Cover Image
Compartir este registro

Acta de sesión 1984/09/27 Ordinaria

Institution: Arquivo municipal de Redondela
Signature: 1984-09-27 Ordinaria
Author/Creator: Concello de Redondela
Description: 1 expediente ou agrupación documental
Format: Item
Language: Galician
Published/Created: 1984-09-27
Summary: Sesión de Pleno do 27 de setembro de 1984 Sumario: 1.- APROBACIÓN, NO SEU CASO, DAS ACTAS DAS DÚAS ÚLTIMAS SESIÓNS. GOBERNACIÓN: 2.- PROPOSTA DE RECTIFICACIÓN DUN ERRO NUN DICTAMEN SOBRE A APROBACIÓN DO REGULAMENTO DO CEMITERIO DE MAÑÓ. 3.- PROPOSTA DE APROBACIÓN DA ORDENANZA REGULADORA DA ASISTENCIA MÉDICO-FARMACEUTICA DE VECIÑOS INCLUIDOS NO PADRÓN DE BENEFICENCIA. 4.- ENCARGO DE ESTUDIO DE VIABILIDADE DO NOVO MERCADO DA VILA DE REDONDELA. SANIDADE: 5.- PROPOSTA SOBRE APROBACIÓN DE CONVOCATORIA DE CONCURSO PARA APROBACIÓN DO CONCURSO DE RECOLLIDA DO LIXO, GASTO E EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN. FACENDA: 6.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DAS ORDENANZAS REGULADORAS DAS TAXAS POR OUTORGAMENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS E SERVICIO DE SUMIDOIRO E O INDICE DE VALORES DE TERREOS A EFECTOS DO IMPOSTO QUE GRAVA O INCREMENTO DO SEU VALOR. 7.- ROGOS E PREGUNTAS. ASUNTOS FORA DA ORDE DO DÍA: A) A IMPOSICIÓN DUN TRIBUTO CON FIN NON FISCAL SOBRE A PROPIEDADE, TENENCIA E EXPLOTACIÓN DE MAQUINAS RECREATIVAS, CON PREMIO E DE AZAR E A SÚA ORDENANZA Asistentes: Jaime Rey Barreiro (alcalde) Concelleiros/as: Manuel Alonso Lemos Domingo Barreiro Martínez Manuel Barros Montero Fermín Blanco Gómez José Blanco Puga Andrés Couñago Lage Enrique García Lago Emilio González Iglesias Manuel Iglesias Carrera Generoso Muiños Reboredo Pedro Otero Rey María Luz Pena Cal Francisco Puch Casal Fernando Rebanal Fernández Miguel Rivero González José Rodríguez Barbara Erundino Senra Vilas Secretario: Luis Regal Pavón Interventor Abdón Escariz Vázquez