Cover Image
Compartir este registro

Acta de sesión 1985/02/28 Ordinaria

Institution: Arquivo municipal de Redondela
Signature: 1985-02-28 Ordinaria
Author/Creator: Concello de Redondela
Description: 1 acta de sesión
Format: Item
Language: Galician
Published/Created: 1985-02-28
Summary: Sesión de Pleno do 28 de Febreiro de 1985 Sumario: URBANISMO: 1.- PROPOSTA DE APROBACIÓN PROVISORIA DE MODIFICACIÓN DE NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPAIS (USOS ARTESANAIS). GOBERNACIÓN: 2.- PROPOSTA SOBRE PRORROGA DE CONTRATO DE DONA JOSEFA SALGUEIRO PARA TRABALLOS DE ORDENACIÓN DO ARQUIVO MUNICIPAL. . 3.- PROPOSTA SOBRE SECRETARIA PARTICULAR DA PRESIDENCIA. 4.- PROPOSTA SOBRE PREMIO EN METÁLICO A UN FUNCIONARIO XUBILADO: Antonio Vidal Lusquiños. 5.- PROPOSTA SOBRE GRATIFICACIÓN POR SERVICIOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS A UNS FUNCIONARIOS: Ana María Álvarez capellán e Juan Manuel García Rodríguez. 6.- PROPOSTA SOBRE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN E OUTROS EXTREMOS Ó CENTRO ASISTENCIAL "SAN FRANCISCO“. 7.- PROPOSTA SOBRE CREACIÓN DE CATRO PRAZAS DE GARDA MUNICIPAL. 8.- PROPOSTA DE INTERPOSICIÓN DE RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA A DESESTIMACIÓN PRESUNTA DE ALZADA ANTE O MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL SOBRE PENSIÓN DE XUBILACIÓN DE D. ABELARDO PÉREZ PÉREZ. PATRIMONIO: 9.- PROPOSTA DE RENUNCIA A UNHA PARCELA NA CONCESIÓN DA MARISMA DE SANTA MARINA EN FAVOR DA COMUNIDADE AUTÓNOMA, PARA CONSTRUCCIÓN DUN INSTITUTO DE B.U.P.. 10.- RATIFICACIÓN DE CONTRATO DE ALUGUER PARA INSTALACIÓN PROVISORIA DA UNIDADE DE PREESCOLAR DO VISO. FACENDA: 11.- SOLICITUDE DE PRÉSTAMO O BANCO DE CRÉDITO LOCAL DE ESPAÑA, PARA FINANCIAR A APORTACIÓN DO CONCELLO NAS OBRAS DO PLAN PROVINCIAL E A MERCA DUN VEHÍCULO CISTERNA. 12.- PROPOSTA DE CONCESIÓN DUNHA GRATIFICACIÓN A UNHA EMPREGADA CONTRATADA: María del Carmen Pérez Vaquero. 13.- RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS. PROPOSICIÓNS: 14.- DA ALCALDÍA SOBRE ENCARGO DE PROXECTOS DAS OBRAS INCLUIDAS NO PLAN PROVINCIAL. 15.- DA ALCALDÍA SOBRE ENSANCHE DO ACCESO O COLEXIO PÚBLICO DE OUTEIRO DAS PENAS, CESANTES, E MERCA POR CONCERTO DIRECTO DOS TERREOS. 16.- PROPOSICIÓN DO GRUPO DO P.S.O.E., SOBRE O ANO INTERNACIONAL DA MOCIDADE. 17.- PROPOSICIÓN DO GRUPO POPULAR SOBRE A SEGURIDADE CIDADÁ. 18.-PROPOSICIÓN DO GRUPO POPULAR SOBRE O CAMPO DE "SANTA MARINA" 19- PROPOSICIÓN DO GRUPO POPULAR SOBRE PROMOCIÓN DE PRAIAS, ETC . ASUNTOS FORA DA ORDE DO DÍA: A).- RESOLUCIÓN DO CONCURSO CONVOCADO PARA A ADXUDICACIÓN DA XESTIÓN DO SERVICIO DE RECOLLIDA DO LIXO. B).- SOLICITUDE Ó SR. ARZOBISPO DA ARQUIDIOCESIS DE SANTIAGO DA DESAPARICIÓN DAS INSCRIPCIONS RELATIVAS A NOMES DE PERSOAS MORTAS NA GUERRA CIVIL, DA IGREXA PARROQUIAL DE SANTIAGO DE REDONDELA. C).- ELEVACIÓN A DEFINITIVAS DAS CUOTAS PROVISORIAS DO EXPEDIENTE DE CONTRIBUCIÓNS ESPECIAIS POLAS OBRAS DE 'ABASTECEMENTO DE AUGA E ALCANTARILLADO NA AVDA. DE REDONDELA-CHAPELA". D).- PETICIÓN DE APLICACIÓN DE REMANENTES DO PRÉSTAMO DO BANCO DE CRÉDITO LOCAL Asistentes: Jaime Rey Barreiro (alcalde) Concelleiros/as: Manuel Alonso Lemos Domingo Barreiro Martínez Manuel Barros Montero Fermín Blanco Gómez José Blanco Puga Andrés Couñago Laxe Domingo Docampo Amoedo Enrique García Lago Emilio González Iglesias Manuel Iglesias Carrera Generoso Muiños Reboredo Pedro Otero Rey María Luz Pena Cal Francisco Puch Casal Fernando Rebanal Fernández Miguel Rivero González José Rodríguez Barbara Daniel Rodríguez Sotelino Fernando Rodríguez Tobío Erundino Senra Vilas Secretario: Luis Regal Pavón Interventor Abdón Escariz Vázquez