos que se deriven das obrigas asumidas por cada unha das partes para colaborar na realización do proxecto piloto. Non son de aplicación os principios de publicidade e concorrencia pública, de acordo co establecido no artigo 11.2 da Lei 4/2006, de 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na Administración Pública Galega e no artigo 26.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, ó realizarse o convenio en desenvolvemento do marco xeral citado e de acordo coa proposta realizada pola Dirección Xeral de Emerxencias e Interior e que establece como proxecto piloto a zona de Redondela. Noveno.- En base a todo o anterior, a Deputación Provincial de Pontevedra, a Consellería de Presidencia Administracións Públicas e Xustiza, e os concellos de Mos, Pazos de Borbén, Redondela e Soutomaior, acordan a xestión compartida do proxecto piloto para o funcionamento de grupos locais de atención as emerxencias e ó medio ambiente, mediante o presente convenio segundo as seguintes CLÁUSULAS Primeira.- Obxecto. 1.- O obxecto do presente convenio é desenvolver o marco xeral aprobado polo Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día 29 de xuño de 2012 descrito no expoñendo anterior, adaptado á finalidade de colaboración deste convenio, fixando ás principais liñas de colaboración así como a coordinación, dirección, xestión, financiamento, organización e funcionamento do PROXECTO PILOTO PARA O FUNCIONAMENTO DE GRUPOS LOCAIS de ATENCIÓN AS EMERXENCIAS E O MEDIO AMBIENTE, a prestar de forma compartida entre a Deputación Provincial de Pontevedra e os concellos de Mos, Pazos de Borbén, Redondela e Soutomaior, en colaboración e cooperación coa Consellería de Presidencia Administracións Públicas e Xustiza. 2.- Mediante este convenio preténdese contribuír ó financiamento do grupo que estará composto por un mínimo de 10 membros durante a vixencia do presente instrumento de colaboración. 3.- O custo estimado do proxecto deste convenio para un período de tres meses e medio é de 56.000,00 €, iniciándose a prestación do servizo o día 20 de setembro e rematando o 31 de decembro. Segunda.- Obrigas da Deputación Provincial, da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, e os concellos de Mos, Pazos de Borbén, Redondela e Soutomaior. 1.- A Deputación Provincial de Pontevedra, cooperará na realización do PROXECTO PILOTO á que se refire a cláusula primeira deste convenio de colaboración, asumindo o seu financiamento por importe de CINCUENTA E SEIS MIL EUROS (56.000,00€) con cargo á aplicación 2012/942.942.131.09 dos orzamentos xerais da Deputación para o ano 2012, para sufragar os custos de persoal (salarios e seguridade social) que forman parte do Grupo. 2.- A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, cooperará na realización do proxecto piloto á que se refire a cláusula primeira deste convenio de colaboración mediante a prestación de asistencia e cooperación xurídica e técnica. 3.- Os concellos cooperarán mediante a xestión do servizo segundo a memoria de execución do proxecto e as decisións que no seu desenvolvemento se adopten.   Terceira.- Ámbito territorial e funcións. 1.- O ámbito territorial é o correspondente ó dos concellos asinantes, sen menoscabo da atención noutros ámbitos territoriais en situacións de risco, emerxencias, protección civil catástrofe, calamidades, protección do medio ambiente etc. 2.- As funcións xerais destes grupos serán as definidas no anexo I. Cuarta.- Obxectivos da colaboración. O presente convenio baséase no principio xeral de colaboración interadministrativa, para a efectividade da coordinación e eficacia administrativa, que se concreta en: - Posibilitar na actual situación de crise económica a prestación dun servizo público. - Prestar de forma eficaz e eficiente o servizo público. - Minorar os custos antieconómicos da prestación illada. - Garantir o acceso dos veciños a uns servizos públicos de calidade mediante unha oferta de recursos suficiente e equilibrada. - Dar resposta ás necesidades da poboación mediante unha axeitada planificación previa. - Valorizar os recursos dispoñibles. Quinta.- Xestión compartida do servizo. 1º.- A xestión, coordinación, dirección, organización e funcionamento do servizo será realizada pola Deputación, e incluirá todos os aspectos materiais, técnicos ou de servizo. Entre outras, desenvolverá as seguintes funcións:  Coordinar os grupos.  Seleccionar e contratar ó persoal.  Asumir a dependencia do persoal destes grupos.  Aboar mensualmente as nóminas e demais custos de contratación do persoal.  Tramitación administrativa, instalación, reparación e mantemento de infraestruturas.  Xestión de persoal.  Xestión de axudas, etc. 2º.- A contratación do persoal poderá realizarse mediante a modalidade de funcionario interino por programa ou laboral temporal. 3º.- A Deputación e concellos asinantes deberán colaborar, cooperar, coordinarse, planificarse e desenvolver o servizo de acordo coa Dirección Xeral de Emerxencias e Interior e baixo as instrucións e supervisión deste centro directivo e o CAE-112. Sexta.- A Comisión Mixta. Coordinación. Para facilitar o seguimento, cumprimento e a coordinación do convenio, constituirase unha Comisión Mixta, integrada por: - Un representante da Deputación Provincial. - Un representante de cada Concello. - Un representante da Dirección Xeral de Emerxencias e Interior. - Un representante da Dirección Xeral de Administración Local. A Comisión Mixta reunirase en sesión constitutiva no prazo máximo dunha semana desde o día seguinte á sinatura deste convenio e rexerase polo establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común. Estará presidida por quen acorden os membros da Comisión, por maioría simple, e actuará como secretario quen se designe da mesma forma. A Comisión mixta ditará ás súas propias normas de funcionamento, debéndose reunir coa regularidade que acorden as partes. Ás súas principais funcións serán:  O seguimento da xestión do servizo.  A proposta de fixación do catálogo de condicións de prestación do servizo, co establecemento das directrices básicas da prestación conxunta e do Programa fixando liñas básicas de actuación.  A elaboración das súas normas internas de xestión.  A interpretación do convenio.  Intervención previa á resolución por incumprimento.  Resolver cantas dúbidas se lle presenten polos membros integrantes.  Calquera outras relacionadas coa xestión do servizo.  Propoñer a elaboración ou modificación de ordenanzas e regulamentos que afecten directamente ó funcionamento do servizo co fin de homoxeneizalas. Sétima. Medios persoais e materiais. Os concellos asinantes e a Deputación sinalarán en anexo ó presente convenio ou na primeira reunión da Comisión Mixta os medios persoais e materiais que adicará á realización das actividades materias, técnicas ou de servizos que constitúen o obxecto da xestión compartida. Oitava.- Obrigas dos Concellos asinantes. Ademais das establecidas con carácter xeral na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e na súa normativa de desenvolvemento, son obrigas: 1. Xustificar ante o órgano concedente o cumprimento da finalidade do financiamento, a realización da actividade ou adopción do comportamento que fundamentou a súa concesión. 2. Consentir expresamente a inclusión dos datos relevantes deste convenio nos rexistros públicos que proceda, conforme coa disposición adicional do Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, dos orzamentos xerais da comunidade autónoma para o exercicio 2006 e artigo 16 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 3. Prestar a colaboración e facilitar canta documentación lle sexa requirida, no exercicio das funcións de control que lle corresponden á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, ó Consello de Contas e ó Tribunal de Contas, así como o sometemento ás actuacións de supervisión e control previstas na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, así como as xerais derivadas da aplicación da normativa de axudas e subvencións ou calquera outra requirida polo órgano concedente. Novena.- Xustificación. 1º- Os concellos deberán acreditar a execución do proxecto piloto subvencionado mediante a presentación da seguinte documentación: Unha memoria final explicativa do proxecto piloto executado e do cumprimento das condicións impostas neste convenio, con indicación do total das actividades realizadas, resultados obtidos e os datos e incidencias máis salientables habidos na súa execución, así como de custos. 2. O prazo para presentar a documentación xustificativa da subvención será dende a formalización do convenio ata o 30 de decembro de 2012. Décima.- Facultades de inspección. A Deputación e a Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, a través dos seus servizos técnicos resérvase a facultade de realizar as inspeccións e comprobacións que considere necesarias co fin de asegurar o cumprimento das normas e requisitos cos que se concede esta axuda. Décimo primeira.- Dependencia do persoal dos Grupos. Os persoal dos Grupos dependerá xuridicamente do ente local polo que foron contratados e en ningún caso as persoas que os integran terán vínculo laboral ou doutro xénero coa Xunta de Galicia. Décimo segunda.- Causas de resolución. O presente convenio resolverase: a) Denuncia unilateral con preaviso de tres meses ou mutuo acordo. b) Por incumprimento total ou parcial dalgunha dás estipulacións que ou regulan. c) Polo vencemento do prazo de vixencia. No caso de resolución do convenio cada entidade recuperará os medios persoais e materiais adscritos ó desenvolvemento deste. Décimo terceira.- Vixencia do Convenio. O presente convenio entrará en vigor ou día da súa sinatura e estendera a súa vixencia ata o 30 de decembro de 2012. Décimo cuarta.- Natureza do Convenio. O presente convenio ten natureza administrativa e ás discrepancias que xurdan pola súa aplicación serán resoltas pola comisión mixta quedando ás partes suxeitas á xurisdición contencioso - administrativa para a resolución de calquera conflito que puidese xurdir na súa aplicación. Décimo quinta.- Normativa aplicable. En todo o non previsto expresamente polo presente convenio estarase ó disposto na lexislación aplicable segundo a materia obxecto do convenio, especialmente a Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei de Subvencións e no Decreto 193/2011, do 6 de outubro, polo que se regulan especialidades nas subvencións ás entidades locais galegas e demais normativa de aplicación. Décimo sexta.- Xurisdición competente. Os conflitos que se susciten en desenvolvemento do presente convenio serán coñecidos, en primeira instancia, pola Comisión Mixta , en caso de non chegar a un acordo, ás partes someterán ás cuestións litixiosas ó coñecemento dous tribunais do orde xurisdicional contencioso-administrativo. En proba de conformidade co expresado neste convenio, asínase polas partes comparecentes, por triplicado exemplar e para un só efecto, non lugar e data que se sinalan non encabezamento O conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, O presidente da Deputación Provincial de Pontevedra, A Alcaldesa de Mos, Alfonso Rueda Valenzuela Rafael Louzán Abal Nidia María Arévalo Gómez O Alcalde de Pazos de Borbén, O Alcalde de Redondela, O Alcalde de Soutomaior, Andrés Iglesias Rodríguez Javier Bas Corugeira Agustín Reguera Ocampo” ANEXO I: FUNCIÓNS  Intervención en incendios forestais e urbanos, no ámbito territorial da súa demarcación. No caso de que na súa demarcación exista parque comarcal de bombeiros, a actuación en incendios urbanos realizarase de xeito coordinado con este. Colaboración na extinción de incendios forestais no seu concello e concellos limítrofes cando perigue a poboación ou os seus bens e aqueles de natureza singular.  Intervención para manter en condicións óptimas para a circulación a rede de estradas de titularidade autonómica, mediante a súa limpeza e retirada de obxectos, especialmente no caso de accidente, utilizando para elo os materiais e medios que se requiran (camión bomba, desengraxante, dispersantes, etc) de modo que se asegure unha perfecta limpeza da estrada sendo os Concellos responsables das posibles reclamacións que se deriven das súas actuacións.  Intervención en situacións derivadas de riscos naturais, nevaradas, inundacións, temporais, xeadas, choivas intensas, sismos , derrubamentos, corrementos de terra, situacións de seca.  Colaboración, e no seu caso, intervención en situacións derivadas de riscos inducidos polo home.  Colaboración coas autoridades competentes en aglomeracións de persoas en lugares e momentos determinados.  Colaboración e apoio de calquera situación que implique riscos para persoas, bens ou medio ambiente.  Colaborar nas funcións correspondentes dos grupos de acción establecidos nos plans de emerxencia municipal (PEMUS), plans de actuación municipal (PAM), e nos diferentes plans de protección civil da Comunidade Autónoma de Galicia, previstos na normativa legal vixente.  Realización de actividades e, no seu caso, establecemento de medidas preventivas que diminúan ou minimicen as situacións de riscos indicados nos apartados anteriores.  Calquera outra que implique colaboración cos concellos en materia de protección civil, emerxencias e medio ambiente, servizos sociais, sanidade,culturais, educativos e deportivos”. 2.- Facultar ó presidente para formalizar o presente convenio mediante a súa sinatura. 9.20237.- APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL E O CONCELLO DE TUI, PARA LEVAR A CABO AS OBRAS DE REMODELACIÓN DO CAMPO DE FÚTBOL DE FOXO CALDELAS Os convenios entre Administracións Públicas constitúen o instrumento adecuado para desenvolver a cooperación en cuestións de interese común, tal e como establecen os art. 6 e seguintes da Lei 30/92, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administración públicas e do procedemento administrativo común. Con tal motivo preténdese asinar un convenio de colaboración entre a Deputación Provincial de Pontevedra e o Concello de Tui para levar a cabo as obras de remodelación do campo de fútbol de Foxo–Caldelas. O custe total do convenio ascende á cantidade de 235.983,11 €, que comprenderá todos os gastos que derivan da obra a realizar, incluídos os da dirección de obra e de seguridade e saúde, sendo a cargo do Concello e excluídos do presente convenio os honorarios correspondentes á redacción do Proxecto. Polo Secretario emítese informe favorable do proxecto do convenio de colaboración. Por Intervención emítese informe no que se participa que existe crédito suficiente para levar a cabo esta actuación na aplicación 12/922.342.652.00 do vixente orzamento provincial. Por todo o exposto, e vistas as observacións e recomendacións do informe de intervención, de data 7 de setembro de 2012, a Xunta de Goberno acorda por unanimidade: Aprobar o convenio de colaboración entre a Deputación Provincial de Pontevedra e o Concello de Tui, para levar a cabo as obras de remodelación do campo de fútbol de Foxo - Caldelas. A aprobación deste convenio está condicionada a subsanación das salvedades sinaladas por intervención antes da aprobación do expediente de contratación. Así mesmo facúltase ó Presidente da Deputación para a formalización do mencionado convenio mediante a súa sinatura. Dito convenio é como segue: “CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL E O CONCELLO DE TUI, PARA LEVAR A CABO AS OBRAS DE REMODELACIÓN DO CAMPO DE FÚTBOL DE FOXO - CALDELAS. En Pontevedra, a ………… de 2012 REUNIDOS Dunha parte D. Rafael Louzán Abal, na súa condición de Presidente da Deputación Provincial de Pontevedra, actuando en virtude das competencias que lle atribúe o artigo 34.1.b) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.   Doutra o D. Moisés Rodríguez Pérez, Alcalde-Presidente do Concello de Tui, actuando en virtude das facultades representativas que lle atribúe o artigo 21.1.b) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local. Ambas partes recoñécense con capacidade para formalizar o presente convenio, en base ós principios de colaboración, cooperación, coordinación e eficacia que deben presidir as actuacións das Administracións Públicas, e EXPOÑEN I.- Que a Deputación de Pontevedra, a partir da promulgación da Lei de Cultura Física e Deportes, prestou unha especial atención na promoción de toda clase de deportes, colaborando con Concellos, Entidades, Asociacións e Clubs da provincia na construción de instalacións deportivas. II.- Que o Concello de Tui é titular do campo de fútbol en Foxo - Caldelas. Esta instalación deportiva presenta unha serie de deficiencias que impiden a súa utilización de xeito normal, necesitando unha profunda remodelación, tanto no terreo de xogo como nos elementos complementarios. Todas estas actuacións supoñen unha inversión importante, que nestes momentos o Concello de Tui non pode abordar por si só, de aí que necesite a cooperación doutras Administracións, propoñendo a celebración dun convenio coa Deputación de Pontevedra para proceder á remodelación de esta instalación deportiva, cunha inversión de 235.983,11€. III.- Que os convenios entre as Administracións Públicas constitúen o instrumento adecuado para desenvolver a súa cooperación en cuestións de interese común, tal como establecen os art. 6 e seguintes da Lei 30/92, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, 57 da Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local e 198 e seguintes da Lei 5/97, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia. IV.- Que a lexislación vixente en materia de Réxime Local encomenda ás Deputacións a que dirixan a súa actividade a asegurar a prestación integral e adecuada dos servizos de competencia municipal, a tal efecto, e co fin de posibilitar a consecución real e efectiva dos mesmos, é polo que instrumenta dito convenio dirixido ó cumprimento das obrigacións impostas pola normativa vixente. V.- En base a estes antecedentes, ámbalas dúas partes acordan a subscrición do presente convenio, consonte as seguintes: CLÁUSULAS Primeira.- Obxecto. O obxecto do presente convenio é articular as bases de colaboración entre a Deputación provincial e o Concello de Tui, para levar a cabo as obras comprendidas no proxecto de remodelación do campo de fútbol de Foxo-Caldelas. Segunda.- Orzamento. O importe destas actuacións ascende a contía de 235.983,11 €, que comprenderá todos os gastos que derivan da obra a realizar, incluídos os da dirección de obra e de seguridade e saúde, sendo a cargo do Concello e excluídos do presente convenio os honorarios correspondentes á redacción do Proxecto. Terceira.- Financiamento. Os investimentos necesarios para a realización das mencionadas obras serán financiados coa colaboración da Deputación de Pontevedra e o Concello de Tui, mediante a achega das cantidades relacionadas de seguido: Concello de Tui 117.991,56 € Deputación de Pontevedra 117.991,56 € A cantidade a achegar polo concello, foille concedida, con esta finalidade, polo Consello Reitor do Organismo Autónomo Local Caixa de Anticipos de Cooperación, en sesión extraordinaria celebrada o día 10 de agosto de 2012. A Deputación financia a súa achega con cargo á aplicación 12/922.342.652.00 do vixente Orzamento provincial. Cuarta.- Incidencias no desenvolvemento da obra. Calquera incidencia que poida xurdir no desenvolvemento das obras, por causas imprevistas, e que obriguen a unha modificación dos proxectos, ou se produza un incremento ou diminución do seu custo, será financiado por ambas Institucións na mesma proporción. Quinta.- Licitación e dirección das obras. Á Deputación Provincial de Pontevedra correspóndelle a licitación, dirección, execución e recepción das obras contempladas no proxecto técnico. Sexta.- Obrigas do concello. O Concello de Tui obrígase a: 1.- Poñer a disposición da Deputación Provincial de Pontevedra, os terreos necesarios para poder levar a cabo a execución das obras relacionadas na cláusula primeira. 2.- Obter a correspondente licenza municipal e tramitar ante outros organismos as autorizacións pertinentes que foran precisas. 3.- Levar a cabo ó mantemento da infraestrutura deportiva obxecto deste convenio, tendo a asunción de dita responsabilidade dende o día seguinte ó da formalización da acta de recepción de obras. 4.- Así mesmo, o Concello comprométese a que as instalacións do campo podan ser utilizadas pola Deputación Provincial, para a celebración de calquera evento deportivo que poida organizar. O máximo de ocupación por estas actuacións será de cinco días o ano, salvo circunstancias excepcionais. A petición de utilización do campo para estes eventos deberá ser formulada pola Deputación Provincial, con polo menos quince días de antelación, a fin de coordinar o uso das instalacións. 5.- Dará a adecuada publicidade a este convenio, de tal xeito que quede constancia que a remodelación da infraestrutura levouse a cabo en colaboración coa Deputación de Pontevedra. Sétima.-Comisión de seguimento e control. Para o seguimento e control do cumprimento do presente convenio, así como para aclarar as dúbidas que suscite a súa interpretación, constitúese unha Comisión de Coordinación da que forman parte os Presidentes, ou persoas en quen deleguen. As súas funcións, entre outras, serán as seguintes: - Impulsar e avaliar o cumprimento do presente convenio, propoñendo as actuacións que se consideren precisas. - Propoñer a interpretación, en caso de dúbida, do contido do mesmo. - En caso de que xurdiran controversias na aplicación do convenio, propoñer ás partes a resolución das mesmas. Esta comisión reunirase dentro do prazo de tres días, a contar dende a petición expresa realizada por calquera delas. Oitava.- Vixencia do convenio O presente convenio entrará en vigor na data da súa firma e terá vixencia ata o 31 de decembro de 2013. A vixencia do presente convenio poderá prorrogarse coa conformidade expresa das partes intervenientes en caso de que non se rematasen as obras obxecto do mesmo. Novena.- Resolución. Serán causas de resolución o incumprimento das obrigas derivadas deste convenio. Décima.- Normativa aplicable. O presente convenio ten natureza administrativa, rexéndose polas cláusulas establecidas nel e pola Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvención, RD 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei Xeral de Subvencións, e polo R.d.l. 2/2004, do 5 de marzo. Así mesmo, as partes quedan sometidas á Xurisdición Contencioso-Administrativa, a falta de entendemento previo pola comisión citada na cláusula sétima, na resolución de posibles controversias que puideran suscitar o incumprimento ou interpretación do convenio. E en proba de canto antecede, as partes que interveñen asinan o presente convenio por duplicado e a un só efecto no lugar e data salientada no seu encabezamento. Pola Deputación Provincial de Pontevedra, Polo Concello de Tui, Asdo. Rafael Louzán Abal Asdo. Moisés Rodríguez Pérez 10.20238.- APROBACIÓN DO PROXECTO: “REMODELACIÓN DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS NO CAMPO DE FÚTBOL DE MONTE DA VILA (O GROVE)” Resultando que pola Xunta de Goberno, en sesión celebrada o día 03/08/2012, concedeuse ó Concello do Grove unha subvención para levar a cabo as obras de remodelación de instalacións deportivas no campo de fútbol Monte da Vila, aprobándose no mesmo acto un convenio de colaboración con esta Deputación Provincial, establecéndose no mesmo que á Institución Provincial correspóndelle a contratación, licitación e adxudicación da obra. Resultando que se redactou o proxecto de “Remodelación de instalacións deportivas no campo de fútbol Monte da Vila”, con orzamento de 313.838,35 €, máis a cantidade de 65.906,05 € correspondente ó IVE (21 %), o que fai un total de 379.744,40 €. E, á vista do informe emitido por Intervención a Xunta de Goberno acorda por unanimidade prestar aprobación ó referido proxecto, así como iniciar o correspondente expediente para a contratación da obra. A obra obxecto do expediente finánciase coas achegas da Deputación, por importe de 140.111,90 € con cargo á aplicación 12/922.342-652.00, e do Concello, por importe de 230.329,25 €. A cantidade a achegar polo Concello realizarase con cargo ás subvencións concedidas no Plan de Investimentos 2009-2011 (164.793,51 €), e mediante o ingreso da cantidade de 65.423,84 € na Tesourería Provincial, xerando crédito na referida aplicación orzamentaria. En canto ó incremento do IVE podería financiarse con cargo á baixa que se produza na adxudicación da obra.   11.20239.- APROBACIÓN DO EXPEDIENTE PARA A CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO, DO DESEÑO, SUBMINISTRACIÓN, INSTALACIÓN E MANTEMENTO DE EQUIPAMENTOS MUSEOGRÁFICOS PARA O EDIFICIO SARMIENTO DO MUSEO PROVINCIAL DE PONTEVEDRA. O Director de Xestión do Museo de Pontevedra, co conforme da súa Presidenta Executiva, solicita a incoación dun expediente para contratar o deseño, subministración, instalación e mantemento de equipos museográficos para o edificio Sarmiento do Museo Provincial de Pontevedra. A necesidade que pretende cubrirse mediante este contrato, así como a súa idoneidade, se xustifica polo exposto no mencionado informe do Director de Xestión que sinala que con motivo da recente restauración do edificio Sarmiento é necesario deseñar e adecuar os espazos para expoñer os recursos do Museo, e non dispoñendo dos medios materiais, humanos e técnicos abondo require a súa contratación. O orzamento estimado deste contrato establécese na cantidade máxima de seiscentos cinco mil euros (605.000,00 €), IVE (21%) incluído dos que 500.000,00 € pertencen ó valor principal e 105.000,00 € pertencen ó IVE. O Servizo de Contratación, Facenda e Patrimonio, tal e como prevé o artigo 109 Trlcsp., xustifica no expediente a elección do procedemento e elabora un proxecto de prego de condicións económico-administrativas. Este contrato tipifícase como un contrato de subministración (art. 9 do R.d.l. 3/2011 Trlcsp.), a pesar de ter as confluencias doutras prestacións (tales como servizos, como é a redacción do proxecto... etc.) o que leva consigo a aplicación do réxime dos contratos mixtos (art. 12 do R.d.l. 3/2011 Trlcsp.), en cuxo caso para a cualificación do contrato haberá que ter en conta a prestación que teña máis importancia economicamente, que é a prestación da subministración. Polo secretario infórmase, con data 27 de agosto de 2012, o proxecto de prego, e trasládase o expediente de contratación ó servizo de intervención para que fiscalice este nos termos previstos na Lei 47/2003, do 26 de novembro. Na data 20 de agosto de 2012 emítese informe de fiscalización. Considerando que a disposición adicional segunda do sinalado R.d.l. 3/2011 Trlcsp., no seu apartado 1, faculta o Sr. Presidente para actuar como órgano de contratación con competencia respecto a este contrato de subministración, e tendo en conta o disposto no artigo 185 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e o establecido nas bases de execución do orzamento, concretamente na Base 16ª. 2 a) onde figura que lle compete á Xunta de Goberno a disposición e autorización dos gastos precisos para contratación de subministracións que, sendo competencia da Presidencia, superen o importe dos contratos que se poidan tramitar por procedemento negociado sen publicidade por razón da contía. A Xunta de Goberno acorda por unanimidade: Aprobar o expediente de contratación para adxudicar, mediante procedemento aberto, o deseño, subministración, instalación e mantemento de equipamentos museográficos para o edificio Sarmiento do museo provincial de Pontevedra, cun orzamento máximo estimado de cincocentos mil euros (500.000,00 €), sen IVE, sendo a cantidade correspondente ó IVE de cento cinco mil euros (105.000,00 €). Así mesmo a Xunta de Goberno acorda: • -Autorizar o gasto de 605.000,00 € con cargo á aplicación orzamentaria 12/457.333.625.01 • -Aprobar os pregos de cláusulas administrativas e técnicas que rexerán o Concurso como lei fundamental. • -Iniciar o prazo de presentación de proposicións para o devandito procedemento, coa publicación do anuncio no Boletín Oficial da Unión Europea e cunha antelación mínima de cincuenta e dous días, ademais da súa publicación nos Boletíns Oficiais da Provincia e Estado. Dito prego é como segue: “PREGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS, QUE REXERÁ O PROCEDEMENTO ABERTO PARA A CONTRATACIÓN DO DESEÑO, SUBMINISTRACIÓN, INSTALACIÓN E MANTEMENTO DE EQUIPAMENTOS MUSEOGRÁFICOS PARA O EDIFICIO SARMIENTO DO MUSEO PROVINCIAL DE PONTEVEDRA. (Exp. 2012000136) 1.- OBXECTO.- O presente prego rexerá a contratación da redacción do proxecto museográfico do edificio Sarmiento do Museo Provincial de Pontevedra, así como a produción, montaxe, instalación e posta en marcha de todos os elementos que o compoñan. A execución do contrato pódese estruturar nas seguintes fases: 1) Deseño do proxecto museográfico. 2) Aprobación do proxecto por parte do Museo de Pontevedra. 3) Produción e subministración dos equipos, módulos e demais elementos. 4) Escenografía xeral, montaxe de elementos en sala e posta en funcionamento. 5) Mantemento de equipos e sistemas de tratamento da información.   Terá carácter contractual a seguinte documentación: -O presente prego de cláusulas administrativas, xunto co de prescricións técnicas. -O proxecto museográfico redactado polo adxudicatario. -A proposta técnica e económica ofertada. -O contrato. A este contrato correspóndelle os seguintes códigos da nomenclatura establecida no Vocabulario común de contratos públicos (CPV), Regulamento (CE) 213/2008: 92521000-9 92521100-0 Toda consulta sobre estes pregos ou o de prescricións técnicas deberán formularse a través do e-mail contratacion@depo.es. 2.- FINANCIAMENTO.- O contrato financiarase con cargo á seguinte aplicación orzamentaria correspondente: Aplicación orzamentaria Cantidade sen IVE Cantidade con IVE (21%) 12/457.333.625.01 500.000,00 € 605.000,00 € 4.- ORZAMENTO DE LICITACIÓN.- O orzamento establécese na cantidade máxima de cincocentos mil euros (500.000,00 €), sen IVE, sendo a cantidade correspondente ó IVE de cento cinco mil euros (105.000,00 €). 5.- PRAZO DE EXECUCIÓN E DURACIÓN DO CONTRATO.- O prazo máximo para a execución total do contrato será de 180 días naturais. Na execución do contrato poden distinguirse as seguintes fases: A) Fase I.- Correspóndese coa execución dos servizos de redacción do Proxecto de museografía, que deberá realizarse no prazo máximo de 30 DÍAS NATURAIS dende a formalización do contrato. B) Fase II.- Consiste na execución do proxecto, unha vez que a Deputación preste a conformidade a este. Esta fase desenvolverase no prazo máximo de 150 DÍAS NATURAIS a contar dende o día da aprobación do proxecto. Exclúese do cómputo destas fases o prazo do que dispón o persoal técnico do museo para estudar e aprobar o deseño e emitir ditame ó respecto.   5.- RÉXIME XURÍDICO DO CONTRATO.- Será de aplicación o Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de contratos do sector público, de aquí en diante Trlcsp., o Real decreto 817/2009, do 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente o Trlcsp., e en canto non se opoña a esta normativa, o Real decreto 1098/20001, polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de contratos das administracións públicas (en diante, Rxlcap) e demais disposicións complementarias. Supletoriamente rexerase polas restantes normas de dereito privado, e en xeral por cantas outras disposicións resulten de directa ou supletoria aplicación. 5.- PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN.- A adxudicación realizarase utilizando o procedemento aberto, que é o ordinario, tal e como o estipula o artigo 138.2 do Trlcsp.., estando suxeito a regulación harmonizada de conformidade co artigo 15 do Trlcsp.. 7.- CAPACIDADE PARA CONTRATAR.- Están capacitadas para contratar as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou estranxeiras, que teñan plena capacidade de obrar e acrediten a correspondente solvencia económica, financeira ou técnica nos termos que dispoñen os artigos 75 e 77 do Lei 3/2011, do 16 de novembro, do Texto Refundido de Lei Contratos do Sector Público, e non se atopen incursas nalgunha das prohibicións que contempla o art. 60 da devandita norma. Para os efectos da licitación, os empresarios que desexen concorrer integrados nunha unión temporal deberán indicar os nomes e circunstancias dos que a constitúan e a participación de cada un, así como que asumen o compromiso de constituírse formalmente en unión temporal en caso de resultar adxudicatarios do contrato. A duración das unións temporais de empresarios será coincidente coa do contrato ata a súa extinción. A Administración poderá contratar con unións temporais de empresas que se constitúan para o efecto (sen que sexa necesaria a formalización delas en escrituras públicas, ata que se formalice a adxudicación); ditas empresas serán responsables solidarias ante a Administración debendo nomear ante ela un representante ou apoderado único da unión con poderes bastantes para exercitar os dereitos e cumprir as obrigas que do contrato se deriven ata a extinción deste, sen prexuízo da existencia de poderes mancomunados que poidan outorgar para cobramentos e pagamentos de contía significativa. Ditas empresas deberán ter por obxecto a realización de actividades que teñan relación directa co obxecto do contrato e dispoñer dunha organización dotada dos elementos persoais e materiais suficientes para a debida execución do contrato.   8.- GARANTÍA DEFINITIVA.- O seu importe será do 5% do valor estimado do contrato, excluído o Imposto sobre o Valor Engadido, e poderá constituírse en calquera das formas previstas no art. 96 do Trlcsp.. A constitución da garantía definitiva deberá ser acreditada dentro dos quince días hábiles seguintes contados dende o seguinte a que se publique a adxudicación provisional no perfil do contratante. En caso de incumprir este requisito a Administración poderá efectuar unha nova convocatoria ou adxudicar provisionalmente o licitador ou licitadores seguintes a aquel que incumpriu a obriga, pola orde en que quedasen clasificadas as súas ofertas, sempre que iso fose posible e que o novo adxudicatario prestase a súa conformidade, en cuxo caso se concederá a este un prazo de dez días hábiles para cumprir o sinalado no segundo parágrafo do apartado anterior. A garantía definitiva haberá de ser ingresada exclusivamente na Caixa da Deputación. 9.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS; LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN; FORMALIDADES; DOCUMENTACIÓN.- 9.1 º. -Lugar e Prazo de Presentación.- As proposicións presentaranse no Rexistro Xeral da Deputación Provincial de Pontevedra (Sede Pontevedra en horario de luns a venres de 8,30 a 14,30 horas e de 17,00 horas a 19,00 horas e os sábados de 9,00 a 13,00 horas ou sede de Vigo en horario de luns a venres de 9,00 a 13,00 horas), durante un prazo de cincuenta e dous días naturais (artigo 159 Trlcsp.), a partir da data do envío do anuncio do contrato á Oficina de Publicacións Oficiais das Comunidades Europeas e que se especificará no anuncio que se publicará no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra e no Boletín Oficial do Estado. Se o último día de presentación das proposicións económicas coincidise en festivo, prorrogarase a presentación ó primeiro día hábil seguinte. Tamén se poderán presentar por calquera dos procedementos establecidos polos artigos 38.4 da Lei 30/92, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común e o artigo 80 do R.d. 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas, agás por Correo Electrónico. Cando a documentación se envíe por calquera dos procedementos antes indicados, o empresario deberá xustificar a data e hora da imposición do envío e anunciar ó órgano de contratación a remisión da oferta mediante télex, fax (número 986804126), telegrama ou correo electrónico (contratacion@depo.es) no mesmo día.