Cover Image
Compartir este registro

Acta de sesión 1984/02/11 Extraordinaria

Institution: Arquivo municipal de Redondela
Signature: 1984-02-11 Extraordinaria
Author/Creator: Concello de Redondela
Description: 1 expediente ou agrupación documental
Format: Item
Language: Galician
Published/Created: 1984-02-11
Summary: Sesión de Pleno do 11 de Febreiro de 1984 Sumario: 1.- APROBACION, NO SEU CASO, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR. URBANISMO E OBRAS: 2.- PROPOSTA DE APROBACION DEFINITIVA DO PROXECTO NOMEADO "COMPLEMENTARIO DE ACERAS, AUGA E ALCANTARILLADO NA AVENIDA ALVEDOSA (hoxe Ernestina Otero) REDONDELA'. 3.- PROPOSTA DE SOLICITUDE Ó MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO DE REDACCIÓN E EXECUCIÓN DO PROXECTO DE URBANIZACION DA AVENIDA DE REDONDELA. 4.- PROPOSTA SOBRE DESGLOSE DOS COLECTORES XERAIS DO PROXECTO DE "SANEAMIENTO EN REDONDELA, COLECTORES XERAIS, DEPURADORA E EMISARIO SUBMARINO'. 5.- PROPOSTA SOBRE ENCARGO DA REDACCIÓN DOS PROXECTOS DAS OBRAS INCLUIDAS NO PLAN PROVINCIAL ORDINARIO DE OBRAS E SERVICIOS 1.984. 6.- PROPOSTA SOBRE ENCARGO DE NOVO PROXECTO DE "URBANIZACIÓN DA CARRETERA DE REDONDELA Ó PORTO DE CESANTES'. 7.- PROPOSICION SOBRE CESIÓN DE TERREOS Á XUNTA DE GALICIA, XEFATURA PROVINCIAL DE CARRETERAS PARA URBANIZACIÓN DA AVDA. DO GENERALÍSIMO (Hoxe Avenida de Vigo), CHAPELA. ENSINO: 8.- PROPOSTA PARA EDICIÓN DUN PERIÓDICO BIMENSUAL PARA DISTRIBUILO NOS CENTROS DE ENSINO DO CONCELLO. 9.- PROPOSTA DE COLONIAS INFANTÍS E CONSTRUCCIÓN DUN ALBERGUE NO MONTE CABALEIRO. 10.- PRÓRROGA DE CONTRATOS DE XESTIÓN DO SERVIZO DE LIMPEZA DOS COLEXIOS PÚBLICOS DE CESANTES, PORTOCABEIRO E REBOREDA. GOBERNACION: 11.- PROPOSTA SOBRE CREACION DE TRES LICENZAS DE SERVICIOS ESPECIAIS (AMBULANCIAS). 12.- PROPOSTA SOBRE RECTIFICACIÓN DE CLASIFICACION DA PRAZA DE ENCARGADO. DEPORTES: 13.- PROPOSTA SOBRE FIXACIÓN DE PREZOS DE DISFRUTE DO PAVILLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES. FACENDA: 14.- PROPOSTA DE CONCESIÓN DE GRATIFICACIÓN POR SERVIZOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS A UN FUNCIONARIO. 15.- CONSTITUCIÓN DA XUNTA PERICIAL DE CONTRIBUCION RUSTICA. ASUNTOS XERAIS: 16.- ESCRITO DE CENTRAIS SINDICAIS (CC.OO, INTG, E UGT), SOBRE A CRISE DA COMARCA E SOLICITUDE DE APOIO MUNICIPAL Á XORNADA DO 14 DE FEBREIRO. Asistentes: Jaime Rey Barreiro (alcalde) Concelleiros/as: Manuel Alonso Lemos Domingo Barreiro Martínez Manuel Barros Montero Fermín Blanco Gómez José Blanco Puga Andrés Couñago Lage Domingo Docampo Amoedo Enrique García Lago Emilio González Iglesias Manuel Iglesias Carrera Generoso Muiños Reboredo María Luz Pena Cal Francisco Puch Casal Fernando Rebanal Fernández José Rodríguez Barbara Daniel Rodríguez Sotelino Fernando Rodríguez Tobío Erundino Senra Vilas Secretario: Luis Regal Pavón Interventor Abdón Escariz Vázquez