Cover Image
Compartir este registro

Expediente de sesión extraordinaria do Pleno (31-01-2019)

Institution: Arquivo Deputación de Pontevedra
Signature: 44.402/1
Author/Creator: Deputación de Pontevedra. Secretaría Xeral
Description: 1 expediente ou agrupación documental
Format: File
Language: Galician
Published/Created: 2019/01/31
Summary: - Expediente de sesión extraordinaria do Pleno, 31 de xaneiro de 2019: Borrador da Acta. Contén: convocatoria, acta asinada e selada polo presidente e o secretario, remisión dos extractos: 1.- Aprobación das actas anteriores de 30-11-2018 e 28-12-2018. 2.- Prórroga do prazo de execución e xustificación das subvencións para Investimentos en Equipamentos e Dotacións Singulares na Mellora do Reequilibrio Territorial dos servizos aos concellos de menos de 20.000 habitantes. 3.- MOción do PP solicitando convocatoria dun plan de práctica laboral de 1.200 bolsas en empresas e entidades para xóvenes recén titulados. 4.- Dar conta do informe de Intervención do período medio de pago a provedores no mes de decembro. 5.- Dar conta do informe de Intervención relativo ao cumprimento durante o 4º timestre de 2018 dos prazos de pago de obrigas en relación co disposto na Lei 3/2004 de loita contra a morosidade. 6.- Dar conta de Resolucións Presidenciais entre os días 21 de decembro de 2018 a 25 de xaneiro de 2019. 7.- Rogos e preguntas.