Cover Image
Compartir este registro

Expediente de sesión extraordinaria do Pleno (30-04-2019)

Institution: Arquivo Deputación de Pontevedra
Signature: 44.402/4
Author/Creator: Deputación de Pontevedra. Secretaría Xeral
Description: 1 expediente
Format: File
Language: Galician
Published/Created: 2019/04/30
Summary: - Expediente de sesión extraordinaria do Pleno, 3 de abril de 2019: Borrador da Acta. Contén: convocatoria, acta asinada e selada polo presidente e o secretario, remisión dos extractos: 1.- Aprobación das actas anteriores de 04-03- 2019 e 29-03-2019. 2.- Cesión ao Concello de Barro das parcelas nas que se localizan os terreos de cesión obrigatoria do Polígono Industrial Outeda - Curro. 3.- Expediente de modificación de crédico 2/2019. 4.- Reinvestimento de baixas dos Plans de Investimentos en Equipamentos e Dotacións Singulares na Mellora do Reequilibrio Territorial de Remodelación e de Mellora dos viarios Municipais Deporemse con cargo ás anualidades do POS. 5.- Aprobación da addenda ao Convenio con Concello de Vigo para obras de nova grada de marcador no Estadio de Balaídos. 6.- Aprobación da addenda ao Convenio con Concello de Vigo sobre cesión da EP-2002. 7.- Cambio de titularidade e entrega ao Concello do Grove da EP-9106 Praia do Carreiro. 8.- Aprobación da addenda ao Convenio con Concello de Vigo para instalación dunha vía ciclista entre Teis e Samil. 9.- Aprobación da addenda ao Convenio con Concello de Vigo para mellora de instalacións deportivas. 10.- Moción do PP pola que se insta a apoiar os postos de traballo de ENCE. 11.- Dar conta da aceptación da axuda concedida ao proxecto IDAE nº FEDER-EELL-2019-000499: Iluminación exterior sostible II. 12.- Dar conta da aceptación da axuda concedida ao proxecto IDAE nº FEDER-EELL-2019-000498: Iluminación exterior sostible III. 13.- Dar conta do informe de Intervención do período medio de pago a provedores no mes de marzo. 14.- Dar conta do informe de Intervención relativo ao cumprimento durante o 1º timestre de 2019 dos prazos de pago de obrigas en relación co disposto na Lei 3/2004 de loita contra a morosidade. 15.- Dar conta de Resolucións Presidenciais. 16.- Rogos e preguntas.