Cover Image
Compartir este registro

Acta de sesión 1984/03/29 Extraordinaria

Institution: Arquivo municipal de Redondela
Signature: 1984-03-29 Extraordinaria
Author/Creator: Concello de Redondela
Description: 1 expediente ou agrupación documental
Format: Item
Language: Galician
Published/Created: 1984-03-29
Summary: Sesión de Pleno do 29 de Marzo de 1984 Sumario: 1.- APROBACIÓN, NO SEU CASO, DAS ACTAS DAS SESIÓNS ANTERIORES. URBANISMO E OBRAS: 2.- PROPOSTA SOBRE SOLICITUDE DE CONCESIÓN PARA DE RECHEO DO CAMPO DE FEIRA, MERCADO, E XARDINS NA MARISMA DE SANTA MARIÑA. 3.- PROPOSTA DE SOLICITUDE DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA PARA INSTALACIÓN DE DEPURADORA E AUTORIZACION E EXECUCIÓN DE OBRAS DE ALCANTARILLADO EN ZONA MARÍTIMO TERRESTRE. 4.- PROPOSTA DE ENCARGO DE PROXECTO DE EMISARIO SUBMARINO PARA SANEAMENTO DE REDONDELA-CESANTES. 5.- PROPOSTA SOBRE SOLICITUDE DE AXUDAS Ó INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO PARA EXECUCIÓN DE OBRAS E SERVICIOS EN REXIME DE COLABORACION CO CONCELLO E ACORDOS COMPLEMENTARIOS. 6.- PROPOSTA DE ENCARGO DE REDACCIÓN DUN ESTUDIO DE DETALLE DO CAMINO DO MONTE DO CUCO. 7.- PROPOSTA DE SOLICITUDE Á DEPUTACIÓN PROVINCIAL SOBRE APLICACIÓN DE REMANENTES POR BAIXAS NA ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DO PLAN PROVINCIAL DO ANO 1.983. SANIDADE: 8.- PROPOSTA SOBRE SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN Ó MINISTERIO DE SANIDADE E CONSUMO PARA A CREACIÓN DUN DEPARTAMENTO DE ANÁLISE CLÍNICOS E BACTEREOLÓXICOS. GOBERNACIÓN E SANIDADE: 9.- PROPOSTA DE APROBACIÓN DO REGULAMENTO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE MAÑÓ. GOBERNACION: IO.- PROPOSTA SOBRE RECOÑECEMENTO DE SERVIZOS A DOUS FUNCIONARIOS. 11.- PROPOSTA DE DESESTIMACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACORDO DENEGATORIO DE RECOÑECEMENTO DE SERVIZOS A UN FUNCIONARIO. 12.- PROPOSTA DE APROBACIÓN DE CADRO DE POSTOS DE TRABALLO DE CARÁCTER LABORAL. PATRIMONIO: 13.- PROPOSICIÓN DA ALCALDÍA SOBRE SOLICITUDE DE DESAFECTACIÓN A ENSEÑANZA DUN EDIFICIO EN REBOREDA E INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE CAMBIO DE USO PARA CENTRO SOCIO-CULTURAL DA PARROQUIA. 14.- ROGOS E PREGUNTAS. ASUNTOS FORA DA ORDE DO DIA: A).- MOCION DO GRUPO DO PARTIDO COMUNISTA DE GALICIA SOBRE SITUACION EN NICARAGUA. Asistentes: Jaime Rey Barreiro (alcalde) Concelleiros/as: Manuel Alonso Lemos Fermín Blanco Gómez José Blanco Puga Andrés Couñago Lage Domingo Docampo Amoedo Enrique García Lago Emilio González Iglesias Manuel Iglesias Carrera Pedro Otero Rey María Luz Pena Cal Fernando Rebanal Fernández Miguel Rivero González Daniel Rodríguez Sotelino Erundino Senra Vilas Secretario: Luis Regal Pavón Interventor Abdón Escariz Vázquez