Cover Image
Compartir este registro

Expediente de sesión ordinaria do Pleno (27-12-2019)

Institution: Arquivo Deputación de Pontevedra
Signature: 44.403/7
Author/Creator: Deputación de Pontevedra. Secretaría Xeral
Description: 1 expediente ou agrupación documental
Format: File
Language: Galician
Published/Created: 2019/12/27
Summary: - Expediente de sesión ordinaria do Pleno, 29 de novembro de 2019: Borrador da Acta. Contén: convocatoria, acta asinada e selada polo presidente e o secretario, remisión dos extractos: 1.- Aprobación da acta anterior de 29-11-2019. 2.- Manifesto "Unha árbore por Europa". 3.- Solicitude de compatibilidade de actividades na Deputación como Mestre de Modelado co de carpinteiro autónomo. 4.- Aprobación da prórroga do Acordo maco que regula a contratación das obras de conservación de firmes na Rede Viaria da Deputación. 5.- Adxudicación do concurso de alleamento de 32 parcelas do proxecto de parcelación do Polígono Industrial Outeda - Curro no Concello de Barro. 6.- Addenda ao Convenio co Concello de Vigo para cesión da titularidade da EP-2001 Calvario - Garrida, tramo igrexa de Beade - a Garrida no lugar de Porto. 7.- Adhesión á Rede Española de Cidades polo Clima. 8.- Moción do PP reclamando a execución en 2020 da humanización no tramo pendente da EP-2906 en Redondela. 9.- Moción do PP solicitando mellora dos acceso ao Santuario da Franquera no Concello de A Cañiza. 10.- Fóra da orde día. 11.- Dar conta do informe de Intervención sobre período medio de pago a provedores de novembro. 12.- Dar conta de Resolucións Presidenciais. Contén relacións dos extractos de RRPP ditadas entre o 22-11-2019 a 18-12-2019. 15.- Rogos e preguntas: seguridade para as persoas nos edificios centrais do Museo con informe do mesmo de 17-01-2020..