Cover Image
Compartir este registro

Expediente de sesión ordinaria do Pleno (26-07-2019)

Institution: Arquivo Deputación de Pontevedra
Signature: 44.403/1
Author/Creator: Deputación de Pontevedra. Secretaría Xeral
Description: 1 expediente
Format: File
Language: Galician
Published/Created: 2019/07/26
Summary: - Expediente de sesión ordinaria do Pleno, 26 de xullo de 2019: Borrador da Acta. Contén: convocatoria, acta asinada e selada polo presidente e o secretario, remisión dos extractos: 1.- Delegación de competencias do Concello de Nigrán no ORAL sobre o IAE e ocupación de dominio público local. 2.- Delegación de competencias do Concello do Grove no ORAL sobre multas de tráfico. 3.- Solicitude de compatibilidade como profesor na Universidade de Vigo. 4.- Recurso de contencioso-administrativo contra a Conselleŕia de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda da Xunta sobre obras na Finca de Lourizán. 5.- Addenda aoConvenio co Concello de Barro sobre Polígono Industrial Outeda - Curro. 6.- Expediente de modificación de créditos nº 3/2019. 7.- Expediente de suplemento de crédito 1/2019 do Consorcio Provincial para prestación do servizo contra incendios e salvamento. 8.- Aprobación da Conta Xeral 2018. 9.- Cambio de titularidade e entrega ao Concello de Ribadumia dun tramo da EP-9506 Barrantes - Vilariño. 10.- Cambio de titularidade e entrega ao Concello de Barro da EP-0505 Igrexa de Perdecanai. 11.- Fóra da orde do día. 12.- Dar conta do informe de Intervención relativo ao período medio de pago a provedores de abril, maio e xuño. 13.- Dar conta do informe de Intervención sobre cumprimento no 2º trimestre dos prazos de obrigas pola loita contra a morosidade. 14.- Dar conta de Resolucións Presidenciais. Contén relacións dos extractos de RRPP ditadas entre o 26-04-2019 a 23-07-2019. 15.- Rogos e preguntas.