Cover Image
Compartir este registro

Acta de sesión 1985/03/28 Ordinaria

Institution: Arquivo municipal de Redondela
Signature: 1985-03-28 Ordinaria
Author/Creator: Concello de Redondela
Description: 1 acta de sesión
Format: Item
Language: Galician
Published/Created: 1985-03-28
Summary: Sesión de Pleno do 28 de Marzo de 1985 Sumario: 1.- APROBACIÓN, NO SEU CASO, DAS ACTAS DAS SESIÓNS ANTERIORES. URBANISMO E OBRAS: 2.- DANDO CONTA DO ACORDO DA DEPUTACIÓN SOBRE O PLAN PROVINCIAL DE OBRAS E SERVICIOS DE 1.985. 3.- PROPOSTA DE APROBACIÓN DOS PROXECTOS TÉCNICOS DE OBRAS INCLUIDAS NO PLAN PROVINCIAL DE 1.985. 4.- PROPOSTA DE APROBACIÓN PROVISORLA DA MODIFICACIÓN DAS NORMAS SUBSIDIARIAS DA MARISMA DE SANTA MARIÑA, DO PLAN ESPECIAL DE EQUIPAMENTO DA ZONA E DEFINITIVA DO PROXECTO DE URBANIZACIÓN. 5.- PROPOSTA DE SOLICITUDE DE INCLUSIÓN DE OBRA NO PLAN PROVINCIAL DE RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS: Humanización zona dos Hórreos (Canastros). 6.- PROPOSICIÓN DA ALCALDÍA SOBRE SOLICITUDE Ó M.O.P.U. DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS EN VARIAS RÚAS DO CASCO HISTÓRICO DA VILA DE REDONDELA. 7.- PROPOSTA DE EMISIÓN DE INFORME A PROXECTO DE CASA COMUNAL NAS ALDEAS INFANTIS. 8.- PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA SOBRE INCLUSIÓN DE OBRA NO A.E.S. (Acordo económico social) E SOBRE ACORDOS DO CONSELLO DE MINISTROS, RELATIVOS ÁS OBRAS DE SANEAMENTO EN CESANTES. SANIDADE: 9.- PROPOSTA DE ENCARGO DE PROXECTO DE MELLORA DA REDE DE ALCANTARILLADO, EMISARIO SUBMARINO EN CHAPELA. 10.- PROPOSTA DE SOLICITUDE DE COLABORACIÓN PARA A CREACIÓN DA UNIDADE MÍNIMA MUNICIPAL DE CONTROL HIXIÉNICO SANITARIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS. DEPORTES: 11.- PROPOSTA DE ENCARGO DE PROXECTOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PISTAS POLIDEPORTIVAS INCLUIDAS NO Plan de Infraestrutura DEPORTIVA RURAL: - Pista Polideportiva no Monte da Gándara, parroquia do Viso. - Pista Polideportiva ó lado do Colexio Público - Porto-Cabeiro na parroquia de Vilar. - Pista Polideportiva a ubicar no recinto Colexio - Pista Polideportiva a ubicar no recinto Colexio Preescolar de Ventosela. - Pista Polideportiva a ubicar no recinto do - Pista Polideportiva a ubicar no recinto Colexio de Preescolar de San Pedro-Cesantes. 12.- PROPOSTA DE SOLICITUDE DE SUBVENCIÓNS A DEPUTACIÓN PARA O FOMENTO DO DEPORTE EN REDONDELA. FACENDA: I3.- PROPOSTA DE INTERPOSICIÓN DE RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONTRA A RESOLUCIÓN DO TRIBUNAL ECONÓMICO- ADMINISTRATIVO PROVINCIAL. GOBERNACION: 13.- PROPOSTA DE CONCESIÓN DE GRATIFICACIÓN POLOS SERVICIOS ESPECIAIS: Rosa Carrera González coma encargada da Biblioteca municipal. 15.- PROPOSTA DE SINALAMENTO DE RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS PROVISORIAS A PRAZA DE ENCARGADO. 16.- PROPOSTA DE TRANSCRIPCIÓN DE ACTAS POLO SISTEMA MECANOGRÁFICO. PATRIMONIO: 17.- PROPOSTA SOBRE ACEPTACIÓN DE DONACIÓN DE PARCELA EN CESANTES PARA AMPLIAR ACCESO Ó COLEXIO PÚBLICO DE OUTEIRO DAS PENAS. 18.- RECTIFICACIÓN DO INVENTARIO MUNICIPAL DE BENS A 31-12-84. ENSINO: 19.- PROPOSTAS DE ADXUDICACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPEZA DE COLEXIOS PÚBLICOS: María Sol Rodríguez Otero (Colexio Público de Angorén) e Pilar Corujeira Otero (Colexio público de Cedeira). ASUNTOS FORA DA ORDE DO DIA: A).- ELECCIÓN DE VOCAIS DA COMISIÓN DE PORTOS DE GALICIA EN REPRESENTACIÓN DOS CONCELLOS DE PONTEVEDRA. B).- IMPRESIÓN DE CATRO NOVOS NÚMEROS DO PERIÓDICO ESCOLAR "PRIMEIROS E RABELOS“. ROGOS E PREGUNTAS Asistentes: Jaime Rey Barreiro (alcalde) Concelleiros/as: Manuel Alonso Lemos Domingo Barreiro Martínez Manuel Barros Montero Fermín Blanco Gómez José Blanco Puga Andrés Couñago Laxe Domingo Docampo Amoedo Enrique García Lago Manuel Iglesias Carrera Generoso Muiños Reboredo Pedro Otero Rey María Luz Pena Cal Miguel Rivero González José Rodríguez Barbara Daniel Rodríguez Sotelino Fernando Rodríguez Tobío Erundino Senra Vilas Secretario: Luis Regal Pavón Interventor Abdón Escariz Vázquez