Cover Image
Compartir este registro

Acta de sesión 2010/04/28_Ordinaria

Institution: Arquivo municipal de Redondela
Signature: 2010-04-28_Ordinaria
Author/Creator: Concello de Redondela
Description: 1 expediente ou agrupación documental
Format: Item
Language: Galician
Published/Created: 2010-04-28
Summary: Sesión ordinaria de Pleno do 28 de Abril do 2010 1- Aprobación da acta da última sesión 2- Dar conta de expedientes administrativos de modificación de crédito 3- Dar conta de resolución de alcaldía de adxudicación do centro de deportes acuáticos de Chapela (1ª fase) 4- Dar conta de resolución de Concelleiro delegado de Servizos sociais e Igualdade de solicitude de subvención destinada ó cofinanciamento da prestación de servizos sociais polas corporacións locais (Plan concertado 2010) 5- Dar conta de resolución de Concelleiro delegado de Servizos sociais e Igualdade de solicitude de subvención para o desenvolvemento do proxecto do Plan xitano 2010. 6- Dictame da Comisión Informativa de interior sobre aprobación de bases para a concesión administrativa mediante subasta para dxudicar postos do mercado de abastos do Concello de Redondela. 7- Proposta de alcaldía relativa á modificacións da Comisión de seguimento e Control dos servizos públicos privatizados. 8- Actividade de Control de Pleno 8.1- Dar conta de resolucións de Alcaldía e concelleiros delegados 8.2. Mocións 8.2.1- Moción do PP sobre "Puntos negros" de verquidos de lixo. 8.3- Rogos e preguntas.