Cover Image
Compartir este registro

Acta de sesión 1983/12/29 Ordinaria

Institution: Arquivo municipal de Redondela
Signature: 1983-12-29 Ordinaria
Author/Creator: Concello de Redondela
Description: 1 expediente ou agrupación documental
Format: Item
Language: Galician
Published/Created: 1983-12-29
Summary: Sesión de Pleno do 29 de Decembro de 1983 Sumario: 1.- Aprobación, no seu caso, da acta da Sesión anterior URBANISMO 2.- Proposta de aprobación definitiva do proxecto de "Colextores xerais para saneamento e abastecemento en Cesantes" 3.- Proposta de aprobación definitiva do proxecto de "Saneamento en redondela: Colectores xerais, estación depuradora e emisario submarino" 4.- Proposta de aprobación incial do proxecto de "Complementario de aceras, auga e sumidoiro na Avenida Alvedosa (hoxe Enrnestina Otero), Redondela". 5.- Proposta de modificación parcial de proxecto de instalación de ilumminación pública na estrada N-550 Cesantes, e adxudicación das obras: Miguel Pascual Sociedad Cooperativa, Juan Manuel Rodríguez Ruiz. ENSINO 6.- Proposta de adxudicación do servizo de limpeza do colexio público de Laredo, Chapela: Joaquina Cabaleiro Guisande. DEPORTES 7.- Proposta de aprobación definitiva dos prezos de disfrute do Pavillón municipal de deportes. PROPOSICIÓNS 8.- Da Alcaldía sobre firma dun convenio ou carta cultural co Concello de Vigo 9.- Da Alcaldia sobre filial do conservatorio de música do Concello de Vigo na nosa vila. 10.- Da Alcaldía sobre autorización de contratación de persoal para proveer temporalmente tres prazas vacantes de funcionarios. 11.- Proposición do Concelleiro Andrés Couñago Laxe sobre a galeguización do rueiro. SANIDADE 12.- Sobre contratación temporal dun psicólogo. FACENDA 13.- Proposta de distribución dun incremento do 2,5% nos salarios do persoal laboral con adicación completa e un contrato administrativo. 14.- Proposta sobre modificación do tipo impositivo da contribución urbán. 15.- Proposta sobre establecemento de recargo sobre a cuota líquida do imposto sobre a renda das persoas físicas. ASUNTO FORA DA ORDE DO DÍA: A) Rafiticación de acordo da Comisión municipal permanente sobre solicitude de licenza de construcción dun Colexio Público en Quintela. Asistentes: Jaime Rey Barreiro (alcalde) Concelleiros/as: Manuel Alonso Lemos Domingo Barreiro Martínez Manuel Barros Montero Fermín Blanco Gómez José Blanco Puga Andrés Couñago Lage Domingo Docampo Amoedo Enrique García Lago Emilio González Iglesias Manuel Iglesias Carrera Generoso Muiños Reboredo Pedro Otero Rey María Luz Pena Cal Francisco Puch Casal Fernando Rebanal Fernández Miguel Rivero González José Rodríguez Barbara Daniel Rodríguez Sotelino Fernando Rodríguez Tobío Erundino Senra Vilas Secretario: Luis Regal Pavón Interventor Abdón Escariz Vázquez