Cover Image
Compartir este registro

Acta de sesión 1995/01/31_Ordinaria

Institution: Arquivo municipal de Redondela
Signature: 1995-01-31_Ordinaria
Author/Creator: Concello de Redondela
Description: 1 expediente ou agrupación documental
Format: Item
Language: Galician
Published/Created: 1995-01-31
Summary: SESION ORDINARIA CELEBRADA POLA PLENO DO CONCELLO O DIA Orde do día da sesión ordinaria do Pleno do 31 de xaneiro do 1995 1- Aprobación, no seu caso, das acatas das dúas últimas sesións. 2- Dar conta das resolucións dictadas pola alcaldía dende a última sesión. 3- Ratificación da resolución da Alcaldía acordando o personamento no recurso contencioso administrativo 02/0005516/1994, interposto pola Asociación de empresarios da limpeza. 4- Ratificación do convenio suscrito entre o Alcalde e a Sociedade Cooperativa de traballo asociado Lenda ECONOMÍA E FACENDA 5- Dar conta dos expedientes de modificación de crédito nº 1/94 C e 25/94. 6- Dictame da Comisión Informativa de Economía e Facenda propoñendo acordo referente a imposición e ordenación da ordenanza fiscal reguladora das taxas pola prestación de servicios de prevención e extinción de incendios, prevención de ruinas de construcción, derrubos, salvamentos e outros 7- Dictame da Comisión Informativa de Facenda propoñendo a modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa por licenzas de auto-taxi e demais vehículos de aluguer. 8- Dictame da Comisión Informativa de Facenda propoñendo a modificación da normativa reguladora do prezo público do servizo de suministro de auga. 9- Dictame da Comisión Informativa de Facenda propoñendo a modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa do servizo de sumidoiro. 10- Dictame da Comisión Informativa de Facenda propoñendo a modificación da normativa reguladora das exencións de pago nas tarifas de auga, lixo e sumidoiro. 11- Dictame da Comisión Informativa de Facenda propoñendo a modificación propoñendo recoñecemento extraxudicial de créditos. 12- Proposición referente á aprobación de prego de condicións xeral para a contratación de operacións de crédito. URBANISMO E OBRAS 13- Dictame da Comisión Informativa de Urbanismo e obras propoñendo a aprobación inicial de estudio de detalle no Camiño Parada, Chapela. 14- Dictame da Comisión Informativa de Urbanismo e obras propoñendo a aprobación provisional da modificación puntual das NN.SS. de planeamento municipal no ámbito das antigas naves de Regojo. 15- Dictame da Comisión Informativa de Urbanismo e obras propoñendo a aprobación provisional do Plan especial de regorma interior de Outeiro das penas, Cesantes. 16- Dictame da Comisión Informativa de Urbanismo e obras de data 19 de decembro do 1994, propoñendo a corrección de erros no documento das NN.SS de ámbito municipal. 17- Dictame da Comisión Informativa de Urbanismo e obras de data 23 de xaneiro do 1995, propoñendo a corrección de erros no documento das NN.SS de ámbito municipal. 18- Dictame da Comisión Informativa de Urbanismo e obras propoñendo a aprobación definitiva do proxecto de normalización de fincas en Cabanas, San Vicente de trasmañó. 19- Ratificación do escrito da alcaldía polo que se xustificaba ante a C.P.U. determinados aspectos en relación coa modificación puntual das NN.SS.MM. en Pena, Millarada, Vilar de Infesta. INTERIOR 20- Dictame da Comisión Informativa de Interior e obras propoñendo a autorización da nova ubicación de paradas de Auto-taxi. 21- Dictame da Comisión Informativa de Interior propoñendo a aprobacióndo prego de condicións que rexerá na subhasta para a condición administrativa de uso privativo de bens de dominio público (Instalación de quioscos). PATRIMONIO 22- Dictame da Comisión Informativa de Patrimonio propoñendo a cesión de inmoble á asociación de veciños de Cedeira. CULTURA 23- Dictame da Comiisón Informativa de Cultura propoñendo a adxudicación de servizos en materia de colaboración cultural. SANIDADE 24-Dictame da Comiisón informativa de saúde e medio ambiente propoñendo a aprobación de ordenanza reguladora das condicións esixibles para a apertura e funcionamento de establecementos adicados a pubs, bares e similares. PERSOAL 25- Dictame da Comisión Informativa de Persoal propoñendo a aprobación da Oferta de Emprego Público correspondente a 1995. 26- Resolución do concurso convocado para a provisión de Traballo reservado a funcionarios de habilitación nacional, subescala de Secretaría. MOCIÓNS 27- Moción do BNG referente á sinalización da N-550 en Outeiro das penas, Cesantes. 28- Moción do BNG referente a obras efectuadas en N-550 29- Moción do BNG referente á construcción de vivendas sociais. ASUNTOS FORA DA ORDE DO DÍA A) Recoñecemento extraxudicial de créditos. 30- ROGOS E PREGUNTAS.