Cover Image
Compartir este registro

Acta de sesión 1984/06/04 Extraordinaria

Institution: Arquivo municipal de Redondela
Signature: 1984-06-04 Extraordinaria
Author/Creator: Concello de Redondela
Description: 1 expediente ou agrupación documental
Format: Item
Language: Galician
Published/Created: 1984-06-04
Summary: Sesión de Pleno do 4 de Xuño de 1984 Sumario: 1.- APROBACIÓN, NO SEU CASO, DAS ACTAS DAS DÚAS ÚLTIMAS SESIÓNS. FACENDA: 2.- PROPOSTA DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRETOS 1/84. 3.- PROPOSTA DE APROBACION DE EXPEDIENTE DE APLICACIÓN DE CONTRIBUCIÓNS ESPECIAIS POLA EXECUCIÓN DAS OBRAS DO PROXECTO DE "COMPLEMENTARIO DE ACERAS, AUGA E ALCANTARILLADO NA AVENIDA ALVEDOSA (hoxe Ernestina Otero), REDONDELA". URBANISMO E_OBRAS: 4.- PROPOSTA DE APROBACIÓN DO PROXECTO DE ALCANTARILLADO EN AREALONGA". 5.- PROPOSTA DE SOLICITUDE DE MODIFICACIÓN DE ALINEACIÓNS NA ZONA URBÁN DE CESANTES. 6.- PROPOSTA SOBRE SOLICITUDE DE AXUDAS Ó INSTITUTO NACIONAL DE EMPREGO PARA EXECUCIÓN DE OBRAS EN RÉXIMEN DE COLABORACIÓN co CONCELLO E ACORDOS COMPLEMENTARIOS. 7.- PROPOSTA DE APROBACIÓN INICIAL DAS NORMAS COMPLEMENTARIAS DE PLANEAMENTO DO SOLO URBÁN DA VILA DE REDONDELA, NA ZONA DO CAMPO DAS REDES. 8.- PROPOSTA DE APROBACIÓN DE ADICIONAL E AMPLIACIÓN DA OBRA DE ALUMEADO TRAMO cN-55O, CESANTES'. PATRIMONIO: 9.- PROPOSTA DE RECTIFICACIÓN DE INVENTARIO MUNICIPAL DE BENS A 31/12/83: Parcela en Cidadelle, Pazo de Meda do Sur ou de Chapela, Colexio Publico de Laredo, Centro de Saúde de Chapela. CULTURA: 10.- PROPOSTA DE RECTIFICACION DE ERRO, CON AMPLIACION DO GASTO, NO CONVENIO DE COLABORACION COAS AGRUPACIONS ARTISTICAS E MUSICAIS DO CONCELLO PARA 1984. SANIDADE E GOBERNACION: 11.- PROPOSTA DE EXTINCION DO CONTRATO DO PERITO INDUSTRIAL: Señor Pajares. 12.- PROPOSTA DE ABONO DE CANTIDADES PENDIENTES O PERITO INDUSTRIAL. Señor Pajares. 13.- PROPOSTA DE APROBACION DO REGULAMENTO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE MAÑÓ. SANIDADE: 14.- PROPOSTA DE SOLICITUDE A CONSELLERIA DE TRABALLO, SEGURIDADE SOCIAL E EMIGRACION, DO ESTABLECEMENTO DE SERVICIOS SOCIAIS DE BASE. GOBERNACION: 15.- PROPOSTA DE NOMEAMENTO HONORARIO DE DOUS TÉCNICOS PASA EMISIÓN DE INFORMES SOBRE DETERMINADOS SERVICIOS. 16.- PROPOSTA DE AUTORIZACIÓN DE CONTRATACIÓN DOS SERVICIOS DUNHA PERSOA PARA TRABALLOS DE COLABORACIÓN DE ORDENACIÓN DO ARQUIVO MUICIPAL. 17.- PROPOSTA SOBRE ASIGNACIÓN DE NIVEL DE PROPORCIONALIDADE E COEFICIENTE A DOUS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS. 18.- PROPOSTAS DE ESTIMACIÓN DE RECLAMACIÓNS E RECTIFICACIÓNS DE OFICIO DUN ERRO NO ESCALAFÓN DE FUNCIONARIOS. 19.- PROPOSTA DE ASIGNACIÓN DE NIVEL DE COMPLEMENTO DE DESTINO, CON ASIGNACIÓN DE XEFATURA DE NEGOCIADO A UN FUNCIONARIO PROPOSICIÓNS DA ALCALDIA: 2O.- PROPOSICIÓN SOBRE ORGANIZACIÓN DE XORNADAS SOBRE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E APROBACIÓN DO GASTO CORRESPONDENTE. 21.- PROPOSTA DE REFRENDO DA DECLARACIÓN DOS ALCALDES GALEGOS REUNIDOS EN SANTIAGO SOBRE A NORMALIZACIÓN DO USO DA LINGUA NA ADMINISTRACIÓN. 22.- PROPOSICIÓN SOBRE ORGANIZACION DOS SERVICIOS DIARIOS DE LIMPEZA DE PRAIAS PARA A VINDEIRA TEMPORADA ESTIVAL. 23.- PROPOSICIÓN SOBRE MODIFICACIÓN DA COMPOSICIÓN DE ALGUNHAS COMISIÓNS INFORMATIVAS. 24.- DANDO CONTA DE DELEGACIONS CONFERIDAS A MEMBROS DA CORPORACIÓN. ASUNTOS FORA DA ORDE DO DIA.- A).- MOCIÓNS DO CONCELLAL DO PARTIDO COMUNISTA DE GALICIA DON JOSÉ BLANCO PUGA E DE DON FERNANDO REBANAL FERNANDEZ, PORTAVOZ DO GRUPO POPULAR, SOLICITANDO A REVOCACIÓN DO ACORDO DE IMPOSICIÓN DO RECARGO DO 2,5% SOBRE O IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FÍSICAS. ROGOS E PREGUNTAS Asistentes: Jaime Rey Barreiro (alcalde) Concelleiros/as: Manuel Alonso Lemos Domingo Barreiro Martínez Manuel Barros Montero Fermín Blanco Gómez José Blanco Puga Andrés Couñago Lage Domingo Docampo Amoedo Enrique García Lago Emilio González Iglesias Manuel Iglesias Carrera Generoso Muiños Reboredo Pedro Otero Rey María Luz Pena Cal Francisco Puch Casal Fernando Rebanal Fernández Miguel Rivero González José Rodríguez Barbara Daniel Rodríguez Sotelino Fernando Rodríguez Tobío Erundino Senra Vilas Secretario: Luis Regal Pavón Interventor Abdón Escariz Vázquez